Подзаконска акта

Уредбе

Уредба о начину преузимања, размене података, приступа и заштите података садржаних у Централном регистру становништва, као и друга техничка питања од значаја за вођење Централног регистра становништва

„Службени гласник РС“, број 68/19

 

отворите документ

Уредба о одржавању и унапређењу Државног центра за управљање и чување података

„Службени гласник РС“, број 18/22

 

отворите документ

Уредба о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа

„Службени гласник РС“, број 104/18

 

отворите документ

Уредба о начину рада Портала отворених података

„Службени гласник РС“, број 104/18

 

отворите документ

Уредба о начину вођења Метарегистра, начину одобравања, суспендовања и укидања приступа сервисној магистрали органа и начину рада на Порталу еУправа

„Службени гласник РС“, број 104/18

 

отворите документ

Уредба о организационим и техничким стандардима за одржавање и унапређење Јединствене информационо-комуникационе мреже електронске управе и повезивање органа на ту мрежу

„Службени гласник РС“, број 104/18

 

отворите документ

Уредба о ближим условима за успостављање електронске управе

„Службени гласник РС“, број 104/18

 

отворите документ

Уредба о државном стручном испиту

,,Службени гласник РС”, број 86/19 , 28/21- исправка

 

преузмите документ

преузмите документ

Уредбa о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања

„Службени гласник РС“, број 41

 

преузмите документ

Уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања

„Службени гласник РС“, број 31 од 16. марта 2020.

 

преузмите документ

Уредба о мерама за време ванредног стања

„Службени гласник РС“, број 31 од 16. марта 2020.

 

преузмите документ

Уредбa о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

„Службени гласник РС“, број 81/17 , 6/18 , 43/18

 

преузмите документ

Уредбa о шифарнику радних места у  јавном сектору

„Службени гласник РС“, број 48/18

 

преузмите документ

Уредбa о интерном тржишту рада државних органа

„Службени гласник РС“, број 88/19

 

преузмите документ

Уредба о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи

„Службени гласник РС“, број 90/18 и 71/19

 

преузмите документ

Уредба о стручном усавршавању путем стажирања

„Службени гласник РС“, бр. 15/2019

 

преузмите документ

Уредбa o критеријумима за расподелу средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина

„Службени гласник РС“, бр. 8/2019

 

преузмите документ

Уредба о оцењивању службеникa

„Службени гласник РС“, бр. 2/19

 

преузмите документ

  преузмите образац

Уредба о oдређивању компетенција за рад државних службеника

„Службени гласник РС“, бр. 9/22

 

преузмите документ

Уредба о oдређивању компетенција за рад службеника у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе

„Службени гласник РС“, бр. 132/21

 

преузмите документ

Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника

„Службени гласник РС“, бр. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018 и 2/2019

 

преузмите документ

Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима

„Службени гласник РС“, бр. 81/2007- пречишћен текст, 69/2008, 98/2012, 87/2013 и 2/2019

 

преузмите документ

Уредба о вредновању радне успешности државних службеника

„Службени гласник РС“, бр. 2/19, 69/19, 20/22

 

преузмите документ

преузмите образац

Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима  

„Службени гласник РС“, бр. 2/19, 67/21

 

преузмите документ

преузмите образац

Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе

“Службени гласник РС“ бр. 40 од 11. јуна 2010, 42 од 4. маја 2017.

 

преузмите документ

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

“Службени гласник РС“ бр. 80 од 6. новембра 1992, 45 од 6. маја 2016, 98 од 8. децембра 2016.

