Smernice za izradu predloga odluke za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa na predlog odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta

Ministarstvo državne uprave i lokalne smaouprave je u cilju efikasne realizacije projekta Vlade Republike Srbije „Ažuriranje adresnog registra“ pripremilo za lokalne samouprave Smernice za izradu predloga odluke za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa na predlog odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta.

Smernice sadrže celokupnu proceduru u vezi sa dobijanjem saglasnosti, kao i sve nepohodne podatke koje bi trebalo da sadrži predlog odluke radi dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta. Smernice sadrže i uputstvu šta bi trebalo da sadrži obrazloženja predloga odluke i koja akta je uz ovaj predlog potrebno dostaviti.

Adresni registar sadrži podatke o nazivima ulica i kućnim brojevima i jedan je od ključnih državnih registara pored Centralnog registra stanovništva, Registra privrednih društava i registra nepokretnosti. Nakon realizacije ovog velikog projekta Vlade Srbije i ažuriranja podataka u registru na celoj teritoriji, postojaće jedinstven registar koji će svi organi biti u obavezi da koriste i koji će se centralizovano voditi.

Pogledajte – Smernice za izradu predloga odluke za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa na predlog odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta