POSTUPAK USPOSTAVLJANJA SARADNJE IZMEĐU JEDINICE LOKALNE SAMOUORAVE REPUBLIKE SRBIJE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DRUGE DRŽAVE

Saradnja između jednica lokalne samouprave Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave drugih država uređena je Zakonom o lokalnoj samoupravi. U saradnji sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo, Ministarstvo je uspostavilo proceduru radi dobijanja saglasnosti Vlade Republike Srbije. Radi efikasnijeg uspostavljanja saradnje i ujednačavanja prakse, opisan je postupak koji će gradovima i opštinama olakšati pripremu dokumentacije i sprovođenje ovog postupka, u cilju lakšeg i efektivnijeg ostavrenja zajedničkih ciljeva.

Zakon o lokalnoj samoupravi propisuje, između ostalog, da jedinice lokalne samourave mogu da sarađuju i udružuju se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, planova i programa razvoja, da mogu sarađivati sa jedinicama lokalne samouprave drugih država, kao i da odluku o uspostavljanju saradnje, odnosno zaključenju sporazuma o saradnji, donosi skupština jedinice lokalne samouprave, uz saglasnost Vlade. Ovaj zakon utvrđuje je da jedinice lokalne samouprave mogu ostvarivati saradnju u oblastima od zajedničkog interesa sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave u drugim državama, u okviru spoljne politike Republike Srbije, uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije, u skladu s Ustavom i zakonom.

Inicijativu za uspostavljanje saradnje sa jedinicama lokalnih samouprava drugih država, pokreću jedinice lokalne samouprave Republike Srbije. Skupština jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o uspostavljanju saradnje, u kojoj se prvo navodi naziv jedinice lokalne samouprave Republike Srbije, a zatim naziv jedinice lokalne samouprave druge države i zvaničan naziv te države.

Odluka sadrži oblasti u kojima se uspostavlja saradnja, odredbu o obezbeđenju sredstava u budžetu jedinice lokalne samouprave za realizaciju saradnje, da se Odluka dostavlja Vladi Republike Srbije radi davanja saglasnosti i odredbu kojom se ovlašćuje gradonačelnik ili predsednik opštine da potpiše sporazum o saradnji. Ova odluka se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave nakon dobijanja saglasnosti Vlade, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Odluka o uspostavljanju saradnje se dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove lokalne samouprave, radi pribavljanja mišljenja nadležnih organa i sačinjavanja predloga Vladi Republike Srbije da donese odluku (rešenje) kojom se daje saglasnost na Odluku o uspostavljanju saradnje.

Nakon donošenja odluke (rešenja) Vlade o davanju saglasnosti na skupštinsku Odluku o uspostavljanju saradnje, ona se realizuje tako što gradonačelnik ili predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, potpisuje sporazum o saradnji sa jedinicom lokalne samouprave druge države, shodno odredbama člana 44. stav 1. i 5. Zakona, kojima je propisano da je ovlašćen da predstavlja i zastupa jedinicu lokalne samouprave i donosi pojedinačne akte.

Sporazum o saradnji bliže definiše oblike i način uspostavljene saradnje, utvrđuje rok na koji se ona uspostavlja, kao i zajedničke aktivnosti jedinica lokalnih samouprava, tokom trajanja sporazuma.

Napominjemo da izraz „bratimljenje“ koji se često navodi, nije zakonski termin, već „saradnja“, što znači da jedinice lokalne samouprave donose odluke o saradnji i zaključuju sporazume o saradnji.