JAVNI KONKURS  ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA 

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 2/19 i 67/21) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-6517/2023 od 26. jula 2023. godine, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA 

                   

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 11000 Beograd, Birčaninova broj 6.  

 

II Radna mesta koja se popunjavaju:  

 

 1.Radno mesto za podršku finansijsko računovodstvenim poslovima i knjigovodstvo, u zvanju mlađi savetnik-pripravnik*, Odeljenje za finansijske poslove, Sekretarijat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – 1 izvršilac. 

 

Opis posla: Učestvuje u pripremi dokumentacije za isplatu preuzetih obaveza, isplatu plata i drugih naknada zaposlenima i isplatu naknade angažovnim licima van radnog odnosa; vrši knjiženje poslovnih promena u knjigovodstvenom programu; učestvuje u pripremi periodičnih i godišnjeg finansijskog izveštaja; prati, usaglašava i vrši sravnjenje knjigovodstvenog stanja glavne knjige Trezora sa pomoćnim knjigama i evidencijama i usaglašava potraživanja i obaveza sa dobavljačima; priprema zahteve za sprovođenja transakcija za potrebe knjiženja u informacionom sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja. 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta. 

Napomena: propisani uslovi u pogledu radnog iskustva u struci i položenog državnog stručnog ispita ne odnose se na prijem pripravnika.  

 

2.Radno mesto za postupanje i obradu zahteva, u zvanju savetnik, Grupa za razvoj e-uprave u oblasti inspekcijskog nadzora i podršku radu Kontakt centra, Odeljenje za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor – 1 izvršilac. 

 

Opis posla: Postupa i analizira predstavke i pritužbe iz nadležnosti republičkih inspekcija i vrši prosleđivanje istih u eInspektor nadležnim inspekcijama; pruža pomoć u vidu odgovora na pitanja upućenih od strane građana i pravnih lica putem web forme; vrši obradu zahteva i predmeta fizičkih i pravnih lica koji se obraćaju Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor; priprema odgovore na pitanja zainteresovanih strana u Kontakt centru u koordinaciji sa nadležnim službama; sarađuje i komunicira sa načelnicima republičkih inspekcija; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe. 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta. 

 

Mesto rada: Za sva radna mesta mesto rada je Beograd. 

 

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku: 

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija. 

 

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom. 

 

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određenih kompetencija u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledećih kompetencija u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka. 

 

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije. 

  1. Provera opštih funkcionalnih kompetencijaza sva izvršilačka radna mesta:
  • „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa na računaru. 
  • „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru).  
  • „Poslovna komunikacija“- proveravaće se putem simulacije (pisano) na računaru. 

 

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu “Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. 

Konkursna komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije. 

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs. 

  1. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

 

Za radno mesto pod rednim brojem 1: 

Za prijem pripravnika ne proveravaju se posebne funkcionalne kompetencije. U skladu sa članom 26. stav 3 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 2/2019 i 67/2021) na javnom konkursu za prijem pripravnika ne proveravaju se posebne funkcionalne kompetencije, osim stranog jezika kada je određen kao potrebna kompetencija za obavljanje poslova tog radnog mesta. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 2: 

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to: 

  1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada stručno – operativni poslovi Tehnike izrade opštih i pojedinačnih pravnih akata – proveravaće se putem simulacije (pisano);
  2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – Planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa – Zakon o državnim službenicima – proveravaće se putem simulacije (usmeno);
  3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o inspekcijskom nadzoru) – proveravaće se putem simulacije (pisano).

 

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kometencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs. 

  1. Provera ponašajnih kompetencija za sva radna mesta 

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet) proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama. 

 

  1. Intervju sa Konkursnom komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa Konkursnom komisijom (usmeno). 

 

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: 

 

Prijave na javni konkurs šalju se poštom na adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd ili se predaju neposredno na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave” ili elektronskim putem na adresu: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs.  

 

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: 

 

Marijana Burić, tel: 011/3643-900 od 9:00 do 13:00 časova. 

 

VI Opšti uslovi za zaposlenje: Državljanstvo Republike Srbije; da je kandidat punoletan; da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. 

 

VII Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja teksta javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. 

 

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs) i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs). Štampana verzija obrasca prijave dostupna je na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova broj 6, Beograd. 

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što Konkursna komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.  

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.  

Napomena: Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kardovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku ,,Obrazac prijave“. 

 

IX  Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 1: 

Original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu i original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; ukoliko je kandidat bio radno angažovan u struci, odnosno ako je bio radno angažovan na radnom mestu ili poslovima za čije obavljanje se zahtevalo visoko obrazovanje studija drugog stepena (diplomske akademske studija – master, specijalističke akademska studije, specijalističke strukovne studije) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, prilaže original ili overenu fotokopiju dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje sa kojom stručnom spremom, na kojim poslovima i u kom vremenskom periodu je bio radno angažovan); ukoliko poseduje, original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 2: 

Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). 

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.  

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). 
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. 

Napomena: Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18 – dr. propis) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. 

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da kandidat u delu Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija. 

 

X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
 

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.  

 

Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu  

Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova broj 6, Beograd.  

 

XI Trajanje radnog odnosa: 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 1 zasniva se radni odnos na određeno vreme radi osposobljavanja pripravnika za samostalan rad i traje jednu godinu. 

Napomena: Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u svojoj struci i osposobljava se za samostalan rad. Izuzetno radni odnos u statusu pripravnika može se zasnovati i sa licem koje je kod drugog poslodavca bilo u radnom odnosu, odnosno obavljalo rad van radnog odnosa na poslovima u svojoj struci kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu obrazovanja koji je uslov za rad na tim poslovima. Vreme provedeno u radnom odnosu, odnosno na radu van radnog odnosa kod drugog poslodavca ne uračunava se u pripravnički staž. Pripravnik zasniva radni odnos na određeno vreme, posle sprovedenog javnog konkursa. Pripravnički staž na radnim mestima sa visokim obrazovanjem studija drugog stepena (diplomske akademske studija – master, specijalističke akademska studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine traje jednu godinu. Pripravnik polaže državni stručni ispit do okončanja pripravničkog staža. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 2 radni odnos zasniva se na neodređeno vreme. 

XII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku 

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 27. septembra 2023. godine. 

 

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva oglašena radna mesta će se obaviti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo Palate Srbija).  

 

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija za radno mesto pod rednim brojem 2 obaviće se u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo Palate Srbija).  

 

Provera ponašajnih kompetencija za sva oglašena radna mesta će se obaviti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo Palate Srbija).  

Intervju sa Konkursnom komisijom za radno mesto pod rednim brojem 1 obaviće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, ulica Birčaninova broj 6.  

 

Intervju sa Konkursnom komisijom za radno mesto pod rednim brojem 2 obaviće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, ulica Dečanska broj 8a. 

 

Kandidati koji uspešno prođu jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.  

Napomena: Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22) propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.  

 

Kao državni službenik na izvršilačko radno mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. 

 

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar državne uprave i lokalne samouprave. 

 

Ovaj konkurs se objavljuje na internet strani (www.mduls.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na internet strani Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. 

 

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. 

 

Preuzmite:

Materijali za pripremu

Obrazac prijave RM 36

Obrazac prijave RM 121 

 

Lista kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak 

Lista kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak Skip to content