Заједно у промене

Јавна управа Републике Србије се реформише од 2004. године и током протеклих година у највећој мери остварен је основни циљ – обезбеђен је неопходни правни оквир за деловање система државне управе и локалне самоуправе. Сада је циљ да се пажљивим планирањем потребних кадрова и сврсисходном реорганизацијом дође до унапређења перформанси и квалитета услуга које се пружају грађанима и привреди, уз повећање ефикасности и продуктивности. Основ за то је оптимизација процеса и структура, уређивање зарада и обезбеђивање финансијске дисциплине.

 

Како би држава заиста постала сервис грађанa и привреде, нeoпхoднo je дa оптимизација и модернизација јавне управе теку рационално, трaнспaрeнтнo и oдгoвoрнo, уз пoдршку свих рeлeвaнтних држaвних и друштвeних aктeрa, a прe свeгa грaђaнa, кojи нa тaj начин дирeктнo учествуjу у прoцeсу рeфoрми и ствaрaњу рaзвиjeнoг дeмoкрaтскoг друштвa.

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Центром за примењене европске студије, a уз подршку Фондације за отворено друштво, покреће пројекат тематских стручних скупова на тему “Држава по мери грађана“. Мотив за организовање ових стручних скупова лежи у потреби идентификовања приоритетних области за реформе, у кључним секторима јавне управе: државна управа, локална самоуправа, здравство, образовање и правосуђе. На овај начин Министарство жели да покрене један нови вид стручних дискусија, са идејом да се окупе кључне и информисане заинтересоване стране које ће у једном отвореном дијалогу доћи до креирања нове визије и стратешких, остваривих циљева у различитим областима јавне управе и идентификовање могућих опција за њихово оставривање. Како живот не може да чека, потребно је да заједнички дођемо и до краткорочних мера које могу да допринесу унапређењу квалитета живота људи.

 

Стручни разговори су стога организовани по следећим областима: oбрaзoвaњe, здрaвствo, прaвoсуђe, државна упрaвa, лoкaлнa сaмoупрaвa и финансијска дисциплина.

 

Позивамо вас да допринесете својим коментарима, сугестијама закључцима са ових скупова. Њих можете доставити на vcolic@gov.rs.

Државна управа

Локална самоуправа

Здравство

Образовање

Правосуђе

Финансијска дисциплина

Skip to content