USVOJENA UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE RADA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina ( http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Uredba-o-kriterijumima-za-raspodelu-sredstva-iz-budzeta-RS-za-finansiranje-rada-nacionalnih-saveta.pdf).

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi za raspodelu sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji su upisani u Registar nacionalnih saveta, u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma.

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 8/19 dana 08. februara 2019.godine i stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Odluku o visini sredstava koja se dodeljuju za svaki registrovani nacionalni savet donosi, kao i do sada, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, kod koje su, u skladu sa zakonom, opredeljena sredstva u budžetu za finansiranje nacionalnih saveta.