Okvir kompetencija državnih službenika

Okvir kompetencija predstavlja skup znanja, veština i ponašanja službenika koja su potrebna da bi se poslovi na nekom radnom mestu u javnoj upravi obavljali na kvalitetan i delotvora način.  On opisuje na koji način bi državni službenik trebalo da pristupi svakodnevnom poslu. Okvir kompetencija je usvojen 2018. godine, a njegova primena je počela 1. januara 2019. godine.

ŠTA SU KOMPETENCIJE?

Kompetencije predstavljaju kapacitet osobe (znanja, veštine, stavovi, osobine i sposobnosti) da posao obavi na delotvoran način.

Kompetencije potrebne za rad državnog službenika predstavljaju skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje državni službenik poseduje, a koji oblikuju njegovo ponašanje i vode postizanju očekivane radne uspešnosti na radnom mestu.

Okvir kompetencija državnih službenika čine

  1. Ponašajne kompetencije
  2. Funkcionalne kompetencije 

 

PONAŠAJNE KOMPETENCIJE

Ponašajne kompetencije

Ponašajne kompetencije predstavljaju skup potrebnih i poželjnih radnih ponašanja da bi državni službenik delotvorno i kvalitetno obavio posao.

Okvir kompetencija prepoznaje  dve grupe ponašajnih kompetencija u odnosu na to da li se radi o izvršiocima ili rukovodiocima određenih jedinica u javnoj upravi.

Koristi se model  ponašajnih kompetencija „5 + 1 + 1“.

Postoji 5 istih kompetencija za sve (sa različitim pokazateljima ponašanja za rukovodioce i izvršioce) i 2 dodatne kompetencije za rukovodioce – 1 kompetencija za sve rukovodeće nivoe i 1 kompetencija samo za strateški nivo rukovođenja (državni službenici na položaju)

POSEBNI POKAZATELJI ISPOLJAVANJA KOMPETENCIJA

Pokazatelji ispoljavanja ponašajnih kompetencija

 

 

Okvir kompetencija je definisao i posebne pokazatelje ispoljavanja kompetencija.

Pokazatelji ispoljavanja ponašajnih kompetencija su primeri poželjnog radnog ponašanja koji ukazuju na prisustvo date kompetencije.

Pokazatelji ispoljavanja ponašajnih kompetencija utvrđuju se posebno za izvršilačka radna mesta, za radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica i položaje.

 

 

 

FUNKCIONALNE KOMPETENCIJE

Opšte i posebne funkcionalne kompetencije

Funkcionalne kompetencije predstavljaju skup potrebnih i poželjnih znanja i veština koje državni službenik primenjuje u radu da bi delotvorno i kvalitetno obavio posao.

Identifikovane su dve grupe funkcionalnih kompetencija – tri opšte i dve specifične

  1. OPŠTE FUNKCIONALNE KOMPETENCIJE – skup potrebnih i poželjnih opštih i metodoloških znanja i veština koje svaki državni službenik treba da primenjuje u radu da bi delotvorno i kvalitetno obavio posao. Identifikovane su tri opšte funkcionalne kompetencije: (1) Organizacija i funkcionisanje državne uprave Republike Srbije, (2) Digitalna pismenost i (3) Poslovna komunikacija.

 

  1. SPECIFIČNE FUNKCIONALNE KOMPETENCIJE – skup potrebnih i poželjnih opštih i metodoloških znanja i veština koje zavise od (1) oblasti rada – familije (grupe) poslova i (2) zahteva specifičnog radnog mesta. Identifikovane su dve specifične funkcionalne kompetencije: (1) Sposobnost za obavljanje određene grupe poslova – skup potrebnih i poželjnih opštih i metodoloških znanja i veština u okviru specifične grupe/familije poslova koje državni službenik treba da primenjuje u radu da bi delotvorno i kvalitetno obavio posao i (2) Sposobnost za obavljanje poslova u okviru radnog mesta – skup potrebnih i poželjnih opštih i metodoloških znanja i veština u okviru specifičnog radnog mesta koje državni službenik treba da primenjuje u radu da bi delotvorno i kvalitetno obavio posao.