septembar 2018

Nacrt izmena i dopuna Zakona o inspekcijskim nadzoru naći će se krajem septembra u javnoj raspravi sa ciljem da dodatno unapredi efikasnost inspekcija i odgovornu privredu rastereti troškova koje nameću suvišne kontrole. Ključna reč je poverenje jer će kompanije ubuduće češće obavljati samoprovere umesto da...

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić razgovarala je sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, tačnije Kancelarijom za poslove državljanstva i migracije, na temu izrade Registra stanovništva. Naime, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije krenulo je sa pripremom Nacrta zakona o Registru stanovništva koji...

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za uslugu – održavanja i unapređenja elektronske pisarnice redni broj P/2-2018 1. Naziv, adresa i internet...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-134/2018-02 od 7. septembra 2018. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 3/2018 - Usluge osiguranja imovine   10.9.2018. - Obaveštenje o zaključenju ugovora...