Revidiran Kodeks dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka

Konferencija internacionalnih nevladinih organizacija (INGO) Saveta Evrope je, na plenarnom sastanku održanom krajem oktobra 2019. godine, usvojila revidirani Kodeks dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka.

Kodeks definiše skup opštih principa, smernice, alate i mehanizme za učešće građana u procesu političkog odlučivanja i ima zadatak da doprinese stvaranju pogodnog okruženja za nevladine organizacije.

Revidirana verzija Kodeksa predstavlja jednostavan i strukturiran instrument za donosioce odluka i organizacije civilnog društva. S obzirom na to da je baziran na praktičnim iskustvima nevladinog sektora širom Evrope, dobrim praksama i validnim metodama za saradnju sa javnom upravom, preporuka je da se primenjuje na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, odnosno u dijalogu sa organima javne uprave, parlamentima i vladama.

Radi efikasnije primene Kodeksa, u pripremi su priručnici koji će pored primera dobre prakse uvrstiti i manje uspešne primere koji nisu zadovoljili sve kriterijume i ispunili zadatke.

Više o Kodeksu možete pronaći na sledećem linku