Državni stručni ispit

Državni stručni ispit utvrđen je Zakonom o državnim službenicima.

Pitanja od značaja za sprovođenje državnog stručnog ispita bliže su uređena Uredbom o državnom stručnom ispitu („Službeni glasnik RS”, br. 86/19, 28/21 – ispravka i 48/23).

 

KO POLAŽE DRŽAVNI STRUČNI ISPIT

Državni stručni ispit dužan je da polaže:

 • državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, ako nema položen državni stručni ispit, odnosno drugi ispit koji je u skladu sa zakonom propisan kao izuzetak od polaganja državnog stručnog ispita, lice koje je na probnom radu i pripravnik u državnom organu;
 • državni službenik koji je premešten na radno mesto razvrstano u najniže zvanje sa stečenim dodatnim obrazovanjem, prema programu državnog stručnog ispita za stepen obrazovanja koji je stekao dodatnim obrazovanjem;

 

Državni stručni ispit mogu polagati i:

 • lica sa kojima je, u skladu sa zakonom, zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade, radi stručnog osposobljavanja, odnosno sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje državnog stručnog ispita;
 • druga lica zainteresovana za rad na poslovima za koje je uslov položen državni stručni ispit, a koja su se osposobila za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje poslova i imaju stečeno radno iskustvo u struci u trajanju koje je uslov za polaganje državnog stručnog ispita u stepenu stručne spreme, odnosno obrazovanja odnosnog lica;
 • lica koja nemaju položen državni stručni ispit, a prijavila su se na javni konkurs za popunjavanje položaja u državnom organu u skladu sa propisima o državnim službenicima, odnosno za popunjavanje položaja u autonomnoj pokrajini, jedinici lokalne samouprave i gradu Beogradu u skladu sa propisima o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

 

Odredbe ove uredbe primenjuju se na službenike koji su dužni da polože državni stručni ispit u skladu sa zakonom koji uređuje prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, kao i na zaposlene kod drugih imalaca javnih ovlašćenja koji obavljaju poverene poslove državne uprave.

 

KO ODLUČUJE O ZAHTEVU ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave odlučuje o zahtevu za polaganje državnog stručnog ispita preko ovlašćenog službenog lica.

 

KO SPROVODI DRŽAVNI STRUČNI ISPIT

Državni stručni ispit sprovode ispitne komisije, koje obrazuje ministar državne uprave i lokalne samouprave, i to:

 • Ispitna komisija za polaganje državnog stručnog ispita za kandidate sa visokim obrazovanjem;
 • Ispitna komisija za polaganje državnog stručnog ispita za kandidate sa srednjim obrazovanjem.

Ispit se sprovodi više puta u toku meseca, u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje državnog stručnog ispita.

O datumu, vremenu i mestu polaganja ispita kandidat, koji ispunjava uslove za polaganje državnog stručnog ispita, obaveštava se do 30 dana pre dana određenog za polaganje državnog stručnog ispita.

 

UVERENJE O POLOŽENOM DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU

Kandidatu koji je položio ispit izdaje se uverenje o položenom državnom stručnom ispitu.

Način prijave

ZAHTEV ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

Zahtev za polaganje državnog stručnog ispita podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Zahtev za polaganje državnog stručnog ispita podnosi organ u kome je kandidat zaposlen isključivo putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta za organe, kome se pristupa putem veb prezentacije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Zahtev za polaganje državnog stručnog ispita putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta za fizička lica na veb portalu Ministarstva, može podneti:

 • lice zainteresovano za rad na poslovima za koje je uslov položen državni stručni ispit;
 • lice koje nema položen državni stručni ispit, a koje se prijavilo na javni konkurs za popunjavanje položaja u skladu sa propisima o državnim službenicima, odnosno propisima o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Zahtevi za polaganje državnog stručnog ispita za kandidate sa visokom obrazovanjem odgovarajući je Obrascu 1, a Zahtevi za polaganje državnog stručnog ispita za kandidate sa srednjim obrazovanjem odgovarajući je Obrascu 2, koji su propisani Uredbom o državnom stručnom ispitu i čine njen sastavni deo.

 

DOKUMENTA KOJA se podnose uz zahtev za polaganje državnog stručnog ispita

Državni službenici i službenici u jedinicama lokalne samouprave

 • original ili elektronska kopija rešenja o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme, odnosno rešenja o zasnivanju radnog odnosa pripravnika na određeno vreme, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • original ili elektronska kopija rešenja o utvrđenoj obavezi polaganja ispita, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • original ili elektronska kopija diplome o stečenom obrazovanju, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • fotokopija lične karte.

 

Državni službenik premešten na radno mesto razvrstano u najniže zvanje sa stečenim dodatnim obrazovanjem:

 • original ili elektronska kopija rešenja o premeštaju na radno mesto razvrstano u najniže zvanje sa stečenim dodatnim obrazovanjem, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • original ili elektronska kopija rešenja o utvrđenoj obavezi polaganja ispita, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • original ili elektronska kopija diplome o stečenom obrazovanju, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • fotokopija lične karte.

 

Lica sa kojima je zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade, radi stručnog osposobljavanja, odnosno sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje državnog stručnog ispita:

 • original ili elektronska kopija ugovora o stručnom osposobljavanju bez naknade, radi stručnog osposobljavanja, odnosno sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje državnog stručnog ispita, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • original ili elektronska kopija diplome o stečenom obrazovanju, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • fotokopija lične karte.

