O Ministarstvu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obrazovano je 26. aprila 2014. godine Zakonom o ministarstvima i za jednu od glavnih nadležnosti dobija koordinaciju reformom javne uprave. Reforma uprave, koja je jedan od tri stuba politike proširenja Evropske unije, istovremeno predstavlja bitan uslov za uspešno sprovođenje reformskih principa i ciljeva u svim oblastima društva.

Reforma javne uprave je ključna za jačanje upravljanja na svim nivoima. To podrazumeva poboljšanje kvaliteta i odgovornosti uprave, povećanje profesionalizma, depolitizacije i transparentnosti, takođe u zapošljavanju i otpuštanju, transparentnijeg upravljanja javnim finansijama i boljih usluga za građane. Potrebno je naći i odgovarajuću ravnotežu između centralne, regionalne i lokalne uprave. Vlade treba da osiguraju da zainteresovane strane mogu aktivno da učestvuju u procesu reformi i kreiranja politike, na primer kroz uspostavljanje inkluzivnog struktuiranog dijaloga o prioritetima reforme uz uključivanje civilnog društva. Stvaranje podsticajnog okruženja za uključivanje organizacija civilnog društva je stoga ključno. Sve ove reforme se nalaze u središtu puta regiona ka EU. Samo sa postizanjem opipljivih i održivih rezultata postići će potreban kredibilan trenutak
Strategija proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana

Reforma javne uprave je trajan proces koji treba da osigura visok kvalitet usluga građanima i privredi i pozitivno utiče na životni standard građana. Ona počiva na Strategiji reforme javne uprave za period 2021-2030. godina.

 

Aktivnosti su fokusirane na unapređenje upravljanja javnim politikama, usklađenog javno-službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama i unapređenje upravljanja ljudskim resursima, unapređenje upravljanja javnim finansijama i javnim nabavkama, reformu inspekcijskog nadzora,

politiku pružanja usluga orijentisanu ka korisnicima, odgovornost, veće uključivanje građana u donošenje politika, veću transparentnost, reformu sistema lokalne samouprave i dr.

 

Za obavljanje poslova iz delokruga Ministarstva Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta obrazovane su osnovne unutrašnje jedinice:

Đorđe Dabić
Đorđe Dabić

državni sekretar

jasmina benmansur c
Jasmina Benmansur

pomoćnica ministra

ivana savicevic c
Ivana Savićević

pomoćnica ministra

marina drazic c
Marina Dražić

pomoćnica ministra

PET
Mila Stanković 

pomoćnica ministra

malaslika
Radoslav Vujović 

v.d. pomoćnika ministra

nenad sarkocevic c
Nenad Šarkoćević

direktor Upravnog inspektorata

sekretar
Jelena Kulić Gajević

v.d. sekretar

Skip to content