Bošnjak u Savetu Evrope predstavio novo manjinsko zakonodavstvo Srbije

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak predstavio je pred Savetom Evrope trenutne zakonodavne aktivnosti Skupštine Srbije kojima se dodatno poboljšava položaj nacionalnih manjina.

Držani sekretar Ivan Bošnjak u Savetu Evrope

Kao visoki predstavnik Srbije na konferenciji SE posvećenoj 20 godina od donošenja Okvirne konvencije za nacionalne manjine i Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima on se zahvalio ovoj međudržavnoj organizaciji na podršci i odličnom projektu promocije zaštite ljudskih i manjinskih prava u jugoistočnoj Evropi, zahvaljujući čemu je Srbija lakše usvojila Nacionalni akcioni plan za manjine i otvorila Poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom.

Bošnjak je rekao da novi set zakona u Srbiji koji se bavi zaštitom manjina donosi mogućnost pripadnicima nacionalnih manjina da na dobrovoljnoj bazi se izjasne o nacionalnoj pripadnosti, što će biti kamen temeljac za kreiranje i vođenje afirmativnih mera u zapošljavanju, obrazovanju, socijalnoj zaštiti, demokratskoj participaciji i mnogim drugim javnim politikama.

Moderne tehnologije će omogućiti razmenu podataka među javnim registrima, što će olakšati vladavinu zakona, jačati demokratske procese i poverenje u institucije.

Zakon o zvaničnoj upotrebi jezika nacionalnih manjina omogućuje upotrebu manjinskih jezika od najvišeg, tj. nivoa Narodne skupštine do nivoa naselja, a pojačana je i uloga lokalnih saveta za međunacionalne odnose u lokalnim jedinicama samouprave.

Državni sekretar je najavio i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina koji se očekuju u novembru 2018. godine i izrazio očekivanje da će SE uzeti učešća i u ovom procesu.