Podzakonska akta

Uredbe

 Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i merilima za određivanje jedinstvenog upravnog mesta kao i načinu saradnje nadležnih organa u vezi sa postupanjem i obavljanjem poslova na jedinstvenom upravnom mestu

„Službeni glasnik RS” broj 93/23

otvorite dokument

Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS

„Službeni glasnik RS” broj 107/23

 

otvorite dokument

otvorite dokument – Obrazac

Uredba o načinu preuzimanja, razmene podataka, pristupa i zaštite podataka sadržanih u Centralnom registru stanovništva, kao i druga tehnička pitanja od značaja za vođenje Centralnog registra stanovništva

„Službeni glasnik RS“, broj 68/19

 

otvorite dokument

Uredba o održavanju i unapređenju Državnog centra za upravljanje i čuvanje podataka

„Službeni glasnik RS“, broj 18/22

 

otvorite dokument

Uredba o bližim uslovima za izradu i održavanje veb prezentacije organa

„Službeni glasnik RS“, broj 104/18

 

otvorite dokument

Uredba o načinu rada Portala otvorenih podataka

„Službeni glasnik RS“, broj 104/18

 

otvorite dokument

Uredba o načinu vođenja Metaregistra, načinu odobravanja, suspendovanja i ukidanja pristupa servisnoj magistrali organa i načinu rada na Portalu eUprava

„Službeni glasnik RS“, broj 104/18

 

otvorite dokument

Uredba o organizacionim i tehničkim standardima za održavanje i unapređenje Jedinstvene informaciono-komunikacione mreže elektronske uprave i povezivanje organa na tu mrežu

„Službeni glasnik RS“, broj 104/18

 

otvorite dokument

Uredba o bližim uslovima za uspostavljanje elektronske uprave

„Službeni glasnik RS“, broj 104/18

 

otvorite dokument

Uredba o državnom stručnom ispitu

,,Službeni glasnik RS”, broj 86/19 , 28/21- ispravka

 

preuzmite dokument

preuzmite dokument

Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

„Službeni glasnik RS“, broj 41

 

preuzmite dokument

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

„Službeni glasnik RS“, broj 31 od 16. marta 2020.

 

preuzmite dokument

Uredba o merama za vreme vanrednog stanja

„Službeni glasnik RS“, broj 31 od 16. marta 2020.

 

preuzmite dokument

Uredba o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

„Službeni glasnik RS“, broj 81/17 , 6/18 , 43/18

 

preuzmite dokument

Uredba o šifarniku radnih mesta u  javnom sektoru

„Službeni glasnik RS“, broj 48/18

 

preuzmite dokument

Uredba o internom tržištu rada državnih organa

„Službeni glasnik RS“, broj 88/19

 

preuzmite dokument

Uredba o akreditaciji, načinu angažovanja i naknadama realizatora i sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi

„Službeni glasnik RS“, broj 90/18 i 71/19

 

preuzmite dokument

Uredba o stručnom usavršavanju putem stažiranja

„Službeni glasnik RS“, br. 15/2019

 

preuzmite dokument

Uredba o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina

„Službeni glasnik RS“, br. 8/2019

 

preuzmite dokument

Uredba o ocenjivanju službenika

„Službeni glasnik RS“, br. 2/19

 

preuzmite dokument

  preuzmite obrazac

Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika

„Službeni glasnik RS“, br. 9/22

 

preuzmite dokument

Uredba o određivanju kompetencija za rad službenika u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave

„Službeni glasnik RS“, br. 132/21

 

preuzmite dokument

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

„Službeni glasnik RS“, br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018 i 2/2019

 

preuzmite dokument

Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima

„Službeni glasnik RS“, br. 81/2007- prečišćen tekst, 69/2008, 98/2012, 87/2013 i 2/2019

 

preuzmite dokument

Uredba o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika

„Službeni glasnik RS“, br. 2/19, 69/19, 20/22

 

preuzmite dokument

preuzmite obrazac

Uredba o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima  

„Službeni glasnik RS“, br. 2/19, 67/21

 

preuzmite dokument

preuzmite obrazac

Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

“Službeni glasnik RS“ br. 40 od 11. juna 2010, 42 od 4. maja 2017.

 

preuzmite dokument

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

“Službeni glasnik RS“ br. 80 od 6. novembra 1992, 45 od 6. maja 2016, 98 od 8. decembra 2016.