 

преузмите документ

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама

“Службени гласник РС“ бр. 44/01 , 15/02 – др. пропис, 30/02 , 32/02 – исправка, 69/02 , 78/02 , 61/03 , 121/03 , 130/03 , 67/04 , 120/04 , 5/05 , 26/05 , 81/05 , 105/05 , 109/05 , 27/06 , 32/06 , 58/06 , 82/06 , 106/06 , 10/07 , 40/07 , 60/07 , 91/07 , 106/07 , 7/08 , 9/08 , 24/08 , 26/08 , 31/08 , 44/08 , 54/08 , 108/08 , 113/08 , 79/09 , 25/10 , 91/10 , 20/11 , 65/11 , 100/11 , 11/12 , 124/12 , 8/13 , 4/14 , 58/14, 113/17 – др. закон , 19/21 , 48/21

 

преузмите документ

Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе

“Службени гласник РС“ бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08 , 98/12 , 87/13

 

преузмите документ

Уредба о начину рада Савета управног округа

“Службени гласник РС“ бр. 15/06

 

преузмите документ

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима

“Службени гласник РС“ бр. 44/2008 – пречишћен текст, 2/12, 113/17 – др. закон, 23/18

 

преузмите документ

Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима

“Службени гласник РС“ бр. 44/08- пречишћен текст и 78/12

 

преузмите документ

Уредба о оцењивању државних службеника

“Службени гласник РС“ бр. 11/06 , 109/09

 

преузмите документ

Уредба о оснивању Службе за управљање кадровима

“Службени гласник РС“ бр. 106/05 , 109/09

 

преузмите документ

Уредба о поступку расподеле средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина

“Службени гласник РС“ бр. 95/10 , 33/13

 

преузмите документ

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

“Службени гласник РС“ бр. 113 од 20. децембра 2013, 21 од 22. фебруара 2014, 66 од 29. јуна 2014.

 

преузмите документ

Уредба о припреми кадровског плана у државним органима

“Службени гласник РС“ бр. 8/06

 

преузмите документ

Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника

“Службени гласник РС“ бр. 117/05 , 108/08 , 109/09 , 95/10 , 117/12 , 84/14, 132/14 , 28/15 , 102/15 , 113/15 , 16/18 , 2/19 , 4/19 , 26/19 , 42/19 , 56/21

 

преузмите документ

Уредба о разврставању радних места намештеника

“Службени гласник РС“ бр. 5/06, 30/06

 

преузмите документ

Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима

“Службени гласник РС“ бр. 41/07 – пречишћен текст, 109/09

 

преузмите документ

Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр.  95/16, 12/22

преузмите документ

Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

“Службени гласник РС“ бр. 16/2018

 

преузмите документ

Уредба о Управи за заједничке послове републичких органа

“Службени гласник РС“ бр. 63/13

 

преузмите документ

Уредба о управним окрузима

“Службени гласник РС“ бр. 15/06

 

преузмите документ

Уредба о начину коришћења службених возила

“Службени гласник РС“ бр. 49/14

 

преузмите документ

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника

“Службени гласник РС“ бр. 98/07 – пречишћен текст, 84/14, 84/15, 74/21

 

преузмите документ

Уредбa о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

“Службени гласник РС“ бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15

 

преузмите документ

Уредба о интерном конкурсу

“Службени гласник РС“ бр. 17/16

 

преузмите документ

Уредба о стручном усавршавању државних службеника

“Службени гласник РС“ бр. 25 од 13. марта 2015.

 

преузмите документ

Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр. 88/16

 

преузмите документ

Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр. 88/16, 113/17- др. закон, 12/22

 

преузмите документ

Уредба о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине

“Службени гласник РС“ бр. 22 од 4. марта 2016.

 

преузмите документ

Уредба о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција

“Службени гласник РС“ бр. 56 од 7. јуна 2017.

 

преузмите документ

Уредба о заједничким елементима процене ризика у инспекцијском надзору

“Службени гласник РС“ бр. 81 од 24. септембра 2015.

 

преузмите документ

Уредба о изгледу обрасца и начину вођења евиденције о инспекцијском надзору

“Службени гласник РС“ бр. 81 од 24. септембра 2015.

