Godišnji program rada Upravnog inspektorata za 2019. godinu

Upravna inspekcija sprovodi inspekcijski nadzor u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2019. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvajila ga Vlada 8. novmbra 2018. godine.

Upravni inspektorat će preko upravnih inspektora u 2019. godini nadzirati:

 • Primenu propisa kojima se uređuju prava i dužnosti službenika i nameštenika, u okviru kojeg će se naročito nadzirati:
 1. zakonitost zasnivanja radnog odnosa (javni oglas, ispunjenost uslova iz akta o sistematizaciji i dr.),
 2. raspoređivanje zaposlenih, stručna sprema, državni stručni ispit, posebni ispiti, zvanja zaposlenih,
 3. koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih i
 4. visina osnovice za obračun i isplatu plate;
 • Primenu porpisa kojima se uređuju matične knjige, u okviru kojeg će se naročito nadzirati:
 1. odluke o matičnim područjima,
 2. vođenje drugog primerka matičnih knjiga u elektronskom obliku i dostavljanje podataka u centralni sistem za elektronsku obradu i skladištenje podataka,
 3. ažurnost u radu po zahtevima za naknadni upis i obnovu upisa u matičnu knjigu,
 4. upis ličnog imena pripadnikanacionalne manjine prema jeziku i pravopisu pripadnika nacionalne manjine;
 • Primenu popisa kojima se uređuje Jedinstveni birački spisak, u okviru kojeg će se naročito nadzirati ažuriranje delova jedinstvenog biračkog spiska za područja jedinica lokalne samouprave od strane opštinskih odnosno gradskih uprava koji taj posao obavljaju kao povereni posao državne uprave;
 • Prmenu propisa o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
 • Primenu propisa o udruženjima.

Vanredni inspekcijski nadzori u toku 2019. godine sprovodiće se u slučajevima kada na potrebu takvog nadzora ukazuju promenjene okolnosti u odnosu na Godišnji program rada ili po osnovu inicijativa ili predloga organa, odnosno po predstavkama građana i pravnih lica.

U cilju realizacije Godišnjeg programa rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata i praćenja pokazatelja učinka, upravni inspektori sprovodiće redovne, vanredne i kontrolne inspekcijske nadzore i pratiti nivo izvršenja predloženih odnosno naloženih mera.

 Skip to content