USVOJENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA 2020. GODINU

Vlada Republike Srbije, na predlog Nacionalne akademije za javnu upravu, na sednici održanoj 26. decembra 2019. godine usvojila je programe obuke za zaposlene u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave za 2020. godinu, i to:

Ovi programi obuke, između ostalog, imaju za cilj obezbeđivanje uslova za ostvarivanje kontinuiranog procesa izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje reformskih procesa u različitim oblastima u kojima državni organi i organ jedinica lokalne samouprave ostvaruju svoju nadležnost.

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave Vlade Republike Srbije i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave imali su aktivnu ulogu u pripremi jednog od usvojenih programa obuke, budući da su, u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, pripremili Sektorski program kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Sektorski program kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave obuhvata 17 oblasti stručnog usavršavanja i 90 tematskih celina i u skladu sa utvrđenim potrebama za stručnim usavršavanjem zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, sadrži 12 tematskih celina više u odnosu na program realizovan u 2019. godini.