Informacija o Fondu za funkcionalno-organizacione modele

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, a u okviru projekta Lokalna samouprava za 21.vek (Projekat), koji finansira Vlada Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), po prvi put uspostavilo Fond za funkcionalo-organizacione modele (Fond).

U skladu sa objavljenim Javnim pozivom za podnošenje predloga projekata za primenu funkcionalno-organizacionih modela u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, koji je raspisan u okviru Projekta, izabrane su četiri jedinice lokalne samouprave (JLS), koje će dobiti finansijsku podršku iz Fonda, a u ukupnoj vrednosti od 49,207.05 švajcarskih franaka (CHF).

Sa izabranim JLS Ministarstvo je 30. novembra 2021. godine zaključilo ugovore sa:

a) Gradom Novi Pazar – projekat Uslužni centar po meri građana, u vrednosti od 22,370.37 CHF;

 b) Opštinom Golubac – projekat Unapređenje uslova u opštinskoj upravi Golubac za pružanje stručnih usluga fizičkim i pravnim licima, u vrednosti od 9,670.00 CHF,

v) Opštinom Knjaževac – projekat Opština Knjaževac za 21. vek, u vrednosti od 4,316.68 CHF i

g) Opštinom Bela Palanka – projekat Primena funkcionalno-organizacionog modela u Opštini Bela Palanka, u vrednosti od 12,850.00 CHF. 

 

Podrška izabranim JLS je namenjena za promenu pravnih akata radi primene modifikovanih funkcionalno-organizacionih modela, kupovinu nove opreme, održavanje obuka, usluge izrade analize trenutnog stanja i prilagođavanje funkcionalnih organizacionih modela određenoj JLS, kao i za usluge izrade analize potreba za stručnim usavršavanjem.

Specifični ciljevi koji će se postići realizacijom projekata jesu uspostavljanje efikasnije unutrašnje organizacije i uspešnije funkcionisanje gradskih/opštinskih uprava, a sve radi ispunjenja opšteg cilja, podizanja kvaliteta usluga za građane i privatni sektor.Skip to content