Javne nabavke

Na osnovu člana 36. stav 7.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12,  14/15 i  68/15),   NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6   objavljuje   OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za uslugu – Automatizacija procesa elektronske pisarnice i nabavka licenci za...

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 8/2019  6.10.2020 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu...

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 9/2019   25.7.2019. - Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralozovanu javnu nabavku...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-142/2019-02 od 16. jula 2019. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6  objavljuje  OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA            u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 Nabavka goriva i maziva 1.7.2019. - Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centalizovanu javnu nabavku broj 1/2019 - partija 2 2.9.2019. - Obaveštenje o zaključenom...

NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6  objavljuje  OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENOM UGOVORU            u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 10/2019 Nabavka računarskog materijala – tonera (osim za tonere nabavljene na osnovu centralizovane javne nabavke koja je pokrenuta u 2018. godini) 27.6.2019. - Obaveštennje o zaključenom ugovoru...

                Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 404-02-125/2019-02 od 21. juna 2019. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE...

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6  objavljuje OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 2/2019 5.6.2019. - Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu...

Skip to content