Подзаконска акта

Уредбе

 Уредба о ближим условима, критеријумима и мерилима за одређивање јединственог управног места као и начину сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова на јединственом управном месту

„Службени гласник РС” број 93/23

отворите документ

Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у АП и ЈЛС

„Службени гласник РС” број 107/23

 

отворите документ

отворите документ – Образац

Уредба о начину преузимања, размене података, приступа и заштите података садржаних у Централном регистру становништва, као и друга техничка питања од значаја за вођење Централног регистра становништва

„Службени гласник РС“, број 68/19

 

отворите документ

Уредба о одржавању и унапређењу Државног центра за управљање и чување података

„Службени гласник РС“, број 18/22

 

отворите документ

Уредба о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа

„Службени гласник РС“, број 104/18

 

отворите документ

Уредба о начину рада Портала отворених података

„Службени гласник РС“, број 104/18

 

отворите документ

Уредба о начину вођења Метарегистра, начину одобравања, суспендовања и укидања приступа сервисној магистрали органа и начину рада на Порталу еУправа

„Службени гласник РС“, број 104/18

 

отворите документ

Уредба о организационим и техничким стандардима за одржавање и унапређење Јединствене информационо-комуникационе мреже електронске управе и повезивање органа на ту мрежу

„Службени гласник РС“, број 104/18

 

отворите документ

Уредба о ближим условима за успостављање електронске управе

„Службени гласник РС“, број 104/18

 

отворите документ

Уредба о државном стручном испиту

,,Службени гласник РС”, број 86/19 , 28/21- исправка

 

преузмите документ

преузмите документ

Уредбa о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања

„Службени гласник РС“, број 41

 

преузмите документ

Уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања

„Службени гласник РС“, број 31 од 16. марта 2020.

 

преузмите документ

Уредба о мерама за време ванредног стања

„Службени гласник РС“, број 31 од 16. марта 2020.

 

преузмите документ

Уредбa о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

„Службени гласник РС“, број 81/17 , 6/18 , 43/18

 

преузмите документ

Уредбa о шифарнику радних места у  јавном сектору

„Службени гласник РС“, број 48/18

 

преузмите документ

Уредбa о интерном тржишту рада државних органа

„Службени гласник РС“, број 88/19

 

преузмите документ

Уредба о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи

„Службени гласник РС“, број 90/18 и 71/19

 

преузмите документ

Уредба о стручном усавршавању путем стажирања

„Службени гласник РС“, бр. 15/2019

 

преузмите документ

Уредбa o критеријумима за расподелу средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина

„Службени гласник РС“, бр. 8/2019

 

преузмите документ

Уредба о оцењивању службеникa

„Службени гласник РС“, бр. 2/19

 

преузмите документ

  преузмите образац

Уредба о oдређивању компетенција за рад државних службеника

„Службени гласник РС“, бр. 9/22

 

преузмите документ

Уредба о oдређивању компетенција за рад службеника у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе

„Службени гласник РС“, бр. 132/21

 

преузмите документ

Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника

„Службени гласник РС“, бр. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018 и 2/2019

 

преузмите документ

Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима

„Службени гласник РС“, бр. 81/2007- пречишћен текст, 69/2008, 98/2012, 87/2013 и 2/2019

 

преузмите документ

Уредба о вредновању радне успешности државних службеника

„Службени гласник РС“, бр. 2/19, 69/19, 20/22

 

преузмите документ

преузмите образац

Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима  

„Службени гласник РС“, бр. 2/19, 67/21

 

преузмите документ

преузмите образац

Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе

“Службени гласник РС“ бр. 40 од 11. јуна 2010, 42 од 4. маја 2017.

 

преузмите документ

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

“Службени гласник РС“ бр. 80 од 6. новембра 1992, 45 од 6. маја 2016, 98 од 8. децембра 2016.

