SARADNJA SA CIVILNIM DRUŠTVOM – TEMELJ DOBRE REFORME JAVNE UPRAVE

Civilno društvo je neizostavan partner državnim institucijama u kreiranju pravednijeg, demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava. U tom smislu, udruženja i druge organizacije civilnog društva važan su akter i u reformisanju javne uprave u Republici Srbiji, od donošenja važeće Strategije reforme javne uprave 2014. godine do danas.

Visok stepen transparentnosti i uključivanja civilnog društva u pripremu strateških dokumenta kojima se oblikuju pravci promena javne uprave kod nas učinili su ovu oblast jednom od najboljih polja saradnje organa javne vlasti i civilnog sektora.

Šta više, proces reforme javne uprave učinio je da se glas civilnog društva u procesima donošenja odluka znatno više čuje, a temu saradnje organa javne uprave i organizacija civilnog društva učinio temom o kojoj se sve više javno razgovara.

Zašto je važno civilno društvo?

 • Okuplja i predstavlja građane
 • Predstavlja most između građana i države
 • Omogućava kontinuirano učešće građana u društvenom i političkom životu
 • Demonstrira slobodu udruživanja kao jednu od temeljnih demokratskih sloboda
 • Kontroliše i nadzire rad organa javne vlasti
 • Poseduje značajnu ekspertizu i iskustvo

Zašto je važna saradnja organa javne uprave sa civilnim društvom…?

 • Olakšava organima uprave pristup građanima i omogućava da se njihov glas čuje
 • Jača poverenje u državu i njene institucije
 • Pokazatelj je razvijenosti demokratije
 • Ukazuje na otvorenost, transparentnost, inkluzivnost vlasti, naročito uprave
 • Obezbeđuje kvalitetnije propise i njihovu primenu
 • Predstavlja neizostavni deo političkih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji

…a zašto je obavezna?

 • Zakon o planskom sistemu i podzakonski akti
 • Zakon o državnoj upravi i Pravilnik o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata
 • Poslovnik Vlade
 • Zakon o lokalnoj samoupravi

Kako do uspešne saradnje?

 • Informisanje – pravovremeno, potpuno i objektivno objavljivanje informacija o radu organa javne uprave, posebno poziva za učešće u pripremi propisa i dokumenata javnih politika
 • Savetovanje – kvalitetno sprovođenje konsultacija i javnih rasprava i izveštavanje o njihovim ishodima
 • Uključivanje – uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za pripremu propisa i dokumenata javnih politika
 • Partnerstvo – zajedničko kreiranje, sprovođenje i praćenje realizacije aktivnosti

Šta smo do sada uradili u okviru reforme javne uprave?

 • Uspostaljen je pravni okvir koji obavezuje organe uprave na uključivanje građana i civilnog društva u procese izrade propisa i dokumenata javnih politika od najranije faze njihove pripreme.
 • Uspostavljen je sistem za dodelu budžetskih sredstava organizacijama civilnog društva putem javnih konkursa, zasnovan na jasnim procedurama i unapred utvrđenim kriterijumima.
 • Donete su Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u donošenje propisa.
 • Uvedena je praksa izrade i objavljivanja Građanskog budžeta organa javne uprave koji ima za cilj da na jednostavan i razumljiv način prikaže način trošenja budžetsakih sredstava
 • Učinjen značajan pomak u „otvaranju podataka“ nastalih u radu organa uprave, a koji su značajan resurs za istraživačke i analitičke aktivnosti civilnog društva.
 • U partnerstvu sa civilnim društvom izrađena su dva akciona plana za sprovođenje incijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji koja upravo podstiče međusektorsku saradnju i uključivanje civilnog društva u reformske procese.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Od 2011. godine Republika Srbija poseduje Kancelariju za saradnju sa civilnim društvom, koja kao služba Vlade nastoji da unapredi dijalog i saradnju organa javne uprave i organizacija civilnog društva.Skip to content