Poseban stručni ispit za matičara

Poseban stručni ispit za matičara utvrđen je Zakonom o matičnim knjigama.

Pitanja od značaja za sprovođenje posebnog stručnog ispita za matičara bliže su uređena Pravilnikom o posebnom stručnom ispitu za matičara („Službeni glasnik RS”, br. 65/18 i 49/23).

 

KO POLAŽE POSEBAN STRUČNI ISPIT ZA MATIČARA

Poseban stručni ispit za matičara polaže:

 • lice koje je zasnovalo radni odnos na neodređeno vreme radi obavljanja poslova matičara ili zamenika matičara;
 • pripravnik koji se prima u radni odnos na određeno vreme radi osposobljava za samostalan rad, odnosno obavljanje poslova matičara;

Poseban stručni ispit mogu polagati:

 • lica sa kojima je zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade, radi stručnog osposobljavanja, odnosno sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara;
 • druga lica koja su se osposobila za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje poslova i imaju stečeno radno iskustvo u struci u trajanju koje je uslov za obavljanje poslova matičara, a zainteresovana su za rad na poslovima matičara, odnosno zamenika matičara.

 

KO ODLUČUJE O ZAHTEVU ZA POLAGANJE POSEBNOM STRUČNOM ISPITU ZA MATIČARA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave odlučuje o zahtevu za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara preko ovlašćenog službenog lica.

 

KO SPROVODI POSEBAN STRUČNI ISPIT ZA MATIČARA

Posebni stručni ispit za matičara sprovodi Ispitna komisija za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara, koju obrazuje ministar državne uprave i lokalne samouprave.

O datumu, vremenu i mestu polaganja ispita kandidat, koji ispunjava uslove za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara, obaveštava se najkasnije sedam dana pre dana određenog za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara.

 

UVERENJE O POLOŽENOM POSEBNOM STRUČNOM ISPITU ZA MATIČARA

Kandidatu koji je položio ispit izdaje se uverenje o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara.

 • Poseban stručni ispit za matičara polaže lice koje je zasnovalo radni odnos na neodređeno vreme radi obavljanja poslova matičara ili zamenika matičara, odnosno pripravnik koji se prima u radni odnos na određeno vreme radi osposobljavanja za samostalan rad, odnosno obavljanje poslova matičara
 • Poseban stručni ispit za matičara mogu polagati i lica sa kojima je, u skladu sa zakonom, zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade radi sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje posebnog stručnog ispit za matičara;
 • Poseban stručni ispit za matičara mogu polagati i druga lica koja su se osposobila za samostalan rad u struci, a zainteresovana su za rad na poslovima matičara, odnosno zamenika matičara.

Način prijave

ZAHTEV ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA MATIČARA

Zahtev za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

 

Zahtev za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara podnosi organ u kome je kandidat zaposlen isključivo putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta za organe, kome se pristupa putem veb prezentacije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

 

Zahtev za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta za fizička lica na veb portalu Ministarstva, može podneti:

 • lice sa kojima je zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade, radi stručnog osposobljavanja, odnosno sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara.
 • lice koje se osposobilo za samostalan rad u struci i ima stečeno radno iskustvo u struci u trajanju koje je uslov za obavljanje poslova matičara, a zainteresovano je za rad na poslovima matičara, odnosno zamenika matičara.

Zahtev za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara odgovarajući je Obrascu 1, koji je propisan Pravilnikom o posebnom stručnom ispitu za matičara i čini njegov sastavni deo.

 

DOKUMENTA KOJA se podnose uz zahtev za polaganje POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA MATIČARA

Lice koje je zasnovalo radni odnos na neodređeno vreme radi obavljanja poslova matičara ili zamenika matičara

 • original ili elektronska kopija rešenja o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme radi obavljanja poslova matičara ili zamenika matičara, odnosno rešenja o zasnivanju radnog odnosa pripravnika na određeno vreme radi osposobljavanja za samostalan rad, odnosno obavljanje poslova matičara, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • original ili elektronska kopija rešenja o utvrđenoj obavezi polaganja posebnog stručnog ispita za matičara, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • original ili elektronska kopija diplome o stečenom obrazovanju iz člana 11. Zakona o matičnim knjigama, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • fotokopija lične karte.