 

преузмите документ

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама

“Службени гласник РС“ бр. 44/01 , 15/02 – др. пропис, 30/02 , 32/02 – исправка, 69/02 , 78/02 , 61/03 , 121/03 , 130/03 , 67/04 , 120/04 , 5/05 , 26/05 , 81/05 , 105/05 , 109/05 , 27/06 , 32/06 , 58/06 , 82/06 , 106/06 , 10/07 , 40/07 , 60/07 , 91/07 , 106/07 , 7/08 , 9/08 , 24/08 , 26/08 , 31/08 , 44/08 , 54/08 , 108/08 , 113/08 , 79/09 , 25/10 , 91/10 , 20/11 , 65/11 , 100/11 , 11/12 , 124/12 , 8/13 , 4/14 , 58/14, 113/17 – др. закон , 19/21 , 48/21

 

преузмите документ

Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе

“Службени гласник РС“ бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08 , 98/12 , 87/13

 

преузмите документ

Уредба о начину рада Савета управног округа

“Службени гласник РС“ бр. 15/06

 

преузмите документ

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима

“Службени гласник РС“ бр. 44/2008 – пречишћен текст, 2/12, 113/17 – др. закон, 23/18

 

преузмите документ

Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима

“Службени гласник РС“ бр. 44/08- пречишћен текст и 78/12

 

преузмите документ

Уредба о оцењивању државних службеника

“Службени гласник РС“ бр. 11/06 , 109/09

 

преузмите документ

Уредба о оснивању Службе за управљање кадровима

“Службени гласник РС“ бр. 106/05 , 109/09

 

преузмите документ

Уредба о поступку расподеле средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина

“Службени гласник РС“ бр. 95/10 , 33/13

 

преузмите документ

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

“Службени гласник РС“ бр. 113 од 20. децембра 2013, 21 од 22. фебруара 2014, 66 од 29. јуна 2014.

 

преузмите документ

Уредба о припреми кадровског плана у државним органима

“Службени гласник РС“ бр. 8/06

 

преузмите документ

Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника

“Службени гласник РС“ бр. 117/05 , 108/08 , 109/09 , 95/10 , 117/12 , 84/14, 132/14 , 28/15 , 102/15 , 113/15 , 16/18 , 2/19 , 4/19 , 26/19 , 42/19 , 56/21

 

преузмите документ

Уредба о разврставању радних места намештеника

“Службени гласник РС“ бр. 5/06, 30/06

 

преузмите документ

Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима

“Службени гласник РС“ бр. 41/07 – пречишћен текст, 109/09

 

преузмите документ

Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр.  95/16, 12/22

преузмите документ

Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

“Службени гласник РС“ бр. 16/2018

 

преузмите документ

Уредба о Управи за заједничке послове републичких органа

“Службени гласник РС“ бр. 63/13

 

преузмите документ

Уредба о управним окрузима

“Службени гласник РС“ бр. 15/06

 

преузмите документ

Уредба о начину коришћења службених возила

“Службени гласник РС“ бр. 49/14

 

преузмите документ

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника

“Службени гласник РС“ бр. 98/07 – пречишћен текст, 84/14, 84/15, 74/21

 

преузмите документ

Уредбa о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

“Службени гласник РС“ бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15

 

преузмите документ

Уредба о интерном конкурсу

“Службени гласник РС“ бр. 17/16

 

преузмите документ

Уредба о стручном усавршавању државних службеника

“Службени гласник РС“ бр. 25 од 13. марта 2015.

 

преузмите документ

Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр. 88/16

 

преузмите документ

Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр. 88/16, 113/17- др. закон, 12/22

 

преузмите документ

Уредба о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине

“Службени гласник РС“ бр. 22 од 4. марта 2016.

 

преузмите документ

Уредба о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција

“Службени гласник РС“ бр. 56 од 7. јуна 2017.

 

преузмите документ

Уредба о заједничким елементима процене ризика у инспекцијском надзору

“Службени гласник РС“ бр. 81 од 24. септембра 2015.

 

преузмите документ

Уредба о изгледу обрасца и начину вођења евиденције о инспекцијском надзору

“Службени гласник РС“ бр. 81 од 24. септембра 2015.

