USVOJENI PROGRAMI OBUKE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU

Vlada Republike Srbije, na predlog Nacionalne akademije za javnu upravu, na sednici održanoj 23. decembra 2022. godine usvojila je programe obuke za državne službenike i za zaposlene u organima jedinica lokalne samouprave za 2022. godinu, i to:

Ovi programi obuke, između ostalog, imaju za cilj obezbeđivanje uslova za ostvarivanje kontinuiranog procesa izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje reformskih procesa u različitim oblastima u kojima državni organi i organ jedinica lokalne samouprave ostvaruju svoju nadležnost.

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave Vlade Republike Srbije i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje za potrebe ovog saveta obavlja stručne poslove, u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, pripremili su Sektorski program kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu.

Sektorski program kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave obuhvata 17 oblasti stručnog usavršavanja i 104 tematske celine.Skip to content