JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za izradu i praćenje dokumenata javne politike iz oblasti e uprave, u zvanju savetnik, Odsek za podršku razvoju elektronske uprave, Odeljenje za strateško planiranje javne uprave, Sektor za javnu upravu – 1 izvršilac.

Opis poslova: Koordinira izradu i priprema predloge dokumenata javnih politika u oblasti elektronske uprave; priprema mišljenja na predloge dokumenata javnih politika ovlašćenih predlagača; prati realizaciju planiranih reformskih aktivnosti, koordinira prikupljanje podataka, vrši redovnu obradu podataka i izradu izveštaja dokumenata javnih politika u oblasti elektronske uprave; učestvuje u procesu vrednovanja realizacije planiranih reformskih aktivnosti u oblasti elektronske uprave; učestvuje u procesu uspostavljanja mehanizama za praćenje i koordinaciju dokumenata javnih politika u oblasti elektronske uprave; učestvuje u pripremi međunarodnih ugovora, strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji i projekata iz delokruga Odseka; izrađuje izveštaje, analize i informacije iz delokruga Odseka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd.

2. Radno mesto za poslove ličnog statusa građana sa inostranim elementom, u zvanju savetnik, Odeljenje za lični status građana, Sektor za matične knjige i registre – 1 izvršilac

Opis poslova: Prati primenu međunarodnih ugovora i kolizionih normi o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u statusnim stvarima i nadležnostima sa međunarodnim elementom koje se odnose na matične knjige; učestvuje u poslovima pružanja stručne pomoći u primeni međunarodnih ugovora, kao i kolizionih normi o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u statusnim stvarima i nadležnostima sa međunarodnim elementom i legalizacijom isprava u međunarodnom pravnom saobraćaju imaocima javnih ovlašćenja u vršenju poslova matičnih knjiga; ostvaruje saradnju sa ministarstvom nadležnim za spoljne poslova radi pružanja podrške u radu i primeni propisa diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu u ovoj oblasti; priprema mišljenja o primeni propisa o matičnim knjigama; učestvuje u pripremi nacrta rešenja po žalbama na prvostepena rešenja imaoca javnih ovlašćenja u poverenim poslovima matičnih knjiga i pripremi odgovora Upravnom sudu na tužbe u upravnom sporu protiv drugostepenih rešenja Ministarstva u ovoj oblasti; učestvuje u pripremi nacrta rešenja o datim ovlašćenjima za obavljanje poslova matičara, odnosno zamenika matičara; učestvuje u pripremi rešenja kojima se omogućava trajni i neprekidni pristup podacima iz izvoda iz matičnih knjiga; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd.

3. Radno mesto za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje, Sektor za stručno usavršavanje – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove nadzora nad radom Nacionalne akademije za javnu upravu; priprema zahteve za dostavljanje izveštaja i podataka o radu Nacionalne akademije za javnu upravu i s tim u vezi, sačinjava informacije o utvrđenom stanju izvršavanja nadležnosti i poslova Nacionalne akademije za javnu upravu; priprema instrukcije kojim se usmerava unapređenje stanja u oblasti stručnog usavršavanja, kao i analize stanja i informacije sa predlogom mera Vladi za otklanjanje nepravilnosti, odnosno unapređenje izvršavanja poslova Nacionalne akademije za javnu upravu; ostvaruje saradnju sa nadležnim organima državne uprave i drugim državnim organima radi praćenja stanja u oblasti, analizira stanje u oblasti i predlaže unapređenje propisa u oblasti stručnog usavršavanja; učestvuje u pripremi predloga, odnosno nacrta dokumenata javnih politika, praćenju primene zakona i podzakonskih propisa i pripremi nacrta zakona i predloga podzakonskih propisa u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja u državnim organima; učestvuje u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja u državnim organima, kao i planiranju, pripremi i sprovođenju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja u državnim organima; učestvuje u ostvarivanju saradnje sa visokoškolskim ustanovama u vezi sa studentskom stručnom praksom i organizovanjem i sprovođenjem studentske stručne prakse u Ministarstvu i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd.