 

преузмите документ

Уредба о ратификацији конвенције о издавању извода из матичних књига на више језика

Службени лист СФРЈ – Међународни уговори бр. 8/91

 

преузмите документ

Уредба о ратификацији конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа

Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори и други споразуми бр. 10/62

 

преузмите документ

Одлуке

Одлукa о одобравању средстава за ЈУМ

 преузмите документ

Одлукa o посебном програму стручног усавршавања за 2023. годину

 преузмите документ

Одлукa o успостваљању странице о Јединственом бирачком списку на интернет презентацији МДУЛС

 

 преузмите документ

Одлукa О избору примера најбољих пракси у примени принципа добре управе на локалном нивоу у оквиру националног такмичења за избор примера најбољих пракси у примени принципа добре управе на локалном нивоу

 

 преузмите документ

Одлука о образовању Савета за реформу јавне управе

“Службени гласник РС“ бр. 81 од 5. октобра 2016, 78 од 18. августа 2017, 66 од 29. августа 2018.

 

 преузмите документ

Одлукa о броју државних службеника и намештеника у кабинетима министара

“Службени гласник РС“ бр. 32/11

 

преузмите документ

Одлукa о броју посебних саветника министара и мерилима за накнаду за њихов рад

“Службени гласник РС“ бр. 107/12 , 93/13 , 71/14

 

преузмите документ

Одлукa о распореду радног времена у министарствима, посебним организацијама и службама Владе, Републичком јавном правобранилаштву и јавним агенцијама

“Службени гласник РС“ бр. 47/14

 

преузмите документ

Одлукa о службеним путовањима у иностранство

“Службени гласник РС“ бр. 21/95 , 22/95 – исправка, 24/01 , 73/04

 

преузмите документ

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину

“Службени гласник РС“ бр. 61 од 23. јуна 2017.

 

преузмите документ

Одлука о образовању Координационог тела за усклађивање посебних закона са Законом о општем управном поступку

“Службени гласник РС“ бр. 119 од 29. децембра 2017.

 

преузмите документ

Одлука о образовању Координационе комисије за усклађивање, односно координацију инспекцијског надзора у Републици Србији

“Службени гласник РС“ бр. 83 од 15. септембра 2017, 106 од 24. новембра 2017.

 

преузмите документ

Правилници

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Министарству државне управе и локалне самоуправе

 

преузмите документ 

Правилник о службеној легитимацији комуналних милиционара

„Службени гласник РС“, број 27/20

 

преузмите документ 

Правилник о садржини евиденција које води комунална милиција, начину њиховог вођења и уништавању одређених података

„Службени гласник РС“, број 27/20

 

преузмите документ 

Правилник о начину снимања на јавном месту и начину на који комунална милиција саопштава намеру да врши снимање

„Службени гласник РС“, бр. 27/20 и 101/20

 

преузмите документ 

Правилник о начину и поступку вршења контроле комуналне милиције

„Службени гласник РС“, број 27/20

 

преузмите документ 

Правилник о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти

 

преузмите документ 

Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у министарству државне управе и локалне самоуправе

 

преузмите документ 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе-пречишћен текст

 

преузмите документ 

Правилник о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе
„Службени гласник РС”, број 101/21

 

преузмите документ 

Правилник о посебном стручном испиту за матичара
„Службени гласник РС”, број 65/18

 

преузмите документ 

Правилник о испиту за комуналног милиционара
„Службени гласник РС”, број 148/20

 

преузмите документ 

Правилник о испиту за инспектора
„Службени гласник РС”, број 15/20

 

преузмите документ 

Правилник о увођењу приправника у рад у Министарству државне управе и локалне самоуправе

 

преузмите документ

Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области управне инспекције

„Службени гласник РС“, број 61 од 8. августа 2018.

 

преузмите документ

Правилник o унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе

 

 

преузмите документ

Правилник о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управнопм постуку

„Службени гласник РС“, број 57/19

 

преузмите документ

Правилник о критеријумима и мерилима за вредновање програма стручног усавршавања

„Службени гласник РС“,  број 101/2018

 

преузмите документ

Правилник о централној евиденцији програма стручног усавршавања у јавној управи и
издавању уверења о учешћу у програму

„Службени гласник РС“,  број 102 /2018

 

преузмите документ

Правилник о смерницима добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката

„Службени гласник РС“, број 51/19

 

преузмите документ

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе

„Службени грасник РС ˮ, бр. 11/18, 13/19 и 3/20

 

преузмите документ  и  преглед одредаба које су промењене

Правилник о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи

„Службени гласник РС“, бр. 25 од 12.4.2011., 9 од 5.2.2016., 16 од 26.2.2016., 36 од 8.4.2016., 103 од 26.12.2018.