 

preuzmite dokument

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

“Službeni glasnik RS“ br. 44/01 , 15/02 – dr. propis, 30/02 , 32/02 – ispravka, 69/02 , 78/02 , 61/03 , 121/03 , 130/03 , 67/04 , 120/04 , 5/05 , 26/05 , 81/05 , 105/05 , 109/05 , 27/06 , 32/06 , 58/06 , 82/06 , 106/06 , 10/07 , 40/07 , 60/07 , 91/07 , 106/07 , 7/08 , 9/08 , 24/08 , 26/08 , 31/08 , 44/08 , 54/08 , 108/08 , 113/08 , 79/09 , 25/10 , 91/10 , 20/11 , 65/11 , 100/11 , 11/12 , 124/12 , 8/13 , 4/14 , 58/14, 113/17 – dr. zakon , 19/21 , 48/21

 

preuzmite dokument

Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade

“Službeni glasnik RS“ br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08 , 98/12 , 87/13

 

preuzmite dokument

Uredba o načinu rada Saveta upravnog okruga

“Službeni glasnik RS“ br. 15/06

 

preuzmite dokument

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima

“Službeni glasnik RS“ br. 44/2008 – prečišćen tekst, 2/12, 113/17 – dr. zakon, 23/18

 

preuzmite dokument

Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima

“Službeni glasnik RS“ br. 44/08- prečišćen tekst i 78/12

 

preuzmite dokument

Uredba o ocenjivanju državnih službenika

“Službeni glasnik RS“ br. 11/06 , 109/09

 

preuzmite dokument

Uredba o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima

“Službeni glasnik RS“ br. 106/05 , 109/09

 

preuzmite dokument

Uredba o postupku raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina

“Službeni glasnik RS“ br. 95/10 , 33/13

 

preuzmite dokument

Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

“Službeni glasnik RS“ br. 113 od 20. decembra 2013, 21 od 22. februara 2014, 66 od 29. juna 2014.

 

preuzmite dokument

Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima

“Službeni glasnik RS“ br. 8/06

 

preuzmite dokument

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

“Službeni glasnik RS“ br. 117/05 , 108/08 , 109/09 , 95/10 , 117/12 , 84/14, 132/14 , 28/15 , 102/15 , 113/15 , 16/18 , 2/19 , 4/19 , 26/19 , 42/19 , 56/21

 

preuzmite dokument

Uredba o razvrstavanju radnih mesta nameštenika

“Službeni glasnik RS“ br. 5/06, 30/06

 

preuzmite dokument

Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima

“Službeni glasnik RS“ br. 41/07 – prečišćen tekst, 109/09

 

preuzmite dokument

Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br.  95/16, 12/22

preuzmite dokument

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

“Službeni glasnik RS“ br. 16/2018

 

preuzmite dokument

Uredba o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa

“Službeni glasnik RS“ br. 63/13

 

preuzmite dokument

Uredba o upravnim okruzima

“Službeni glasnik RS“ br. 15/06

 

preuzmite dokument

Uredba o načinu korišćenja službenih vozila

“Službeni glasnik RS“ br. 49/14

 

preuzmite dokument

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

“Službeni glasnik RS“ br. 98/07 – prečišćen tekst, 84/14, 84/15, 74/21

 

preuzmite dokument

Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

“Službeni glasnik RS“ br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15

 

preuzmite dokument

Uredba o internom konkursu

“Službeni glasnik RS“ br. 17/16

 

preuzmite dokument

Uredba o stručnom usavršavanju državnih službenika

“Službeni glasnik RS“ br. 25 od 13. marta 2015.

 

preuzmite dokument

Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br. 88/16

 

preuzmite dokument

Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br. 88/16, 113/17- dr. zakon, 12/22

 

preuzmite dokument

Uredba o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine

“Službeni glasnik RS“ br. 22 od 4. marta 2016.

 

preuzmite dokument

Uredba o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

“Službeni glasnik RS“ br. 56 od 7. juna 2017.

 

preuzmite dokument

Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru

“Službeni glasnik RS“ br. 81 od 24. septembra 2015.

 

preuzmite dokument

Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru

“Službeni glasnik RS“ br. 81 od 24. septembra 2015.

