JAVNI POZIV za podnošenje predloga projekata za primenu funkcionalno-organizacionih modela u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) u okviru projekta „Lokalna samouprava za 21. vek”, koji podržava Vlada Švajcarske, raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje predloga projekata za primenu funkcionalno-organizacionih modela  u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) realizuje projekat „Lokalna samouprava za 21. vek”, koji podržava Vlada Švajcarske. Jedan od projektnih zadataka je „Primena funkcionalnih organizacionih modela u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji”. Aktivnosti na ovom projektu su deo podrške Ministarstva reformi javne uprave, kroz unapređenje organizovanja i poslovanja odabranih jedinica lokalne samouprave (JLS),  a time i nivoa usluga za građane i privatni sektor. Aktivnosti u okviru ovog projektnog zadatka će za rezultat imati reorganizaciju gradskih i opštinskih uprava, u skladu sa objektivnim potrebama i optimalnim funkcionalno-organizacionim modelima.

U okviru Projekta „Lokalna samouprava za 21. vek” je uspostavljen Fond za funkcionalno-organizacione modele u okviru koga se raspisuje Javni poziv za podnošenje predloga projekata za primenu funkcionalno-organizacionih modela u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji (Javni poziv).

 • Ko može da konkuriše

Javni poziv je ograničen na projekte sledećih lokalnih samouprava u kojima je sprovedena funkcionalna analiza: Gornji Milanovac, Kraljevo, Loznica, Leskovac, Požarevac, Paraćin, Inđija, Bačka Topola, Lebane, Raška, Krupanj, Surdulica i Mali Zvornik.

 

Opšti cilj Javnog poziva jeste podizanje kvaliteta usluga za građane i privatni sektor kroz unapređenje efikasnosti i efektivnosti rada lokalnih samouprava.

Specifični cilj Javnog poziva jeste uspostavljanje efikasnije unutrašnje organizacije i uspešnijeg funkcionisanja gradskih/opštinskih uprava, primenom ponuđenih funkcionalno-organizacionih modela i preporuka za unapređenje funkcionalnosti. Funkcionalno-organizacioni modeli, prilagođeni veličini JLS, dati su u Prilogu II, a preporuke za unapređenje funkcionalnosti Ministarstvo je dostavilo lokalnim samoupravama, koje su učestvovale u sprovođenju dva projektna zadatka: 1) „Funkcionalna analiza u pilot jedinicama lokalne samouprave i ustanovama kojima je osnivač lokalna samouprava“ (2016-2017) i 2) „Funkcionalna analiza u 15 jedinica lokalne samouprave i ustanovama kojima je osnivač lokalna samouprava“ (2019).

 • Oblast podrške

 

Oblast podrške uključuje intervencije u cilju rešavanja problema funkcionisanja postojećih oblika organizovanja gradskih/opštinskih uprava, strukturnih slabosti u kontroli postavljenja i zapošljavanja na lokalu, neadekvatnog broja zaposlenih, njihove kvalifikacione strukture, radnog iskustva, neusklađenosti broja rukovodilaca i izvršilaca, neravnoteže između broja zaposlenih na osnovnim i pratećim funkcijama i time povećane potrošnje u javnom sektoru, neadekvatnosti radnih uslova i ostalih postojećih problema, a sve u skladu sa postojećim pravnim okvirom i potrebama koje okruženje nameće.

 

 • Ukupna sredstva

 

Za Javni poziv su opredeljena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 120.000,00 švajcarskih franaka. Minimalni iznos koji se može odobriti za projekte, u skladu sa Javnim pozivom, nije definisan, dok je maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se može dodeliti po jednom projektu 30.000,00 švajcarskih franaka.

 

 • Tipovi aktivnostiza koje je moguće konkurisati

 

 1. Ekspertska podrška u implementaciji projektnih aktivnosti:

a) Analiza trenutnog stanja usled eventualnih funkcionalno-organizacionih promena u JLS od momenta izrade funkcionalne analize i podrška u implementaciji preporuka iz funkcionalne analize;

b)  Prilagođavanje funkcionalno-organizacionog modela okolnostima, potrebama i mogućnostima JLS;

v) Unapređenje znanja i kapaciteta (npr. Izrada analize potreba za stručnim usavršavanjem);

 1. Aktivnosti u vezi sa uređivanjem i opremanjem prostorija, u šta spadaju:

– troškovi nabavke IT i druge opreme/sredstava, kao i troškovi obuka za korišćenje specifične IT i druge opreme ili softvera, koji se nabavljaju u okviru Javnog poziva i koji su neophodni za primenu funkcionalno-organizacionog modela – radi uspostavljanja uslova za efikasan rad zaposlenih, obuhvaćenih organizacionim promenama; ukupan iznos sredstava za ove namene ne može biti veći od 40% budžeta.