 

преузмите документ

Правилник о начину издавања и обрасцу потврде надлежне здравствене установе о промени пола

„Службени гласник РС“, број 103 од 26.12.2018.

 

преузмите документ

Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству

“Службени гласник РС“, број 15 од 19.3.2010., 102 од 31.12.2011. – исправка, 103 од 26.12.2018.

 

преузмите документ

Правилник о начину уписа и вођења регистра политичких странака

“Службени гласник РС“ бр. 51/09 и 27/2023

 

отворите документ

Правилник о начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције

“Службени гласник РС“ бр. 106/09

 

преузмите документ

Правилник о садржини и начину вођења евиденције о дозволама да се умрли сахрани пре пријаве чињенице смрти матичару

“Службени гласник РС“ бр. 117/12

 

преузмите документ

Правилник о садржини и начину вођења евиденције о датим овлашћењима за обављање послова матичара

“Службени гласник РС“ бр. 72/2011

 

преузмите документ

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

“Службени гласник РС“ бр.

 

преузмите документ

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима расподеле дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр. 102/15

 

преузмите документ

Правилник о изгледу обрасца службене легитимације инспектора

“Службени гласник РС“ бр. 81 од 24. септембра 2015.

 

преузмите документ

Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору

“Службени гласник РС“ бр. 81 од 24. септембра 2015.

 

преузмите документ

Правилник о службеној легитимацији управног инспектора

“Службени гласник РС“ бр. 5 од 25. јануара 2012, 94 од 28. септембра 2012, 43 од 15. маја 2015, 81 од 24. септембра 2015 – др. правилник

 

преузмите документ

Упутства

Упутство за вредновање понашајних компетенција

„Службени гласник РС“, број 115/23

 

отворите документ

Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига

„Службени гласник РС“, број („Службени гласник РС”, бр.88/23 )

 

отворите документ

Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига

„Службени гласник РС“, број („Службени гласник РС”, бр. 93/18 и 24/22)

 

отворите документ

Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку

„Службени гласник РС“, бр. 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022

 

отворите документ

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе

„Службени гласник РС“, број 20 од 14. фебруара 2022.

 

отворите документ

Упутство о методологији за утврђивање потреба за стручним усавршавањем у органима јавне
управе

„Службени гласник РС“, број 32/2019

 

преузмите документ

Упутство за начин рада ментора у току оспособљавања приправника у државним органима

„Службени гласник РС“, број 101/2018

 

преузмите документ

Упутство о поступку обједињавања постојећих бирачких спискова у јединствени бирачки списак

“Службени гласник РС“ бр. 26/11

 

преузмите документ

Упутство о електронском канцеларијском пословању

“Службени гласник РС“ бр. 102 од 30. децембра 2010.

 

преузмите документ

Остала акта

Посебан програм обуке државних службеника за 2024. годину

 

преузмите документ

Посебан програм обуке државних службеника за 2023. годину

 

преузмите документ

Посебан програм обуке државних службеника за 2022. годину

 

преузмите документ

Инструкција за поступање у случајевима рођења детета чији родитељи немају лична документа ради омогућавања уписа у матичну књигу рођених

 

преузмите документ

Кодекс понашања и етике инспектора

 

преузмите документ

Кодекс понашања државних службеника

“Службени гласник РС“ бр. 29/08

 

преузмите документ

 

Извештај о праћењу промене Кодекса понашања државних службеника 

Посебан колективни уговор за државне органе

“Службени гласник РС“ бр. 38/19, 55/20

 

преузмите документ

Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр. 38/19, 55/20

 

преузмите документ

Општи програм обуке државних службеника за 2019. годину

 

преузмите документ

Програм обуке руководилаца у државним органима за 2019. годину

 

преузмите документ

Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2019. годину

 

преузмите документ

Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе за 2019. годину

 

преузмите документ

Уводни програми општег оспособљавања приправника и новозапослених

 

преузмите документ

Програми општег континуираног стручног усавршавања државних службеника

 

преузмите документ

Програм општег стручног усавршавања руководилаца

 

преузмите документ

Програм општег стручног усавршавања напредних вештина обучавања и управљања личним развојем и развојем запослених

 

преузмите документ

Skip to content