 

preuzmite dokument

Uredba o ratifikaciji konvencije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika

Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 8/91

 

preuzmite dokument

Uredba o ratifikaciji konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava

Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 10/62

 

preuzmite dokument

Odluke

Odluka o odobravanju sredstava za JUM

 preuzmite dokument

Odluka o posebnom programu stručnog usavršavanja za 2023. godinu

 preuzmite dokument

Odluka o uspostvaljanju stranice o Jedinstvenom biračkom spisku na internet prezentaciji MDULS

 

 preuzmite dokument

Odluka O izboru primera najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u okviru nacionalnog takmičenja za izbor primera najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou

 

 preuzmite dokument

Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

“Službeni glasnik RS“ br. 81 od 5. oktobra 2016, 78 od 18. avgusta 2017, 66 od 29. avgusta 2018.

 

 preuzmite dokument

Odluka o broju državnih službenika i nameštenika u kabinetima ministara

“Službeni glasnik RS“ br. 32/11

 

preuzmite dokument

Odluka o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za njihov rad

“Službeni glasnik RS“ br. 107/12 , 93/13 , 71/14

 

preuzmite dokument

Odluka o rasporedu radnog vremena u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade, Republičkom javnom pravobranilaštvu i javnim agencijama

“Službeni glasnik RS“ br. 47/14

 

preuzmite dokument

Odluka o službenim putovanjima u inostranstvo

“Službeni glasnik RS“ br. 21/95 , 22/95 – ispravka, 24/01 , 73/04

 

preuzmite dokument

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu

“Službeni glasnik RS“ br. 61 od 23. juna 2017.

 

preuzmite dokument

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku

“Službeni glasnik RS“ br. 119 od 29. decembra 2017.

 

preuzmite dokument

Odluka o obrazovanju Koordinacione komisije za usklađivanje, odnosno koordinaciju inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji

“Službeni glasnik RS“ br. 83 od 15. septembra 2017, 106 od 24. novembra 2017.

 

preuzmite dokument

Pravilnici

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o službenoj legitimaciji komunalnih milicionara

„Službeni glasnik RS“, broj 27/20

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o sadržini evidencija koje vodi komunalna milicija, načinu njihovog vođenja i uništavanju određenih podataka

„Službeni glasnik RS“, broj 27/20

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o načinu snimanja na javnom mestu i načinu na koji komunalna milicija saopštava nameru da vrši snimanje

„Službeni glasnik RS“, br. 27/20 i 101/20

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole komunalne milicije

„Službeni glasnik RS“, broj 27/20

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o postupku izdavanja potvrde o smrti i obrascu potvrde o smrti

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave-prečišćen tekst

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave
„Službeni glasnik RS”, broj 101/21

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o posebnom stručnom ispitu za matičara
„Službeni glasnik RS”, broj 65/18

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o ispitu za komunalnog milicionara
„Službeni glasnik RS”, broj 148/20

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o ispitu za inspektora
„Službeni glasnik RS”, broj 15/20

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o uvođenju pripravnika u rad u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

 

preuzmite dokument

Pravilnik o posebnim elementima, odnosno kriterijumima za procenu rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti upravne inspekcije

„Službeni glasnik RS“, broj 61 od 8. avgusta 2018.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

 

 

preuzmite dokument

Pravilnik o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnopm postuku

„Službeni glasnik RS“, broj 57/19

 

preuzmite dokument

Pravilnik o kriterijumima i merilima za vrednovanje programa stručnog usavršavanja

„Službeni glasnik RS“,  broj 101/2018

 

preuzmite dokument

Pravilnik o centralnoj evidenciji programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi i
izdavanju uverenja o učešću u programu

„Službeni glasnik RS“,  broj 102 /2018

 

preuzmite dokument

Pravilnik o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata

„Službeni glasnik RS“, broj 51/19

 

preuzmite dokument

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

„Službeni grasnik RS ˮ, br. 11/18, 13/19 i 3/20

 

preuzmite dokument  pregled odredaba koje su promenjene

Pravilnik o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi

„Službeni glasnik RS“, br. 25 od 12.4.2011., 9 od 5.2.2016., 16 od 26.2.2016., 36 od 8.4.2016., 103 od 26.12.2018.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o načinu izdavanja i obrascu potvrde nadležne zdravstvene ustanove o promeni pola

