Публикације

Средњорочна анализа и вредновање учинака Акционог плана (2021-2025) за спровођење Стратегије РЈУ у Републици Србији 2021-2030.

 преузмите документ

EX-POST АНАЛИЗА ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2020-2022. ГОДИНА

 преузмите документ

ПРИРУЧНИК ЗА ПОПУЊАВАЊE РАДНИХ МЕСТА У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ИНТЕРНОГ И ЈАВНОГ КОНКУРСА

 преузмите приручник

ПРИРУЧНИК ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА РАД ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

 преузмите приручник

ПРИРУЧНИК  ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РАДНЕ УСПЕШНОСТИ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

 преузмите приручник

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ АНАЛИЗИ ЕФЕКАТА ДОКУМЕНТА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ – ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2020 – 2022

Извештај о спроведеној анализи ефеката програма развоја електронске управе у Републици Србији за период 2020 – 2022 састављен је у складу са Законом о планском систему и садржи све информације прописане важећом методологијом. Израђен је у циљу систематичног и конзистетнтног извештаја о спроведеној анализи, са фокусом на информацијама о резултатима спроведене анализе ефеката.  Извештај је израђен уз помоћ пројекта „Подршка реформи јавне управе у Србији у оквиру Секторског реформског уговора за сектор реформе јавне управе“

 преузмите публикацију

АНАЛИЗА УПОРЕДНЕ ПРАКСЕ И МЕСТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ЛИСТАМА КОНКУРЕНТНОСТИ У ОБЛАСТИ Е-УПРАВЕ

Анализа упоредне праксе и места Републике Србије на међународним листама конкурентности у области е-управе пратити положај Србије у односу на друге државе света и региона на индексима конкурентности, како би се искористила знања других земаља, идентификовале успешне праксе и константно пратили и примењивали иновативни приступи у развоју е-управе

 преузмите публикацију

АНАЛИЗА СТАЊА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  – РЕЗУЛТАТИ КОНСУЛТАТИВНОГ ПРОЦЕСА

У овом документу приказани су основни резултати широког консултативног процеса који је спроведен у периоду новембра 2018. до фебруара 2019. чији је основни циљ био утврђивање тренутног стања развоја е-управе како у погледу људских и техничких капацитета, стања развоја евиденција/регистара и база података, као и тренутног начина пружања услуга и обраде захтева од стране институција. Урађена је уз подршку пројекта „Програм развоја е-управе –УНДП“

 преузмите публикацију

АНАЛИЗА ВАЖЕЋИХ ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА РЕЛЕВАНТНИХ ЗА РАЗВОЈ Е- УПРАВЕ

Анализа важећих докумената јавних политика релевантних за развој е- управе спроводи се у циљу конзистентног и усклађеног планирања јавних политика у области е-управе, усмеравајући се на документа јавних политика који дефинисаним циљевима, мерама или активностима могу утицати на развој електронске управе. Урађена је уз подршку пројекта „Програм развоја е-управе –УНДП“

 преузмите публикацију

АНАЛИЗА ПРОПИСА КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ Е-УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Анализа прописа који утичу на развој е-управе у Републици Србији је део процеса израде Програма развоја е-управе у периоду 2020-2022. године. Ова анализа спроведена је у циљу идентификације прописа који уређују е-управу и утичу на њен рад, анализе ефеката одредби које утичу на рад е-управе и потребе за усклађивањем тих прописа са јавним политикама у области е-управе и предлагања унапређења регулаторног оквира, укључујући измену важећих и доношење нових прописа. Урађена је уз подршку пројекта „Програм развоја е-управе –УНДП“

 преузмите публикацију

AНАЛИЗА ЕФЕКАТА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2015 – 2018

Анализи ефеката Стратегије развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015 – 2018 урађена је за потребу израде Програме развоја е-управе за период 2020-2022. Циљ анализе је да покаже ниво реализиције, учинак и ефекте јавних политика утврђених претходним планским документима. Ова анализа је израђена у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у Србији у оквиру Секторског реформског уговора за сектор реформе јавне управе“

 преузмите публикацију

ШТА БИ ТРЕБАЛО ДА ЗНАТЕ КАДА ОСНИВАТЕ УДРУЖЕЊЕ, ЗАДУЖБИНУ ИЛИ ФОНДАЦИЈУ?

