JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ broj 2/19 i 67/21) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-3599/2023 od 26. aprila 2023. godine, oglašava

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

 

II Radna mesta koja se popunjavaju:

 

 1. Radno mesto za poslove uređivanja radnih odnosa u javnom sektoru, u zvanju savetnik, Grupa za radne odnose, Odsek za sistem radnih odnosa, Sektor za upravljanje ljudskim resursima –  jedan izvršilac.

 

Opis poslova: Priprema izveštaje, informacije i stručna mišljenja iz oblasti radnih odnosa u državnim organima, u organima AP i JLS, javnim agencijama i javnim službama (u daljem tekstu: javni sektor); učestvuje u izradi propisa i opštih pravnih akata iz oblasti radnih odnosa; učestvuje u pripremi strateških dokumenata iz oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru; sprovodi ex-ante i ex-post analizu efekata propisa u oblasti radnih odnosa, učestvuje u sprovođenju konsultativnog procesa i izradi odgovarajućih izveštaja; prikuplja podatke i pruža stručnu podršku u postupku pripreme priloga za planska dokumenta i priloga za izradu dokumenata javnih politika u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru; učestvuje u procesu kolektivnog pregovaranja za javni sektor (državni organi, organi AP i JLS, javne službe, OOSO); obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

 

 1. Radno mesto za praćenje primene propisa u oblasti sistema plata u javnom sektoru, u zvanju savetnik, Grupa za uređivanje sistema plata u javnom sektoru, Odsek za sistem plata u javnom sektoru, Sektor za upravljanje ljudskim resursima, – jedan izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u pripremi zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; prati stanje u oblasti sistema utvrđivanja i obračuna plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama i priprema analize na osnovu prikupljenih podataka; učestvuje u pripremi stručnih osnova za pripremu propisa iz oblasti plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama i pruža stručnu podršku u pripremi priloga za planska dokumenta u oblasti sistema plata u javnom sektoru; priprema mišljenja i daje stručna objašnjenja o primeni zakona i drugih propisa kojima je uređen sistem plata, odnosno priprema mišljenja na nacrte zakona, drugih propisa i strateških dokumenata koje pripremaju drugi organi iz delokruga Grupe; prati postupak  vrednovanja radnih mesta, zvanja i položaja u javnom sektoru i međusobnih odnose radnih mesta, zvanja i položaja u svim delovima javnog sektora i prati obavljanje poslova koji se odnose na svrstavanje radnih mesta, zvanja i položaja u platne grupe i platne razrede; priprema analize, izveštaje i informacija iz delokruga Grupe na osnovu prikupljenih podataka; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravnih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

 

 1. Radno mesto za podršku praćenju stanja u oblasti sistema plata u javnom sektoru, u zvanju mlađi savetnik – pripravnik*, Grupa za uređivanje sistema plata u javnom sektoru, Odsek za sistem plata u javnom sektoru, Sektor za upravljanje ljudskim resursima – jedan izvršilac

Opis poslova: Pruža stručnu podršku i prikuplja podatke neophodne za izradu zakona i drugih propisa iz delokruga Grupe; pruža stručnu podršku u pripremi mišljenja na nacrte zakona, drugih propisa i strateških dokumenata koje pripremaju drugi organi; učestvuje u pripremi mišljenja o pravilnoj primeni propisa u oblasti sistema plata u javnom sektoru; učestvuje u praćenju stanja u oblasti sistema plata u javnom sektoru;  učestvuje u pripremi  mišljenja o amandmanima, nacrtima i predlozima zakona, predlozima drugih propisa i opštih akata iz delokruga Grupe; učestvuje u pripremi analiza, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

Napomena: propisani uslovi u pogledu radnog iskustva u struci i položenog državnog stručnog ispita ne odnose se na prijem pripravnika.

 

 

 1. Radno mesto za poslove ličnog statusa građana sa inostranim elementom, u zvanju savetnik, Odsek za lični status građana, Sektor za registre i lokalnu samoupravu – jedan izvršilac

Opis poslova: Prati primenu međunarodnih ugovora i kolizionih normi o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u statusnim stvarima i nadležnostima sa međunarodnim elementom koje se odnose na matične knjige; učestvuje u poslovima pružanja stručne pomoći u primeni međunarodnih ugovora, kao i kolizionih normi o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u statusnim stvarima i nadležnostima sa međunarodnim elementom i legalizacijom isprava u međunarodnom pravnom saobraćaju imaocima javnih ovlašćenja u vršenju poslova matičnih knjiga; ostvaruje saradnju sa ministarstvom nadležnim za spoljne poslova radi pružanja podrške u radu i primeni propisa diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu u ovoj oblasti; priprema mišljenja o primeni propisa o matičnim knjigama; učestvuje u pripremi nacrta rešenja po žalbama na prvostepena rešenja imaoca javnih ovlašćenja u poverenim poslovima matičnih knjiga i pripremi odgovora Upravnom sudu na tužbe u upravnom sporu protiv drugostepenih rešenja Ministarstva u ovoj oblasti; učestvuje u pripremi nacrta rešenja o datim ovlašćenjima za obavljanje poslova matičara, odnosno zamenika matičara; učestvuje u pripremi rešenja kojima se omogućava trajni i neprekidni pristup podacima iz izvoda iz matičnih knjiga; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master  akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

Mesto rada: Za sva radna mesta mesto rada je Beograd.

