Nacionalna akademija za javnu upravu

Nacionalna akademija za javnu upravu osnovana je Zakonom o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu („Službeni glasnik RS“, broj 94/17), kao centalna institucija sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije – sa statusom javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih.

Nacionalna akademija za javnu upravu je posebna organizacija sa svojstvom pravnog lica, nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Delokrug Nacionalne akademije za javnu upravu uređen je zakonom kojim je osnovana, a određene nadležnosti su utvrđene u Zakonu o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09,  99/14, 94/17 i 95/18) i Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17 – dr. zakon, 95/18 i 86/19 – dr. zakon).

Između ostalog, Nacionalna akademija za javnu upravu obavlja sledeće stručne i sa njima povezane izvršne poslove:

 • sistemsko prikupljanje i obradu podataka u vezi sa unapređenjem rada i stručnih kapaciteta javne uprave i podataka koji su od značaja za razvoj, pripremu, sprovođenje, verifikaciju i vrednovanje programa stručnog usavršavanja i vođenje odgovarajuće dokumentaciono informacione baze;
 • kreiranje i razvoj metodologije i standardnih instrumenata za pripremu i sprovođenje programa stručnog usavršavanja;
 • akreditaciju programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi;
 • akreditaciju sprovodilaca obuka u javnoj upravi;
 • pripremu, sprovođenje i razvoj opštih programa stručnog usavršavanja i programa obuke rukovodilaca;
 • pružanje stručne pomoći i koordinaciju ostvarivanja poslova u vezi sa pripremom i sprovođenjem posebnih programa stručnog usavršavanja nosiocima obaveze pripreme i sprovođenja tih programa;
 • sprovođenje drugih programa stručnog usavršavanja, utvrđenih u skladu sa zakonom, koji joj budu povereni;
 • pripremu i sprovođenje programa obuke predavača, mentora, kouča i drugih realizatora programa stručnog usavršavanja, kao i na njihovu selekciju i akreditaciju;
 • praćenje efekata sprovođenja programa stručnog usavršavanja i razvoja;
 • saradnju sa službom, odnosno telom nadležnim za poslove upravljanja kadrovima, odnosno stručno usavršavanje zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave;
 • istraživačko analitičke poslove i saradnju sa naučnim organizacijama;
 • učešće u uspostavljanju i održavanju saradnje sa domaćim, stranim i međunarodnim institucijama, organizacijama i udruženjima i upravljanje projektima međunarodne podrške u vezi sa poslovima koje obavlja;
 • staranje o čuvanju materijala pripremljenih u okviru programa stručnog usavršavanja (depozit), organizovanje i čuvanje bibliotečko-informacione građe i medijateke, literature, predavanja, didaktičkih materijala, prezentacija i drugih relevantnih dokumenata koji nastanu u toku ostvarivanja stručnog usavršavanja;
 • izdavanje publikacija i obavljanje druge izdavačke delatnosti;
 • druge poslove utvrđene zakonom.

Nacionalna akademija za javnu upravu ima svoja posebna stručna tela –Programski savet i stalne programske komisije.

Sedište Nacionalne akademije za javnu upravu je u Beogradu, Vojvode Stepe br. 51.

Sve informacije o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu dostupne su na web prezentaciji ove institucije https://www.napa.gov.rs/.

 Skip to content