Брошура „Шта би требало да знате када оснивате удружење, задужбину или фондацију?“ је намењена новооснованим организацијама цивлног друштва и садржи преглед њихових основних права и обавеза у складу са важећим законима, као и могућности за сарадњу са јавним властима

 преузмите публикацију

САРАДЊОМ ДО РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Брошура „Сарадњом до развоја локалних заједница“ садржи преглед начина и механизама за сарадњу јединица локалне самоуправе и цивилног друштва (сарадња у процесу доношења одлука, буџетска подршка програмима и пројектима ОЦД, сарадња у пружању услуга и партнерства на међународним пројектима ), уз позивање на правни оквир и друге релевантне информације и препоруке

 преузмите публикацију

БИЛТЕН РЕФОРМА ЈАВНЕ УПРАВЕ (ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2020)

У циљу унапређења интерне комуникације, информисања службеника о постигнутим резултатима и циљевима у оквиру реформе јавне управе, Министарство приређује Билтен Реформа јавне управе. Пред вама је троброј за период јул-септембар 2020. године

 преузмите публикацију

БИЛТЕН РЕФОРМА ЈАВНЕ УПРАВЕ (АПРИЛ-ЈУН 2020)

У циљу унапређења интерне комуникације, информисања службеника о постигнутим резултатима и циљевима у оквиру реформе јавне управе, Министарство приређује Билтен Реформа јавне управе. Пред вама је троброј за период април-јун 2020. године

 преузмите публикацију

Студијa о изводљивости употребе блокчејн технологије у раду јавне управе Републике Србије

„Студију о изводљивости употребе блокчејн технологије у раду јавне управе Републике Србије“ је на основу „Акционог плана за стратегију реформе јавне управе Републике Србије за период 2018-2020“ израдио тим младих стручњака из Сеула, предавача у Српско-корејском информатичко приступном центру, у оквиру пројекта МДУЛС-а и Националне агенције за информационо друштво Владе Републике Кореје

преузмите публикацију (SRB)     преузмите публикацију (ЕНГ)

Билтен Реформа јавне управе (јануар-март 2020)

У циљу унапређења интерне комуникације, информисања службеника о постигнутим резултатима и циљевима у оквиру реформе јавне управе, Министарство приређује Билтен Реформа јавне управе. Пред вама је троброј за период јануар-март 2020. године

преузмите публикацију

Приручник за полагање државног стручног испита

У циљу лакше припреме за полагања државног стручног испита, као битног услова за рад у органима управе, Министарство државне управе и локалне самоуправе је за потребе свих кандидата израдило Приручник за полагање државног стручног испита. Жеља Министарства да се на најлакши начин приступи припреми и полагању државног стручног испита, условили су неопходност израде новог, значајно измењеног и допуњеног издања Приручника.

преузмите публикацију

Приручник за полагање посебног стручног испита за матичара

Испит за матичаре уведен је у систем 2009. године, а надлежно министарство, поред услова за спровођење овог испита, започело је праксу припреме и штампе Приручника за полагање посебног стручног испита за матичара. Пред вама је пето издање.

 

преузмите публикацију

Приручник за спровођење Закона о јединственом бирачком списку

Приручник за спровођење Закона о јединственом бирачком списку  je значајан алат у раду службеника који су овлашћени за вођење, односно ажурирање бирачког списка. У Приручнику је представљен поступак ажурирања бирачког списка од расписивања избора до закључења бирачког списка, са детаљним објашњењима поступка обавештавања грађана о начину увида у бирачки списак и остваривању права за гласање по месту боравишта у земљи или у иностранству.

 

преузмите публикацију

Каталог најчешћих албанских имена и презимена

Каталог најчешћих албанских имена и презимена са транскрипцијом на српски језик и ћириличко писмо настао је из потребе да се права грађана из албанске заједнице унапреде, у складу са Уставом Републике Србије и релевантним законодавним оквиром. Намењен је запосленима у матичним службама, болницама и породилиштима и доприноси једноставнијем остваривању прописа који уређују начин уписа имена и презимена грађана из албанске заједнице.