 

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

 

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

 

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određenih kompetencija u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledećih kompetencija u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:

 1. „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pisano).
 2. „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru).
 3. „Poslovna komunikacija“- proveravaće se putem simulacije (pisano).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

 

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija (ne proverava se za prijem pripravnika, već samo za izvršilačka radna mesta pod rednim brojem 1,2 i 4 iz stava 2. teksta konkursa):

 

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

 

Za radno mesto pod rednim brojem 1:

 

 1. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – normativni poslovi (nomotehnička i pravno-tehnička pravila za izradu pravnih akata (usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu) i mišljenja o primeni zakona i opštih pravnih akata) – proveravaće se putem simulacije (pisano).
 2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – Planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa (Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine – proveravaće se putem simulacije (usmeno).
 3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o državnim službenicima i Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave) – proveravaće se putem simulacije (pisano).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 2:

 

 1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada normativnih poslova (nomotehnička i pravno-tehnička pravila za izradu pravnih akata (usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu) i mišljenja o primeni zakona i opštih pravnih akata) – proveravaće se putem simulacije (pisano).
 2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – Planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa (Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2021 – 2025. godine)– proveravaće se putem simulacije (usmeno).
 3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o platama u državnim organima i javnim službama i Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama) – proveravaće se putem simulacije (pisano).

 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 4:

 

 1. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – upravno pravnih poslova (opšti upravni postupak) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);
 2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije ograna (Zakon o matičnim knjigama) – proveravaće se putem simulacije (usmeno);
 3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Porodični zakon)- proveravaće se putem simulacije (usmeno);

 

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kometencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs.

 

Provera ponašajnih kompetencija za sva radna mesta:

 

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

 

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

 

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd ili se predaju neposredno na pisarnicu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd sa naznakom „Za javni konkurs” ili elektronskim putem na adresu: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs.

 

V Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu: Sara Kačarević, tel: 011/364-3982 od 9,00 do 13,00 časova.

 

VI Opšti uslovi za zaposlenje: Državljanstvo Republike Srbije; da je kandidat punoletan; da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

VII  Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova broj 6, Beograd.

 

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

 

Napomena:

Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku ,,Obrazac prijave“.

 

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:

 

Za radna mesta pod rednim brojevima 1, 2  i 4: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

 

Za radno mesto pod rednim brojem 3: original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu i original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; ukoliko je kandidat bio radno angažovan u struci, odnosno ako je bio radno angažovan na radnom mestu ili poslovima za čije obavljanje se zahtevalo visoko obrazovanje studija drugog stepena (diplomske akademske studija – master, specijalističke akademska studije, specijalističke strukovne studije) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, prilaže original ili overenu fotokopiju dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje sa kojom stručnom spremom, na kojim poslovima i u kom vremenskom periodu je bio radno angažovan); ukoliko poseduje, original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: 
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18 – dr. propis) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da kandidat u delu  Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

 

X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od  (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XI Vrsta radnog odnosa: Za radno mesto pod rednim brojem 3. radni odnos zasniva se na određeno vreme, dok se za ostala radna mesta radni odnos zasniva na neodređeno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 17. jula 2023. godine.

 

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva radna mesta obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija za radna mesta pod rednim brojem 1 i 2  obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo).

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija za radno mesto pod rednim brojem 4 obaviće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ulica Birčaninova broj 6.

Provera ponašajnih kompetencija  za radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4 obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo).

Intervju sa Konkursnom komisijom za radna mesta pod rednim brojem 1, 2 i 3 obaviće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ulica Koče Popovića broj 3.

Intervju sa Konkursnom komisijom za radno mesto pod rednim brojem 4 obaviće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ulica Birčaninova broj 6.

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu sprovođenja svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili email adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene:

 

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22) kandidatima su pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

 

*Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u svojoj struci i osposobljava se za samostalan rad. Izuzetno radni odnos u statusu pripravnika može se zasnovati i sa licem koje je kod drugog poslodavca bilo u radnom odnosu, odnosno obavljalo rad van radnog odnosa na poslovima u svojoj struci kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu obrazovanja koji je uslov za rad na tim poslovima. Vreme provedeno u radnom odnosu, odnosno na radu van radnog odnosa kod drugog poslodavca ne uračunava se u pripravnički staž. Pripravnik zasniva radni odnos na određeno vreme, posle sprovedenog javnog konkursa. Pripravnički staž na radnim mestima sa visokim obrazovanjem studija drugog stepena (diplomske akademske studija – master, specijalističke akademska studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine traje jednu godinu. Pripravnik polaže državni stručni ispit do okončanja pripravničkog staža.

 

 Kao državni službenik na izvršilačko radno mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar državne uprave i lokalne samouprave.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.mduls.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Preuzmite:

Obrazac prijave za radno mesto pod rednim brojem 1

Obrazac prijave za radno mesto pod rednim brojem 2

Obrazac prijave za radno mesto pod rednim brojem 3

Obrazac prijave za radno mesto pod rednim brojem 4

Materijali za pripremu

 

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

 Skip to content