Učešće građana

Građani, civilni sektor i stručna javnost sada se češće i više uključuju u rad javne uprave. Novim zakonima koji regulišu učešće i transparentnost, kao najvažnije principe dobre i moderne javne uprave, predviđeno je aktivno uključivanje građana u procese donošenja odluka. U javne rasprave može da se uključi svaki zainteresovani građanin putem portala eUprava, na stranici eParticipacija. Lokalna samouprava, koja u najvećem broju slučajeva predstavlja prvi kontakt građana sa javnom upravom, obavezna je da uključi građane u postupak pripreme investicionog dela svog budžeta, dok su lokalne inicijative značajno olakšane, jer je za pokretanje peticije dovoljno 5% građana upisanih u birački spisak.

  • Da bi javna uprava mogla efikasno, delotvorno i stručno da odgovori na potrebe građana i pruži kvalitetne javne usluge u skladu sa principima i standardima „dobrog upravljanja“, deo reformskih aktivnost

  • Reforma javne uprave donosi velike promene u načinu na koji opštine i gradovi rade, što je i prirodno jer upravo oni najveći broj usluga pružaju građanima Srbije

  • U cilju podsticanja građana da daju svoje predloge i usmere organe uprave na rešavanje nekih za njih gorućih pitanja, zakonom smo utvrdili da je 5% građana sa biračkim pravom dovoljno za pokretanje narodne i

  • Proces konsultacija sa zainteresovanom javnošću u najranijim fazama pripreme propisa obaveza je utvrđena Zakonom o državnoj upravi. Predviđeno je da pored već obaveznog postupka javne rasprave, jav

  • Civilno društvo je neizostavan partner državnim institucijama u kreiranju pravednijeg, demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava. U tom smislu, udruženja i druge organizacije civilnog društva v

Skip to content