Sve o reformi javne uprave na jednom mestu

Reforma javne uprave je sistemski, dugogodišnji proces transformacije državne, javne i lokalne uprave u efikasnu, odgovornu, transparentnu i pouzdanu administraciju, otvorenu za građane u procesima odlučivanja.

 

Namena ovog sajta je da vam pruži pregled informacija o pravcima, aktivnostima i rezultatima reforme javne uprave na svim nivoima. Kreiran je tako da vas na jednom mestu informiše o svemu što se u Srbiji radi u ovom domenu.

 

Ovde možete pronaći:

  • najvažnija strateška dokumenta koji trasiraju put reforme javne uprave,
  • informacije o najvažnijim dometima i rezultatima,
  • korisne informacije i linkove ka unapređenim uslugama za građane i privredu,
  • vesti o svakodnevnim aktivnostima,
  • informacije o podršci Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji

Kao i sam proces reforme i ovaj sajt će se dalje razvijati i donositi nove sadržaje, a sve u cilju boljeg informisanja javnosti o ovoj važnoj temi.

O reformi javne uprave

Vesti i aktuelnosti

Video i infografici

Strateški dokumenti

Zemlje koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji treba da ispune niz političkih i ekonomskih kriterijuma da bi postale i članice EU. Reforma javne uprave je, pored vladavine prava i ekonomskog upravljanja, izdvojena kao jedan od tri stuba na kojima počiva reforma države u procesu evropskih integracija.

 

O tome koliko je ova reforma važna za procenu napretka jedne zemlje koja je u procesu EU integracija, govori i to da se u EU izveštaju o napretku, RJU nalazi gde i ocena demokratizacije jednog društva, u poglavlju „Funkcionisanje demokratskih institucija i reforma javne uprave“. Pored opšte procene dostignuća u ovoj oblasti, daje se i detaljna ocena sprovođenja strateškog okvira RJU, kroz to koliko je Srbija napredovala u razvoju i koordinaciji politika, upravljanju javnim finansijama, reformama u upravljanju ljudskim resursima u javnoj upravi, poboljšanju i uvođenju novih usluga za građane i privredu, kao i napretka u sprovođenju ključnih principa odgovornosti rada organa javne uprave. Pročitajte više

Članstvo u Evropskoj uniji (EU) je strateški cilj Srbije. Proces evropske integracije je složen i sveobuhvatan i podrazumeva više faza kroz koje prolazi svaka država koja želi članstvo u EU. Osnovni princip pristupanja Evropskoj uniji jeste da država koja želi da postane članica, a to znači i Srbija, mora da prihvati i primeni pravne tekovine EU (EU acquis), kao što su to učinile sve zemlje koje su do sada pristupile Uniji.

 

Zakonodavstvo Evropske unije, koje moramo usvojiti i primeniti, predstavlja model po kom treba reformisati državu i društvo da bismo se približili onome što je nesumnjivo cilj građana Srbije – život u uređen(ij)oj državi i društvu po uzoru na druge evropske države.

 

Takođe, među zahtevima koje Evropska unija postavlja pred zemlje koje žele da postanu članice nalazi se i jačanje kapaciteta i profesionalizacija javne administracije. Za Uniju je to važno pre svega zato da bi buduće države članice zaista bile u stanju ne samo da usvoje,  nego i da u praksi sprovode zakonodavstvo EU. Pročitajte više

Skip to content