AKADEMIJA ZA PROFESIONALIZACIJU JAVNE UPRAVE

Profesionalni razvoj državnih službenika i službenika u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji poveren je Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Za manje od dve godine, koliko je prošlo od donošenja Zakona o Nacionalnoj akademiji i osnivanja, ova institucija je zauzela centralno mesto za stručno usavršavanje službenika javne uprave, što je prepoznato i u Izveštaju Evropke komisije za 2019. godinu.

Cilj novoosnovane institucije je profesionalizacija administracije u skladu sa evropskim standardima i svetskim trendovima u upravljanju ljudskim resursima.

Aktivnosti Nacionalne akademije usmerene su na identifikovanje potreba za obukom, planiranje i programiranje opšteg profesionalnog razvoja, organizaciju i realizaciju treninga, evaluaciju kvaliteta obuka, monitoring i izveštavanje o sprovedinim obukama. Primenom ove sveobuhvatne metodologije i saradnjom sa svim organima javne uprave i stručnom zajednicom, Nacionalna akademija snažno utiče na profesionalizaciju javne uprave, koja je jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

 

Obuke

 

Programi Nacionalne akademije osmišljeni su tako da ispune osnovni cilj ove institucije – profesionalnu administraciju sposobnu da odgovori na potrebe građana kroz kvalitetno pružanje usluga. Zato kroz obuke prolaze zaposleni u ministarstvima, gradskim i opštinskim upravama, ali i službenici koji rade u sudstvu, tužilaštvu, pravobranilaštvu i nezavisnim regulatornim telima, kao što su Državna revizorska institucija ili Agencija za borbu protiv korupcije.

Akademija je, do sada, akreditovala 582 trenera, koji mogu da sprovode obuke, dizajnirane na osnovu procene potreba za treninzima državnih službenika i službenika lokalnih samouprava. Od osnivanja, ova institucija beleži eksponencijalni rast broja polaznika obuka, koji se kreće od 4.100 obučenih službenika u 2018. godini, preko više od 6.000 u 2019. godini do 9.000, koliko je programirano za 2020. godinu.

Raznovrstan program obuka obuhvata konkretne teme iz sistema javne uprave, upravljanja javnim finansijama, upravljanja evropskim fondovima, zatim teme koje zahtevaju nove veštine i znanja, kao što su eUprava i digitalizacija. Pored toga, čitav niz obuka namenjen je razvoju ličnih veština službenika i redovnom usavršavanju trenera koji su zaduženi za obučavanje službenika.

 

Saradnja

 

U primeni modernog i efikasnog profesionalnog razvoja zaposlenih u javnoj administraciji, Nacionalna akademija ima podršku donatora. Evropska unija je kroz jedan projekat tehničke podrške pomogla samo osnivanje Nacionalne akademije i nastavila asistenciju kroz projekat „Podrška Nacionalnoj akademiji u profesionalnom razvoju javne uprave“. Značajnu podršku u modernizaciji, uvođenju inovacija i jačanju kapaciteta Akademiji pružaju britanski Fond za dobru upravu, UNDP, OEBS, Američka privredna komora i drugi donatori kroz niz programa i projekata usklađenih sa najvišim svetskim standardima u oblasti razvoja ljudskih resursa.

Nacionalna akademija pripada Mreži direktora instituta i škola za javnu upravu (DISPA), Globalnoj mreži škola za upravu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Mreži instituta i škola za javnu upravu u Centralnoj i Istočnoj Evropi (NISPAcee).

Do sada su potpisani sporazumi o saradnji sa:

  • ENA Francuska – Nacionalna škola za administraciju
  • APA Austrija – Savezna akademija za javnu upravu
  • HAUS Finska – Institut za javnu upravu Finske
  • OEBS – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju
  • INA Rumunija – Nacionalni institut za upravu
  • EKKDA Grčka – Nacionalni centar za javnu upravu i lokalnu samoupravu
  • ADU Republika Srpska – Agencija za državnu upravu