– troškovi renoviranja, opremanja, uređivanja prostorija/objekta neophodnog za primenu funkcionalno-organizacionog modela;

 1. Druge aktivnosti koje nisu napred navedene, a koje su povezane sa primenom funkcionalno-organizacionih modela i preporuka za unapređenje funkcionalnosti.

 

 • Trajanje projekata

 

Sve projektne aktivnosti moraju biti definisane Ugovorom o dodeli sredstava iz Fonda za funkcionalno-organizacione modele (Ugovor) i realizovane u roku od devet meseci od potpisivanja Ugovora. Ukoliko u toku realizacije projekta dođe do objektivnih kašnjenja u sprovođenju aktivnosti, postoji mogućnost produženja trajanja projekta do roka koji odobri Ministarstvo.

 

 • Broj predloga projekata

 

Svaka JLS, koja ispunjava uslove iz ovog javnog poziva može konkurisati sa najviše jednim projektom.

 

 • Potrebna dokumentacija

Pri podnošenju predloga projekta, neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • Obrazac za podnošenje predloga projekta (Prilog V) i
 • Obrazac za podnošenje predloga budžeta projekta (Prilog VI).
 • Dodatnu dokumentaciju, koja se podnosi alternativno – samo za projekte kojima je predviđeno izvođenje građevinskih radova, nabavka tehničke i/ili IT opreme i nabavka i/ili izrada softvera.

 

 • Način prijavljivanja

 

Kompletnu prijavu sa potrebnom  dokumentacijom (u skladu sa Smernicama za pripremu predloga projekata – Prilog I)¸ potrebno je dostaviti na adresu mirjana.p.brajovic @mduls.gov.rs .

 

 • Rok za podnošenje prijava

 

Krajnji rok za prijem prijava je 22. novembar 2022. godine do 15.00 časova.

Prijave koje su poslate posle naznačenog roka neće biti razmatrane.

 • Info-dan

 

Info-dan će biti održan preko Webinar Zoom platforme SKGO-a dana 27. oktobra godine sa početkom u 10:00 časova.

Informacije o načinu prijavljivanja na platformu data je u Prilogu III – Uputstvo za registraciju za Info-dan, a dnevni red u Prilogu IV – Info-dan – Agenda.

Tokom predviđenog Info-dana, zainteresovani učesnici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa funkcionalno-organizacionim modelima (Prilog II), dobijenim preporukama za unapređenje funkcionalnosti (poslatim od strane Ministarstva  lokalnim samoupravama koje imaju pravo učešća), procedurom prijavljivanja na raspisan Javni poziv, modelima za prijavu, drugim elementima ovog javnog poziva, kao i da postave konkretna pitanja u vezi sa procedurom podnošenja i pripreme predloga projekata.

 

 • Evaluacija

 

Svi projekti koji su pripremljeni u skladu sa ovim javnim pozivom i Smernicama za pripremu projekata (Prilog I) i koji su pristigli u navedenom roku za dostavljanje predloga projekata, biće ocenjeni u skladu sa administrativnim, tehničkim i finansijskim kriterijumima, navedenim u Smernicama za pripremu predloga projekata (Prilog I).

 

Konačnu odluku o finansiranju projekata u okviru ovog javnog poziva donosi ministar, na predlog Evaluacione komisije i prethodnu saglasnost Donatora.

 

Najkasnije 40 radnih dana po zaključenju ovog javnog poziva, Odluka ministra o izboru predloga projekata, koji se finansiraju u okviru Fonda za funkcionalno-organizacione modele, biće objavljena na sajtu Ministarstva.

 

Svi kriterijumi Javnog poziva detaljno su objašnjeni u Smernicama za pripremu predloga projekata (Prilog I).

 

Preuzmite:

Prilog I   Smernice za pripremu predloga projekata

Prilog II   Funkcionalno-organizacioni modeli

Prilog III   Uputstvo za registraciju za Info-dan

Prilog IV   Info-dan – Agenda

Prilog V   Obrazac za podnošenje predloga projekta

Prilog VI   Obrazac za podnošenje predloga budžeta projekta

Prilog VII-1   Model periodičnog narativnog izveštaja

Prilog VII-2   Model periodičnog finansijskog izveštaja

Prilog VIII-1   Model finalnog narativnog izveštaja

Prilog VIII-2   Model finalnog finansijskog izveštaja

 

Prezentacija-info dan, 27.10.2022.Skip to content