„Službeni glasnik RS“, broj 103 od 26.12.2018.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu

“Službeni glasnik RS“, broj 15 od 19.3.2010., 102 od 31.12.2011. – ispravka, 103 od 26.12.2018.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra političkih stranaka

“Službeni glasnik RS“ br. 51/09 i 27/2023

 

otvorite dokument

Pravilnik o načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije

“Službeni glasnik RS“ br. 106/09

 

preuzmite dokument

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o dozvolama da se umrli sahrani pre prijave činjenice smrti matičaru

“Službeni glasnik RS“ br. 117/12

 

preuzmite dokument

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o datim ovlašćenjima za obavljanje poslova matičara

“Službeni glasnik RS“ br. 72/2011

 

preuzmite dokument

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

“Službeni glasnik RS“ br.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br. 102/15

 

preuzmite dokument

Pravilnik o izgledu obrasca službene legitimacije inspektora

“Službeni glasnik RS“ br. 81 od 24. septembra 2015.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru

“Službeni glasnik RS“ br. 81 od 24. septembra 2015.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o službenoj legitimaciji upravnog inspektora

“Službeni glasnik RS“ br. 5 od 25. januara 2012, 94 od 28. septembra 2012, 43 od 15. maja 2015, 81 od 24. septembra 2015 – dr. pravilnik

 

preuzmite dokument

Uputstva

Uputstvo za vrednovanje ponašajnih kompetencija

„Službeni glasnik RS“, broj 115/23

 

otvorite dokument

Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga

„Službeni glasnik RS“, broj („Službeni glasnik RS”, br.88/23 )

 

otvorite dokument

Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga

„Službeni glasnik RS“, broj („Službeni glasnik RS”, br. 93/18 i 24/22)

 

otvorite dokument

Uputstvo za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku

„Službeni glasnik RS“, br. 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 i 16/2022

 

otvorite dokument

Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

„Službeni glasnik RS“, broj 20 od 14. februara 2022.

 

otvorite dokument

Uputstvo o metodologiji za utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem u organima javne
uprave

„Službeni glasnik RS“, broj 32/2019

 

preuzmite dokument

Uputstvo za način rada mentora u toku osposobljavanja pripravnika u državnim organima

„Službeni glasnik RS“, broj 101/2018

 

preuzmite dokument

Uputstvo o postupku objedinjavanja postojećih biračkih spiskova u jedinstveni birački spisak

“Službeni glasnik RS“ br. 26/11

 

preuzmite dokument

Uputstvo o elektronskom kancelarijskom poslovanju

“Službeni glasnik RS“ br. 102 od 30. decembra 2010.

 

preuzmite dokument

Ostala akta

Poseban program obuke državnih službenika za 2024. godinu

 

preuzmite dokument

Poseban program obuke državnih službenika za 2023. godinu

 

preuzmite dokument

Poseban program obuke državnih službenika za 2022. godinu

 

preuzmite dokument

Instrukcija za postupanje u slučajevima rođenja deteta čiji roditelji nemaju lična dokumenta radi omogućavanja upisa u matičnu knjigu rođenih

 

preuzmite dokument

Kodeks ponašanja i etike inspektora

 

preuzmite dokument

Kodeks ponašanja državnih službenika

“Službeni glasnik RS“ br. 29/08

 

preuzmite dokument

 

Izveštaj o praćenju promene Kodeksa ponašanja državnih službenika 

Poseban kolektivni ugovor za državne organe

“Službeni glasnik RS“ br. 38/19, 55/20

 

preuzmite dokument

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br. 38/19, 55/20

 

preuzmite dokument

Opšti program obuke državnih službenika za 2019. godinu

 

preuzmite dokument

Program obuke rukovodilaca u državnim organima za 2019. godinu

 

preuzmite dokument

Opšti program obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu

 

preuzmite dokument

Program obuke rukovodilaca u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu

 

preuzmite dokument

Uvodni programi opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih

 

preuzmite dokument

Programi opšteg kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika

 

preuzmite dokument

Program opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca

 

preuzmite dokument

Program opšteg stručnog usavršavanja naprednih veština obučavanja i upravljanja ličnim razvojem i razvojem zaposlenih

 

preuzmite dokument

Skip to content