Donet Sektorski posebni program obuke matičara za 2020. godinu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao nadležno za politiku u oblasti stručnog usavršavanja u javnoj upravi, a u cilju stručnog usavršavanja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove iz delokruga ovog ministarstva – matičarima i zamenicima matičara, donelo je Sektorski posebni program obuke matičara za 2020. godinu.

U pripremi Programa ostvarena je značajna saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, budući da matičari obavljaju poslove državne uprave koji su u delokrugu i tih organa.

Sistem stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije, obezbeđuje stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koje pored izgradnje kapaciteta u oblastima koje su zajedničke za sve ili odlikuju većinu zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, obuhvata i sektorsko posebno stručno usavršavanje samo za zaposlene na pojedinim radnim mestima ili vrsti poslova za obavljanje poverenih poslova jedinice lokalne samouprave iz delokruga jednog organa državne uprave.

Ova vrsta stručnog usavršavanja, kao novina u sistemu, stvara uslove za uspostavljanje organizovanog procesa permanentnog unapređenja postojećih i sticanja novih znanja, veština i sposobnosti zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za kompetentno obavljanje konkretnih funkcija, aktivnosti i zadataka iz utvrđenog delokruga i nadležnosti, odnosno poslova državne uprave poverenih lokalnoj samoupravi. Plan je da u 2020. godini 525 matičara pohađa obuke u temama za koje su u utvrđivanju potreba na individualnom nivou iskazali posebno interesovanje, sa tendencijom da se svake naredne godine poveća broj matičara, polaznika obuka.

Sektorski posebni program obuke matičara za 2020. godinu izrađen je na osnovu Izveštaj o analizi potreba za stručnim usavršavanjem matičara za 2020. godinu i uz podršku informacionog sistema koji je uspostavljen sa ciljem pružanja podrške u realizaciji svih procesa stručnog usavršavanja matičara.

Očekuje se da će ovaj program obuke obezbediti jednak kvalitet stručnog usavršavanja i jednak pristup pravu na stručno usavršavanje matičarima, kao i bilo kojoj drugoj kategoriji zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.