 

Lica zainteresovana za rad na poslovima za koje je uslov položen državni stručni ispit

 • elektronska kopija diplome o stečenom obrazovanju, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • elektronska kopija uverenja (potvrde) o osposobljenosti za samostalan rad, odnosno obavljanje poslova i stečenom radnom iskustvu u struci u trajanju koje je uslov za polaganje državnog stručnog ispita u stepenu stručne spreme, odnosno obrazovanja odnosnog lica, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • fotokopija lične karte.

Lica koja nemaju položen državni stručni ispit, a prijavila su se na javni konkurs za popunjavanje položaja:

 • elektronska kopija diplome o stečenom obrazovanju, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • uverenje (potvrda) o osposobljenosti za samostalan rad, odnosno obavljanje poslova i stečenom radnom iskustvu u struci u trajanju koje je uslov za polaganje ispita u stepenu stručne spreme, odnosno obrazovanja odnosnog lica;
 • original ili elektronska kopija dokaza o prijavi na javni konkurs za popunjavanje položaja u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave ili grada Beograda, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa
 • fotokopija lične karte.

TROŠKOVI POLAGANJA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

Organ u kome je kandidat zaposlen, odnosno podnosilac zahteva, dužan je da uplati troškove polaganja državnog stručnog ispita pre polaganja ispita.

Troškovi polaganja državnog stručnog ispita iznose 7.500,00 dinara po kandidatu, a za polaganje popravnog ispita 4.000,00 po kandidatu (bez obzira da li na popravnom ispitu polaže jedan ili dva ispitna  predmeta).

Troškovi se uplaćuju na:

broj računa: 840-30982845-97

model: 97

poziv na broj: upisati broj iz obaveštenja

svrha uplate: Troškovi polaganja državnog stručnog ispita

uplatilac: ime i prezime kandidata za koga se uplata vrši

primalac: Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd

Troškovi polaganja ispita se uplaćuju po dobijenom pozivu i obaveštenju o polaganju ispita.

Primer popunjenog naloga za uplatu

 

Državni stručni ispit za kandidate sa visokim obrazovanjem

Državni stručni ispit za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, obuhvata sledeće ispitne predmete:

1) Ustavno uređenje;

2) Sistem državne uprave;

3) Upravni postupak i upravni spor;

4) Kancelarijsko poslovanje;

5) Radno zakonodavstvo;

6) Osnovi sistema Evropske unije.

Oblasti koje čine sadržinu ispitnih predmeta sadržane su u Programu državnog stručnog ispita – ZA KANDIDATE SA VISOKIM OBRAZOVANJEM.

Državni stručni ispit za kandidate sa srednjim obrazovanjem

Državni stručni ispit za kandidate sa stečenim srednjim obrazovanjem obuhvata sledeće ispitne predmete:

1) Ustavno uređenje i osnovi sistema državne uprave;

2) Upravni postupak;

3) Kancelarijsko poslovanje;

4) Osnovi radnog zakonodavstva;

5) Osnovi sistema Evropske unije.

Oblasti koje čine sadržinu ispitnih predmeta navedene su u Programu državnog stručnog ispita – ZA KANDIDATE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM.

Materijali za pripremu polaganja državnog stručnog ispita

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je i objavilo:

Sadržaj priručnika je sistematizovan u celine koje odgovaraju ispitnim predmetima koje kandidati polažu u okviru državnog stručnog ispita.

Najčešća pitanja i odgovori

Izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

U skladu sa članom 29. Zakona o opštem upravnom postupku, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izdaje uverenje o činjenicama upisanim u Evidenciju o položenom državnom stručnom ispitu.

 1. Zahtev za izdavanje uverenja koji podnosi organ u kome je zaposleno lice za koje se zahteva izdavanje uverenja, podnosi se isključivo putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta za organe, kome se pristupa sa veb prezentacije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
 2. Zahtev za izdavanje uverenja može podneti i fizičko lice, putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta za fizička lica, kome se pristupa sa veb prezentacije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Zahtev za izdavanje uverenja se podnosi na sledećim obrascima:

 • Državni stručni ispit po Programu za kandidate sa visokim obrazovanjem – Obrazac 1;
 • Državni stručni ispit po Programu za kandidate sa srednjim obrazovanjem – Obrazac 2.

Uz zahtev koji podnosi fizičko lice prilaže se javna isprava na osnovu koje se identifikuje stranka u postupku (fotokopija lične karte), dokaz da lice nije u radnom odnosu, ako se kao svrha izdavanja uverenja navodi ta činjenica i dokaz o uplati republičke administrativne takse, ako se kao svrha izdavanja uverenja navode razlozi koji nisu osnov za oslobađanje od plaćanja republičke administrativne takse.

UPLATILAC: Ime i prezime, prebivalište i adresa podnosioca zahteva
SVRHA UPLATE: Republička administrativna taksa
PRIMALAC: Budžet Republike Srbije
IZNOS: 380,00 RSD
RAČUN BROJ: 840–742221843–57
MODEL: 97
POZIV NA BROJ: 50-016

Za sve dodatne informacije u vezi sa državnim stručnim ispitom možete se obratiti putem KONTAKT FORME

Skip to content