4. Radno mesto za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje, Sektor za stručno usavršavanje – 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja stručne poslove za potrebe Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i s tim u vezi, sprovodi aktivnosti koje se odnose na pripremu nacrta sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave, predloga mišljenja o posebnim programima stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave, predloga smernica i preporuka Saveta jedinicama lokalne samouprave u vezi sa posebnim programima stručnog usavršavanja, predloga poslovnika o radu Saveta i druge poslove u skladu sa zakonom; sprovodi aktivnosti utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem matičara i drugih zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove iz delokruga Ministarstva i sačinjava izveštaj o potrebama za stručnim usavršavanjem matičara i drugih zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove iz delokruga Ministarstva; priprema i razvija sektorske posebne programe obuke matičara i drugih zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove iz delokruga Ministarstva i s tim u vezi, ostvaruje saradnju sa organima jedinica lokalne samouprave; sprovodi aktivnosi organizovanja i sprovođenja donetih sektorskih posebnih programa obuke matičara i drugih zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove iz delokruga Ministarstva, obavlja poslove u vezi sa verifikacijom i vrednovanjem sprovedenih sektorskih posebnih programa obuke matičara i drugih zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove iz delokruga Ministarstva i vodi evidencije o ovim programima obuke; pruža podršku u implementaciji standarda elektronske uprave, odnosno elektronskog postupanja i elektronske komunikacije u poslovima u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave u delokrugu Ministarstva, kao i izgradnji i unapređenju informacionog sistema koji omogućava postupanje elektronskim putem u navedenim poslovima; učestvuje u pripremi predloga, odnosno nacrta dokumenata javnih politika, praćenju primene zakona i podzakonskih propisa i pripremi nacrta zakona i predloga podzakonskih propisa u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave; učestvuje u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave, kao i planiranju, pripremi i sprovođenju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada:Beograd

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:

1. „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pismeno).

2. „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).

3. „Poslovna komunikacija“- proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među

kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:

1. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto strani jezik (Engleski jezik nivo B2) – proveravaće se pisanim putem (test).

2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija i ex ante i ex post analiza efekata javnih politika/propisa) – proveravaće se pismeno putem simulacije.

3. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta (Dokument javne politike u oblasti e uprave – Program razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2020. do 2022. godine sa Akcionim planom za njegovo sprovođenje) – proveravaće se pismeno putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 2:

1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada međunarodne saradnje i evropskih integracija (metodologija praćenja, primene i izveštavanja o efektima potpisanih međunarodnih sporazuma) – proveravaće se pismeno putem simulacije.

2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravnih poslova (opšti upravni postupak; posebne upravne postupke) – proveravaće se pismeno putem simulacije.

3. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o matičnim knjigama) – proveravaće se pismeno putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 3:

1. Posebna funcionalna kompetencija za oblast rada normativnih poslova (zakonodavni proces; priprema i izrada stručnih mišljenja i obrazloženja različitih pravnih akata (nacrta propisa, međunarodnih ugovora itd.)) – proveravaće se pismeno putem simulacije.

2. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (relevantni propisi iz delokruga radnog mesta – Zakon o državnim službenicima i podzakonski propisi doneti na osnovu ovog zakona koji bliže uređuju pitanja u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika) – proveravaće se pismeno putem simulacije.

3. Posebna funcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (metodologija pripreme dokumenata javnih politika i formalna procedura za njihovo usvajanje) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 4:

1. Posebna funcionalna kompetencija za oblast rada normativnih poslova (zakonodavni proces; primena nomotehničkih i pravno-tehničkih pravila za izradu pravnih akata (usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu)) – proveravaće se pismeno putem simulacije.

2. Posebna funcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (metodologija pripreme dokumenata javnih politika i formalna procedura za njihovo usvajanje) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (relevantni propisi iz delokruga radnog mesta – Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i podzakonski propisi doneti na osnovu ovog zakona koji bliže uređuju pitanja u vezi sa stručnim usavršavanjem zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

Napomena za radno mesto 1.: Ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kometencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs.

Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd ili se predaju neposredno na pisarnicu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd sa naznakom „Za javni konkurs” ili elektronskim putem na adresu: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs.

Napomena: Ako se prijava podnosi elektronskim putem, na mestu koje je predviđeno za potpis unosi se ime i prezime kandidata, a kandidat prijavu potpisuje pre početka prve faze izbornog postupka.

V Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu: Tatjana Jovanović i Marija Krstović, tel: 011/26-86-855 od 9,00 do 13,00 časova.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: Državljanstvo Republike Srbije; da je kandidat punoletan; da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova broj 6, Beograd.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18 – dr. propis) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše

uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da kandidat u delu Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XI Vrsta radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 25. februara 2021. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija obaviće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ili Službe za upravljanje kadrovima o čemu će kandidati biti obavešteni a Intervju sa Konkursnom komisijom obaviće se u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili email adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene: Kao državni službenik na izvršilačko radno mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit,

polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar državne uprave i lokalne samouprave. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.mduls.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Preuzmite: 

Napomena: preostali materijali za pripremu kandidata nalaze objavljeni na veb prezentaciji Ministarstva.Skip to content