RUŽIĆ: DECENTRALIZACIJA GLAVNOG GRADA, BOLJE I EFIKASNIJE USLUGE ZA GRAĐANE I PRIVREDU

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je u Skupštini Srbije da je najvažnija novina koju donose izmene i dopune Zakona o glavnom gradu  decentralizacija, odnosno poveravaju se veće nadležnosti Gradu Beogradu i vrši bolja podela poslova između gradskih i prigradskih opština.

On je predstavljajući predložene izmene i dopune rekao da će to doprineti boljim i efikasnijim uslugama prema privredi i građanima.

„Glavni grad, koji i Ustav prepoznaje kao posebnu jedinicu lokalne samouprave, do sada se nije značajnije razlikovao po nadležnostima od svih ostalih jedinica lokalne samouprave, iako je kompleksniji u pogledu organizacije i usluga koje je u obavezi da pruži građanima i privredi“, rekao je Ružić.

Naveo je da će se Beogradu povećati nadležnosti prenošenjem sa republičkog nivoa, a s druge strane Grad će moći da prenese deo svojih izvornih nadležnosti na gradske opštine kako bi se one razvijale.

„Iako svi svesni obima, predložili smo niz izmena i dopuna kojim menjamo nadležnosti koje se daju Glavnom gradu, i moram istaći, one su se pokazale kao potrebne da bi Beograd u potpunosti mogao da vodi brigu i pruža usluge građanima i privredi sveobuhvatno i na efikasan način“, rekao je Ružić.

Ružić je dodao i da se predloženim rešenjima omogućava osnivanje javnih komunalnih preduzeća od strane pojedinih gradskih opština na teritoriji Beograda.

Predlogom izmena i dopuna Zakona o glavnom gradu preciziraju se nadležnosti Grada za izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

“Upravo su odredbe koje se odnose na ovu oblast, značajne za ubrzanje realizacije pokrenutih postupaka u vezi sa izgradnjom i ozakonjenja objekata i završetka ovog izuzetno obimnog i složenog posla u što kraćem roku, bili razlozi za predlog da se ovaj zakon donese po hitnom postupku”, rekao je Ružić.

Grad Beograd moći će da dodeli gradskim opštinama poslove koji se odnose na simbole i nazive delova naseljenih mesta u jedinici lokalne samouprave – o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svojoj teritoriji, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave.

Ministar Ružić je dodao i da Grad imenuje i razrešava direktore ustanova dečije zaštite, s obzirom na to da je Grad njihov osnivač, kao i da utvrđuje mrežu tih ustanova.

Predloženo je I da Grad Beograd sprovodi mere i finansira projekte u cilju podsticanja nataliteta na svojoj teritoriji.

On je rekao i da se predlaže da se u nadležnost grada uvrsti i uređivanje i obezbeđivanje poslova koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i upravljanje javnim putevima.

„Grad Beograd raspolaže neophodnim sredstvima i kapacitetima za upravljanje tim putevima na svojoj teritoriji, pa se ova izmena predlaže i radi otklanjanja nedoumica u primeni Zakona o putevima“, rekao je Ružić.