 

Pripravnik koji se prima u radni odnos na određeno vreme radi osposobljava za samostalan rad, odnosno obavljanje poslova matičara

 • original ili elektronska kopija rešenja o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme radi obavljanja poslova matičara ili zamenika matičara, odnosno rešenja o zasnivanju radnog odnosa pripravnika na određeno vreme radi osposobljavanja za samostalan rad, odnosno obavljanje poslova matičara, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • original ili elektronska kopija rešenja o utvrđenoj obavezi polaganja posebnog stručnog ispita za matičara, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • original ili elektronska kopija diplome o stečenom obrazovanju iz člana 11. Zakona o matičnim knjigama, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • fotokopija lične karte.

 

Lice sa kojima je zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju

 • original ili elektronska kopija ugovora o stručnom osposobljavanju bez naknade, radi stručnog osposobljavanja, odnosno sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • elektronska kopija diplome o stečenom obrazovanju iz člana 11. Zakona o matičnim knjigama, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • fotokopija lične karte.

 

Lice koje se osposobilo za samostalan rad u struci, a zainteresovano je za rad na poslovima matičara

 • elektronska kopija diplome o stečenom obrazovanju iz člana 11. Zakona o matičnim knjigama, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • elektronska kopija uverenja (potvrde) o osposobljenosti za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje poslova i stečenom radnom iskustvu u struci koje je uslov za obavljanje poslova matičara, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • fotokopija lične karte.

 

TROŠKOVI POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA MATIČARA

Organ u kome je kandidat zaposlen, odnosno podnosilac zahteva, dužan je da uplati troškove polaganja posebnog stručnog ispita za matičara pre polaganja ispita.

 

Troškovi polaganja posebnog stručnog ispita za matičara iznose 7.500,00 dinara (po kandidatu), a za polaganje popravnog ispita 4.000,00 (po kandidatu).

 

Troškovi se uplaćuju na:

broj računa: 840-30982845-97

model: 97

poziv na broj: upisati broj iz obaveštenja

svrha uplate: Troškovi polaganja posebnog stručnog ispita za matičara

uplatilac: ime i prezime kandidata za koga se uplata vrši

primalac: Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd

 

Primer popunjenog naloga za uplatu

 

Ispitni predmeti

Poseban stručni ispit za matičara sadrži sledeće ispitne predmete:

1) Matične knjige;

2) Državljanstvo;

3) Porodični odnosi, brak i lično ime;

4) Međunarodne konvencije i statusna pitanja sa inostranim elementom;

5) Poseban upravni postupak u oblasti matičnih knjiga.

Oblasti koje čine sadržinu ispitnih predmeta sadržane su u Programu posebnog stručnog ispita za matičara.

Materijali za pripremu polaganja posebnog stručnog ispita za matičare

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je i objavilo

Sadržaj priručnika je sistematizovan u celine koje odgovaraju ispitnim predmetima koje kandidati polažu u okviru posebnog stručnog ispita za matičara.

Izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

U skladu sa članom 29. Zakona o opštem upravnom postupku, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izdaje uverenje o činjenicama upisanim u Evidenciju o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara.

 1. Zahtev za izdavanje uverenja koji podnosi organ u kome je zaposleno lice za koje se zahteva izdavanje uverenja, podnosi se isključivo putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta za organe, kome se pristupa sa veb prezentacije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
 2. Zahtev za izdavanje uverenja može podneti i fizičko lice, isključivo putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta za fizička lica, kome se pristupa sa veb prezentacije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

U zahtev za izdavanje uverenja unose se sledeći podaci:

 • Poseban stručni ispit za matičara Obrazac.

Uz zahtev koji podnosi fizičko lice prilaže se javna isprava na osnovu koje se identifikuje stranka u postupku (fotokopija lične karte), dokaz da lice nije u radnom odnosu, ako se kao svrha izdavanja uverenja navodi ta činjenica i dokaz o uplati republičke administrativne takse, ako se kao svrha izdavanja uverenja navode razlozi koji nisu osnov za oslobađanje od plaćanja republičke administrativne takse.

UPLATILAC: Ime i prezime, prebivalište i adresa podnosioca zahteva
SVRHA UPLATE: Republička administrativna taksa
PRIMALAC: Budžet Republike Srbije
IZNOS: 380,00 RSD
RAČUN BROJ: 840–742221843–57
MODEL: 97
POZIV NA BROJ: 50-016

 

Za sve dodatne informacije u vezi sa posebnim stručnim ispitom za matičara možete se obratiti putem KONTAKT FORME

 

Skip to content