Ispit za inspektora

Ispit za inspektora utvrđen je Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

Pitanja od značaja za sprovođenje ispita za inspektora bliže su uređena Pravilnikom o ispitu za inspektora, („Službeni glasnik RS”, br. 15/20 i 49/23).

 

KO POLAŽE ISPIT ZA INSPEKTORA

Ispit za inspektora polaže

 • lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa;
 • lice koje je prvi put zasnovalo radni odnos u struci i osposobljava se za samostalan rad na poslovima radnog mesta inspektora.

Ispit za inspektora mogu polagati i druga lica koja su se osposobila za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje poslova i imaju stečeno radno iskustvo u struci u trajanju koje je uslov za obavljanje poslova inspektora, a zainteresovana su za rad na poslovima inspektora.

 

KO ODLUČUJE O ZAHTEVU ZA POLAGANJE ISPITA ZA INSPEKTORA

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave odlučuje o zahtevu za polaganje ispita za inspektora preko ovlašćenog službenog lica.

 

KO SPROVODI ISPIT ZA INSPEKTORA

Ispit za inspektora sprovodi Ispitna komisija za polaganje ispita za inspektora, koju obrazuje ministar državne uprave i lokalne samouprave.

O datumu, vremenu i mestu polaganja ispita kandidat, koji ispunjava uslove za polaganje ispita za inspektora, obaveštava se do sedam dana pre dana određenog za polaganje ispita za inspektora.

UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA INSPEKTORA

Kandidatu koji je položio ispit izdaje se uverenje o položenom ispitu za inspektora.

Za sve dodatne informacije u vezi sa ispitom  za inspektora možete se obratiti putem KONTAKT FORME

Način prijave

ZAHTEV ZA POLAGANJE ISPITA ZA INSPEKTORA

Zahtev za polaganje ispita za inspektora podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

 

Zahtev za polaganje ispita za inspektora podnosi organ u kome je kandidat zaposlen isključivo putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta za organe, kome se pristupa putem veb prezentacije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

 

Zahtev za polaganje ispita za inspektora putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta za fizička lica na veb portalu Ministarstva, mogu podneti i lica koja su se osposobila za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje poslova i imaju stečeno radno iskustvo u struci u trajanju koje je uslov za obavljanje poslova inspektora, a zainteresovana su za rad na poslovima inspektora.

 

Zahtev za polaganje ispita za inspektora odgovarajući je Obrascu 1, koji je propisa Pravilnikom o ispitu za inspektora i čini njegov sastavni deo.

 

DOKUMENTA KOJA se podnose uz zahtev za polaganje ISPITA ZA INSPEKTORA

Lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora i lice koje je prvi put zasnovalo radni odnos u struci i osposobljava se za samostalan rad na poslovima radnog mesta inspektora.

 • original ili elektronska kopija rešenja o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme, odnosno rešenja o zasnivanju radnog odnosa pripravnika na određeno vreme, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • original ili elektronska kopija diplome o stečenom obrazovanju, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • fotokopija lične karte:
 • original ili elektronska kopija dokaza kojim se potvrđuje da je kandidat položio državni stručni ispit po programu koji je sadržao ispitni predmet Opšti upravni postupak i upravni spor ili zahtev za pribavljanje podataka po službenoj dužnosti, na Obrascu zahteva.

Lica koja su se osposobila za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje poslova i imaju stečeno radno iskustvo u struci u trajanju koje je uslov za obavljanje poslova inspektora, a zainteresovana su za rad na poslovima inspektora:

 • elektronska kopija potvrde o stečenom radnom iskustvu u struci, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • elektronska kopija diplome o stečenom obrazovanju, overena u skladu sa zakonom koji uređuje overavanje potpisa, rukopisa i prepisa;
 • fotokopija lične karte;
 • original ili elektronska kopija dokaza kojim se potvrđuje da je kandidat položio državni stručni ispit po programu koji je sadržao ispitni predmet Opšti upravni postupak i upravni spor ili zahtev za pribavljanje podataka po službenoj dužnosti, na Obrascu zahteva.

ADMINISTRATIVNA TAKSA

Organ u kome je kandidat zaposlen, odnosno kandidat pre pristupanja polaganju ispita dostavlja dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Republička administrativna taksa za ispit za inspektora (po kandidatu) iznosi 8.970,00 dinara, a za polaganje popravnog ispita (po kandidatu) iznosi 4.780,00 dinara

račun: 840-30982845-97

model: 97

poziv na broj: upisati broj iz obaveštenja

svrha uplate: Republička administrativna taksa – Ispit za inspektora

uplatilac: Ime i prezime kandidata

primalac: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd.

 

Primer popunjenog naloga za uplatu

 

 

Ispitni predmeti

Ispit za inspektora sadrži sledeće ispitne predmete:

 1. Opšti upravni postupak i upravni spor;
 2. Inspekcijski nadzor;
 3. Osnovi prava privrednih društava i drugih privrednih subjekata i privrednog poslovanja;
 4. Osnovi kaznenog prava i kaznenih postupaka;
 5. Veštine potrebne za vršenje inspekcijskog nadzora.

Program ispita za inspektora za kandidata koji je položio državni stručni ispit po programu koji je sadržao ispitni predmet Opšti upravni postupak i upravni spor, ne obuhvata taj ispit.

Oblasti koje čine sadržinu ispitnih predmeta sadržane su u Programu ispita za inspektora.

Materijal za pripremu polaganja ispita za inspektora

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je i objavilo:

 Priručnik za polaganje ispita za inspektora 

 Priručnik za polaganje ispita za inspektora 

 

Sadržaj priručnika je sistematizovan u celine koje odgovaraju ispitnim predmetima koje kandidati polažu u okviru ispita za inspektora.

Najčešća pitanja i odgovori

Izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

U skladu sa članom 29. Zakona o opštem upravnom postupku, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izdaje uverenje o činjenicama upisanim u Evidenciju o položenom ispitu za inspektora.

 1. Zahtev za izdavanje uverenja koji podnosi organ u kome je zaposleno lice za koje se zahteva izdavanje uverenja, podnosi se isključivo putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta za organe, kome se pristupa sa veb prezentacije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
 2. Zahtev za izdavanje uverenja može podneti i fizičko lice, isključivo putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta za fizička lica, kome se pristupa sa veb prezentacije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Zahtev za izdavanje uverenja se podnosi na sledećem obrascu:

 • Ispit za inspektora – Obrazac.

Uz zahtev koji podnosi fizičko lice prilaže se javna isprava na osnovu koje se identifikuje stranka u postupku (fotokopija lične karte), dokaz da lice nije u radnom odnosu, ako se kao svrha izdavanja uverenja navodi ta činjenica i dokaz o uplati republičke administrativne takse, ako se kao svrha izdavanja uverenja navode razlozi koji nisu osnov za oslobađanje od plaćanja republičke administrativne takse.

UPLATILAC: Ime i prezime, prebivalište i adresa podnosioca zahteva
SVRHA UPLATE: Republička administrativna taksa
PRIMALAC: Budžet Republike Srbije
IZNOS: 380,00 RSD
RAČUN BROJ: 840–742221843–57
MODEL: 97
POZIV NA BROJ: 50-016
Skip to content