Lokalne samouprave

Nakon dugogodišnje primene Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije ukazala se potreba za izmenom, brisanjem, dodavanjem ili ispravkom naziva naseljenih mesta i katastarskih opština. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je formiralo Posebnu radnu grupe za izmene i dopune ovog zakona, radi pripreme Nacrta izmena...

 Na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 11/18 i 13/19 ) Republika Srbija MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE -Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanja predloga za raspodelu sredstava- raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje zahteva jedinica...

Saradnja između jednica lokalne samouprave Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave drugih država uređena je Zakonom o lokalnoj samoupravi. U saradnji sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo, Ministarstvo je uspostavilo proceduru radi dobijanja saglasnosti Vlade Republike Srbije. Radi efikasnijeg uspostavljanja saradnje i ujednačavanja prakse, opisan je...

Ministarstvo državne uprave i lokalne smaouprave je u cilju efikasne realizacije projekta Vlade Republike Srbije „Ažuriranje adresnog registra“ pripremilo za lokalne samouprave Smernice za izradu predloga odluke za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa na predlog odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta. Smernice sadrže celokupnu proceduru u vezi sa dobijanjem saglasnosti, kao...