 

преузмите документ

Уредба о ратификацији конвенције о издавању извода из матичних књига на више језика

Службени лист СФРЈ – Међународни уговори бр. 8/91

 

преузмите документ

Уредба о ратификацији конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа

Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори и други споразуми бр. 10/62

 

преузмите документ

Одлуке

Одлукa o успостваљању странице о Јединственом бирачком списку на интернет презентацији МДУЛС

 

 преузмите документ

Одлукa О избору примера најбољих пракси у примени принципа добре управе на локалном нивоу у оквиру националног такмичења за избор примера најбољих пракси у примени принципа добре управе на локалном нивоу

 

 преузмите документ

Одлука о образовању Савета за реформу јавне управе

“Службени гласник РС“ бр. 81 од 5. октобра 2016, 78 од 18. августа 2017, 66 од 29. августа 2018.

 

 преузмите документ

Одлукa о броју државних службеника и намештеника у кабинетима министара

“Службени гласник РС“ бр. 32/11

 

преузмите документ

Одлукa о броју посебних саветника министара и мерилима за накнаду за њихов рад

“Службени гласник РС“ бр. 107/12 , 93/13 , 71/14

 

преузмите документ

Одлукa о распореду радног времена у министарствима, посебним организацијама и службама Владе, Републичком јавном правобранилаштву и јавним агенцијама

“Службени гласник РС“ бр. 47/14

 

преузмите документ

Одлукa о службеним путовањима у иностранство

“Службени гласник РС“ бр. 21/95 , 22/95 – исправка, 24/01 , 73/04

 

преузмите документ

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину

“Службени гласник РС“ бр. 61 од 23. јуна 2017.

 

преузмите документ

Одлука о образовању Координационог тела за усклађивање посебних закона са Законом о општем управном поступку

“Службени гласник РС“ бр. 119 од 29. децембра 2017.

 

преузмите документ

Одлука о образовању Координационе комисије за усклађивање, односно координацију инспекцијског надзора у Републици Србији

“Службени гласник РС“ бр. 83 од 15. септембра 2017, 106 од 24. новембра 2017.

 

преузмите документ

Правилници

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Министарству државне управе и локалне самоуправе

 

преузмите документ 

Правилник о службеној легитимацији комуналних милиционара

„Службени гласник РС“, број 27/20

 

преузмите документ 

Правилник о садржини евиденција које води комунална милиција, начину њиховог вођења и уништавању одређених података

„Службени гласник РС“, број 27/20

 

преузмите документ 

Правилник о начину снимања на јавном месту и начину на који комунална милиција саопштава намеру да врши снимање

„Службени гласник РС“, бр. 27/20 и 101/20

 

преузмите документ 

Правилник о начину и поступку вршења контроле комуналне милиције

„Службени гласник РС“, број 27/20

 

преузмите документ 

Правилник о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти

 

преузмите документ 

Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у министарству државне управе и локалне самоуправе

 

преузмите документ 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе-пречишћен текст

 

преузмите документ 

Правилник о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе
„Службени гласник РС”, број 101/21

 

преузмите документ 

Правилник о посебном стручном испиту за матичара
„Службени гласник РС”, број 65/18

 

преузмите документ 

Правилник о испиту за комуналног милиционара
„Службени гласник РС”, број 148/20

 

преузмите документ 

Правилник о испиту за инспектора
„Службени гласник РС”, број 15/20

 

преузмите документ 

Правилник о увођењу приправника у рад у Министарству државне управе и локалне самоуправе

 

преузмите документ

Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области управне инспекције

„Службени гласник РС“, број 61 од 8. августа 2018.

 

преузмите документ

Правилник o унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе

 

 

преузмите документ

Правилник о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управнопм постуку

„Службени гласник РС“, број 57/19

 

преузмите документ

Правилник о критеријумима и мерилима за вредновање програма стручног усавршавања

„Службени гласник РС“,  број 101/2018

 

преузмите документ

Правилник о централној евиденцији програма стручног усавршавања у јавној управи и
издавању уверења о учешћу у програму

„Службени гласник РС“,  број 102 /2018

 

преузмите документ

Правилник о смерницима добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката

„Службени гласник РС“, број 51/19

 

преузмите документ

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе

„Службени грасник РС ˮ, бр. 11/18, 13/19 и 3/20

 

преузмите документ  и  преглед одредаба које су промењене

Правилник о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи

„Службени гласник РС“, бр. 25 од 12.4.2011., 9 од 5.2.2016., 16 од 26.2.2016., 36 од 8.4.2016., 103 од 26.12.2018.

 

преузмите документ

Правилник о начину издавања и обрасцу потврде надлежне здравствене установе о промени пола

„Службени гласник РС“, број 103 од 26.12.2018.

 

преузмите документ

Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству

“Службени гласник РС“, број 15 од 19.3.2010., 102 од 31.12.2011. – исправка, 103 од 26.12.2018.

 

преузмите документ

Правилник о начину уписа и вођења регистра политичких странака

“Службени гласник РС“ бр. 51/09

 

преузмите документ

Правилник о начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције

“Службени гласник РС“ бр. 106/09

 

преузмите документ

Правилник о садржини и начину вођења евиденције о дозволама да се умрли сахрани пре пријаве чињенице смрти матичару

“Службени гласник РС“ бр. 117/12

 

преузмите документ

Правилник о садржини и начину вођења евиденције о датим овлашћењима за обављање послова матичара

“Службени гласник РС“ бр. 72/2011

 

преузмите документ

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

“Службени гласник РС“ бр.

 

преузмите документ

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима расподеле дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр. 102/15

 

преузмите документ

Правилник о изгледу обрасца службене легитимације инспектора

“Службени гласник РС“ бр. 81 од 24. септембра 2015.

 

преузмите документ

Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору

“Службени гласник РС“ бр. 81 од 24. септембра 2015.

 

преузмите документ

Правилник о службеној легитимацији управног инспектора

“Службени гласник РС“ бр. 5 од 25. јануара 2012, 94 од 28. септембра 2012, 43 од 15. маја 2015, 81 од 24. септембра 2015 – др. правилник

 

преузмите документ

Упутства

Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига

„Службени гласник РС“, број („Службени гласник РС”, бр. 93/18 и 24/22)

 

отворите документ

Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку

„Службени гласник РС“, бр. 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022

 

отворите документ

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе

„Службени гласник РС“, број 20 од 14. фебруара 2022.

 

отворите документ

Упутство о методологији за утврђивање потреба за стручним усавршавањем у органима јавне
управе

„Службени гласник РС“, број 32/2019

 

преузмите документ

Упутство за начин рада ментора у току оспособљавања приправника у државним органима

„Службени гласник РС“, број 101/2018

 

преузмите документ

Упутство о поступку обједињавања постојећих бирачких спискова у јединствени бирачки списак

“Службени гласник РС“ бр. 26/11

 

преузмите документ

Упутство о електронском канцеларијском пословању

“Службени гласник РС“ бр. 102 од 30. децембра 2010.

 

преузмите документ

Остала акта

Посебан програм обуке државних службеника за 2022. годину

 

преузмите документ

Инструкција за поступање у случајевима рођења детета чији родитељи немају лична документа ради омогућавања уписа у матичну књигу рођених

 

преузмите документ

Кодекс понашања и етике инспектора

 

преузмите документ

Кодекс понашања државних службеника

“Службени гласник РС“ бр. 29/08

 

преузмите документ

 

Извештај о праћењу промене Кодекса понашања државних службеника 

Посебан колективни уговор за државне органе

“Службени гласник РС“ бр. 38/19, 55/20

 

преузмите документ

Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр. 38/19, 55/20

 

преузмите документ

Општи програм обуке државних службеника за 2019. годину

 

преузмите документ

Програм обуке руководилаца у државним органима за 2019. годину

 

преузмите документ

Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2019. годину

 

преузмите документ

Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе за 2019. годину

 

преузмите документ

Уводни програми општег оспособљавања приправника и новозапослених

 

преузмите документ

Програми општег континуираног стручног усавршавања државних службеника

 

преузмите документ

Програм општег стручног усавршавања руководилаца

 

преузмите документ

Програм општег стручног усавршавања напредних вештина обучавања и управљања личним развојем и развојем запослених

 

преузмите документ