Obaveštenja

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i...

Na osnovu člana 77. st. 2. i 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - dr. zakon i 47/18) i člana 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, broj 30/18) Ministarstvo državne uprave i lokalne...

U skladu sa odredbama člana 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, broj 30/18), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje otpočinjanje rada na izradi Akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine za sprovođenje Programa za reformu sistema lokalne samouprave...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i...

  USLUGE ELEKTRONSKE UPRAVE ZA FIZIČKA LICA U SISTEMU STRUČNI ISPITI   Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave od 10. jula 2023. godine, pruža usluge elektronske uprave svim licima zaintersovanim za polaganje stručnih ispita (u daljem tekstu:kandidat/i) iz delokruga ovog ministarstva, omogućavanjem podnošenja: Zahteva za polaganje...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i...

Nacionalna akademija za javnu upravu je 14. juna 2023. godine objavila Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i...

Skip to content