KATALOG RADNIH MESTA

Reforma sistema plata uspostavlja jedinstveno praćenje radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru, poslova koji se obavljaju i visine osnovne plate zaposlenih na tim poslovima.

Jednaka osnovna plata za rad jednakih vrednosti

 

Opšti katalog radnih mesta sadrži popis zvanja, položaja, funkcija,činova i radnih mesta, zahteve za sticanje zvanja, odnosno obavljanje poslova na položaju. Sadrži i opšti i tipičan opis posla koji se obavlja na odgovarajućem radnom mestu, stručnu spremu, odnosno nivo obrazovanja, kao i potrebna dodatna znanja, ispite i radno iskustvo.

Opšti katalog omogućava analizu postojećih radnih mesta – zvanja, položaja, funkcija, činova, izradu pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u kojima poslovi koji se obavljaju odgovaraju radnom mestu, kao i vrednovanje i svrstavanje u platne grupe i platne razrede po principu „jednaka osnovna plata za rad jednakih vrednosti“.

 

Šta sadrži Katalog radnih mesta?

 

Deo Opšteg kataloga radnih mesta je i Katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru, čiju je izradu koordiniralo Ministarstvo. Katalog je popisao sva radna mesta u javnim službama i grupisao ih sa više od 2000 na oko 880. Njime su popisana radna mesta, navedeni opšti i tipični opisi poslova, kao i zahtevi za njihovo obavljanje u javnim službama iz oblasti zdravlja, kulture, prosvete, sporta, turizma, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, kao i drugim javnim službama koje su direktni i indirektni korisnicu budžeta Republike Srbije.

Deo ovog Kataloga je i Katalog radnih mesta pratećih, pomoćno – tehničkih poslova koji sadrži popis radnih mesta koji predstavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove koji se obavljaju kao podrška osnovnoj delatnosti i koji su zajednički i prepoznatljivi u svim oblicima organizovanja u javnom sektoru.

Pripremljen je i predlog Kataloga radnih mesta nameštenika koji će biti u sklopu Kataloga radnih mesta pratećih, pomoćno – tehničkih poslova i nameštenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave.

Šifre radnih mesta na osnovu kojih korisnici javnih sredstava unose podatke o radnom mestu na kojem rade zaposlena, izabrana, imenovana i postavljena lica u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava utvrđene su Uredbom o šifarniku radnih mesta.

Zbog unapređenja tehnologija i metoda rada, vremenom će potreba za obavljanjem nekih poslova nestajati, a postojaće potreba za uvođenjem novih. Shodno promenama Katalog će se stalno unapređivati, upotpunjivati i prilagođavati.