JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-2997/2019 od 26. marta 2019. godine  oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

 1. Radno mesto za poslove pripreme kataloga i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru, u zvanju savetnik, Grupa za katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru, Odsek za sistem plata i katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru, Sektor za upravljanje ljudskim resursima – 1 izvršilac.

Opis poslova: Pruža stručnu pomoć u praćenju pripreme i primene Opšteg kataloga radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija; učestvuje u pripremi akata koji se odnose na uspostavljanje Opšteg kataloga radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija i vrednovanja i svrstavanja radnih mesta u javnom sektoru u platne grupe i platne razrede; priprema mišljenja i objašnjenja o pravilnoj primeni Opšteg kataloga radnih mesta i akata kojima se vrši vrednovanje i svrstavanje radnih mesta u javnom sektoru u platne grupe i platne razrede; priprema mišljenja o inicijativama drugih organa, organizacija i ustanova za izmene i dopune Opšteg kataloga; učestvuje u pripremi i primeni metodologije za evaluaciju radnih mesta, učestvuje u postupku vrednovanja radnih mesta u javnom sektoru na bazi izrađene metodologije i utvrđivanja međusobnih odnosa radnih mesta u svim delovima javnog sektora;  učestvuje u obavljanju poslova koji se odnose na svrstavanje radnih mesta u platne grupe i platne razrede; učestvuje u pripremi stručnih osnova za pripremu propisa iz oblasti plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; učestvuje u pripremi propisa kojima se uređuje sistem finansiranja plata u državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; prikuplja podatke, analizira i izrađuje izveštaje kojima se prati ukupan bilans plata zaposlenih u javnom sektoru priprema i druge analize, izveštaje i informacije iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravnih ili ekonomskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd.

 1. Radno mesto za koordinaciju promena u sistemu lokalne samouprave, u zvanju savetnik, Grupa za upravljanje promenama u sistemu lokalne samouprave, Sektor za sistem lokalne samouprave – 1 izvršilac.

Opis poslova: Izrađuje analize, priprema i sprovodi projektne aktivnosti finansiranih iz fondova EU i druge međunarodne razvojne pomoći u cilju unapređenja funkcionisanja sistema lokalne samouprave, decentralizacije i dekoncentracije poslova državne uprave; prati i proučava iskustava drugih zemalja u procesu reforme sistema lokalne samouprave i izrađuje izveštaje; priprema informacije, mišljenja i izveštaje o razvoju procesa reforme sistema lokalne samouprave; predlaže mogućnosti za unapređenje domaćeg pravnog okvira u cilju dalje reforme sistema lokalne  samouprave Republike Srbije; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosne stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd. 

 1. Radno mesto za poslove praćenja stanja u oblasti ostvarivanja slobode udruživanja građana, odnosno političkog organizovanja, u zvanju savetnik, Grupa za ostvarivanje slobode udruživanja, Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode – 1 izvršilac.

Opis poslova: Prati i utvrđuje stanje u oblasti udruživanja građana u političke stranke i udruženja i proučava posledice utvrđenog stanja i priprema analize; učestvuje u pružanju stručne pomoći podnosiocima prijava za upis, brisanje i promenu podataka u Registru političkih stranaka u cilju podnošenja dokumentacije u skladu sa propisima; učestvuje u vođenju prvostepenog upravnog postupka i pripremi nacrta rešenja o upisu, brisanju i promeni podataka u Registru političkih stranaka; prati strateška dokumenta RS i međunarodna akata i učestvuje u pripremi mišljenja o primeni zakona iz oblasti delokruga Grupe kao i na nacrte zakona i drugih propisa drugih organa; učestvuje u pripremi nacrta zakona, drugih propisa i opštih akata u  oblasti ostvarivanja slobode udruživanja građana, odnosno političkog organizovanja i oblasti zaštitnika građana i  slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja; priprema izveštaje i informacije o utvrđenom stanju iz oblasti delokruga Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti  u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada:Beograd

 1. Radno mesto za podršku planiranju i pripremi projekata, u zvanju mlađi savetnik, Grupa za planiranje i pripremu projekata, Odeljenje za projekte, Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju – 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u saradnji sa unutrašnjim jedinicama u Ministarstvu, drugim institucijama i organizacijama radi izrade priloga za relevantna programska i strateška dokumenta i izrade predloga projekata i praćenja izrade  projektne dokumentacije u odgovarajućem formatu, u skladu sa procedurama; učestvuje u praćenju procesa programiranja;  učestvuje u prikupljanju, obrađivanju i sistematizaciji podataka o projektima koje predlaže Ministarstvo i o drugim srodnim projektima koje predlažu ili sprovode druge institucije i organizacije, i blagovremeno obaveštava sve zainteresovane strane o mogućnostima finansiranja iz IPA fondova; učestvuje u pripremi informacija i dokumentacije za izveštavanje o procesu programiranja/planiranja projekata i priprema materijala za učešće i, po potrebi, učestvuje u radu relevantnih sektorskih grupa za pripremu projekata; sprovodi pravila i principe neophodne za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost sistema decentralizovanog upravljanja sredstvima EU u skladu sa relevantnim procedurama; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada:Beograd

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:

 1. „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pismeno).
 2. „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru).
 3. „Poslovna komunikacija“- proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:

 1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada normativnih poslova (priprema i izrada stručnih mišljenja i obrazloženja različitih pravnih akata (nacrta propisa, međunarodnih ugovora itd.) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevatni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru) – proveravaće se pismeno putem simulacije.
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (izrada sektorskih analiza) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto profesionalno okruženje (Strategija reforme javne uprave i Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 2:

 1. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto strani jezik (Engleski jezik nivo B1) – proveravaće se usmeno putem razgovora.
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija; izrada sektorskih analiza;) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto profesionalno okruženje i propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Strategija reforme javne uprave i Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave) – proveravaće se pismeno putem simulacije.
 3. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o lokalnoj samoupravi) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

Napomena: Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega budete oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Za radno mesto pod rednim brojem 3: 

 1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravnih poslova (opšti upravni postupak) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o političkim strankama) – proveravaće se pismeno putem simulacije.
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada  studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto profesionalno okruženje i propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije sa pratećim Akcionim planom) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 4:

 1. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto strani jezik (Engleski jezik nivo C1) – proveravaće se pisanim putem (test).
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (IPA programiranje i prioritizacija projektnih ideja, pisanje programskih i projektnih dokumenata) i posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA II) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

Napomena: Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega budete oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kometencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs.

Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

 IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd ili se podnose neposredno na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd sa naznakom „Za javni konkurs” ili elektronskim putem na adrese: marija.krstovic@mduls.gov.rs ili tatjana.jovanovic@mduls.gov.rs.

Napomena:Ako se prijava podnosi elektronskim putem, na mestu koje je predviđeno za potpis unosi se ime i prezime kandidata, a kandidat prijavu potpisuje pre početka prve faze izbornog postupka.

 V Lica zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Tatjana Jovanović i Marija Krstović, tel: 011/26-46-939 od 9,00 do 13,00 časova.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII  Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova broj 6, Beograd.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: 
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i oribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu  Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

 X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od  (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XI Vrsta radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: 
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 11. jula 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili email adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene: Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci- Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar državne uprave i lokalne samouprave.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.mduls.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Preuzmite: