Stručno usavršavanje

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave osnovala je Vlada Republike Srbije 23. decembra 2016. godine, u cilju obezbeđenja načela efikasnosti, pravičnosti i celovitosti sistema stručnog usavršvanja zaposlenih u organima jedinca lokalne samouprave.  Odlukom o osnivanju Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne...

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 24. januara 2022. godine objavila javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Na javni poziv mogu sa javiti kandidati (fizička lica) koji ispunjavaju uslove za selekciju realizatora koji su navedeni u pozivu. Prijave na javni poziv se podnose...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u okviru softverskog rešenja za stručne ispite uspostavilo je nove usluge elektronske uprave u poslovima koji se odnose na prijavu kandidata za polaganje Ispita za komunalnog milicionara, izdavanje uverenja i pribavljanje podataka po službenoj dužnosti o činjenicama upisanim u...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavilo je novu eUslugu na Portalu eUprava u okviru aplikacije CRM (Customer Relationship Management) Kontakt centra za javnu upravu, namenjenu svim kandidatima za polaganje ispita za komunalnog milicionara, putem koga...

U 2021. godini zabeležen je pozitivan trend uključivanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i njihovih rukovodilaca u sve procese u stručnom usavršavanju koje sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sa ciljem izgradnje kapaciteta organa koji obavljaju poverene poslove iz delokruga ovog ministarstva. Tako je Sektorski...

Skip to content