 

преузмите публикацију

Задовољство грађана квалитетом живота живота у локалној заједници и услугама  локалних самоуправа

У публикацији су представљени резултати истраживања јавног мњења спроведеног је у оквиру програма „Подршка Влада Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO. Истраживање рађено у периоду од 15. марта до 20. априла 2019. године на територији 50 општина и градова у Србији.

 

преузмите публикацију

Ситуациона анализа за Стратешки комуникациони оквир реформе јавне управе

Ситуациона анализа је сачињена као основа за дефинисање делотворног Комуникационог оквира за остваривање видљивости и комуникације о реформама јавне управе и управљања јавним финансијама. Анализирано је тренутно комуникационо окружење и напори за подизање нивоа свести у вези са целокупном реформом јавне управе и управљањем јавним финансијама (укључујуц́и и ПОУ), заједно са утицајем тих напора на свест грађана.

 

преузмите публикацију (СРБ)  преузмите публикацију (ЕНГ) 

Методе развоја људских ресурса: Кратак преглед

Публикаиција има за циљ да на квалификован и целовит начин представи све облике спровођења стручног усавршавања утврђене законима. Намењена је органима, организацијама и лицима одговорним за управљање људским ресурсима у јавној управи, који ће у наредном периоду у припреми програма стручног усавршавања, поред осталог, бити у потреби и да дефинишу најадекватније облике и методе реализације обука. Приређена је у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији“, уз подршку Немачке развојне сарадње у Србији

 

преузмите публикацију

Примена Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе – приказ кроз питања и одговоре

Публикација представља значајан алат јединицама локалне самоуправе у примени Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе који је донео озбиљне и корените промене локалних управа. Приређена је у оквиру Пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, уз подршку Савета Европе.

 

преузмите публикацију

Модерна држава – рационална држава

Овај позициони документ поставља оквир и општу оцену потенцијала за повећање продуктивности запослених у држави. Сврха овог документа јесте стварање слике о обиму, специфичностима и простору за модернизацију најбитнијих функција државе, те су подаци првенствено информативног карактера.

 

 преузмите публикацију

Модерна држава-рационална држава

Лифлет о потенцијалима за повећање продуктивности запослених у држави

 

 преузмите публикацију

Управљачка одговорност у органима државне управе

Лифлет објашњава појам управљачке одговорорности и њен значај за систем државне управе. Израђен је уз подршку Владе Уједињеног Краљевства, у оквиру Пројекта „Подршка реформама у Србији“

 

 преузмите публикацију

Водич за примену закона о удружењима

 

Публикација има за циљ да на једноставан начин и кроз конкретне примере приближи одредбе Закона о удружењима свим субјектима на које се односи.

 

 преузмите публикацију

Водич за примену Закона о инспекцијском надзору

Публикација је приређена у циљу упознавања стручне и шире јавности са значајем реформе инспекцијског надзора и новим законским решењима који је систем инспекција променио из корена. Израда овог водича омогућена је уз помоћ Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) и “Пројекта за боље услове пословања“.

 

 преузмите публикацију

Водич за самозаступање грађана

Сви се у неком тренутку нашег живота можемо сусрети са судским системом, хтели ми то или не. Овај водич даје основне информације како би се приближио судски поступак и поступци пред независним институцијама у циљу бољег разумевања права и обавеза које имамо када започне судски поступак. На крају, Водич пружа листу пружалаца бесплатне правне помоћи којима се странке могу обратити за подршку.

 

 преузмите публикацију

Основи привредног пословања за инспекторе

Публикација је намењенаинспекторима који контролишу прописе из области привредем како би боље разумели тржишну економију и њене принципе. Приређена је захваљујући „Пројекту за боље услове пословања“ УСАИД-а.

 

 преузмите публикацију

Вештине потребне за вршење инспекцијског надзора

Инспекцијски надзор се великим делом обавља путем комуникације са надзираним субјектима. Стога су вештине комуникације веома значајне за ефикасност обављања надзора. Публикација је припремљена у сарадњи са УСАИД-ом, у оквиру „Пројекта за боље услове пословања“

 преузмите публикацију

Skip to content