JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE UPRAVNI INSPEKTORAT na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19 i 67/21) i zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-2676/2022 od 29. marta 2022. godine godine  oglašava

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

 

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Beograd, Birčaninova broj 6.

 

II Radno mesto koje se popunjava:

 

  1. upravni inspektor – zvanje samostalni savetnik, radni odnos na neodređeno vreme, sistematizovano pod rednim brojem 149. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Upravni inspektorat, Sektor upravne inspekcije, Odeljenje upravne inspekcije Beograd, mesto rada Beograd – 2 izvršioca;

 

  1. upravni inspektor – zvanje samostalni savetnik, radni odnos na neodređeno vreme, sistematizovano pod rednim brojem 154. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Upravni inspektorat, Sektor upravne inspekcije, Odsek upravne inspekcije Niš,

mesto rada Kraljevo – 1 izvršilac;     

 

Opis posla: Učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; prati primenu propisa i stanje iz delokruga rada upravne inspekcije i izrađuje analize i izveštaje; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa propisima; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja, odnosno šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na upravnim poslovima, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

 

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, pri zapošljavanju u državni organ kandidatima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i izbor kandidata vrši se na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:

  1. Organizacija i rad državnih organa RS – proverava se putem testa, testiranje se obavlja na računaru ili u papirnoj formi;
  2. Digitalna pismenost – proverava se rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru;
  3. Poslovna komunikacija – proverava se pisanom simulacijom.

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije Digitalna pismenost (posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju ove kompetencije i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije na nivou koji je neophodan za obavljanje poslova na radnom mestu.

 

Informacije o materijalu za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

 
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to:

 

  1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova (opšti upravni postupak i upravni sporovi, postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika; osnove veštine komunikacije i konstruktivnog rešavanja konflikata) – proverava se usmenom simulacijom.
  2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravnih poslova (pravila izvršenja rešenja donetog u upravnom postupku) – proverava se usmenom simulacijom.
  3. Propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o državnoj upravi, Zakon o državnim službenicima, Zakon o upravnoj inspekciji, Zakon o lokalnoj samoupravi) – proverava se usmenom simulacijom.

Informacije o materijalu za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs.

 

Provera ponašajnih kompetencija:

Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja profesionalnih odnosa; Savesnost, posvećenost i integritet; Upravljanje ljudskim resursima; Strateško upravljanje) – proverava se putem psihometrijskih testova, intervjua baziranom na kompetencijama i uzoraka ponašanja.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proverava se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

 

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs šalju se poštom ili se podnose neposredno na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Birčaninova 6, 11000 Beograd sa naznakom „Za javni konkurs” ili elektronskim putem na adresu: sandra.miladinovic@mduls.gov.rs.

 

Napomena: Ako se prijava podnosi elektronskim putem, na mestu koje je predviđeno za potpis unosi se ime i prezime kandidata, a kandidat prijavu potpisuje pre početka prve faze izbornog postupka.

 

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Sandra Miladinović, telefon: 011 311 4356 od 9,00 do 12,00 časova radnim danom.

 

VI Opšti uslovi za zaposlenje: Državljanstvo Republike Srbije; da je kandidat punoletan; da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

VII Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova broj 6, Beograd.

 

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

 

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: 
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/16 i 95/18) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu/uverenje o položenom ispitu za inspektora.

Potrebno je da kandidat u delu Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

 

X Rok za podnošenje dokaza: 

Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave dokaz o ispunjenosti uslova za zaposlenje.

Dokazi se dostavljaju na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Birčaninova 6, 11000 Beograd.

Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

XI Vrsta radnog odnosa:  Radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

 

XII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 26. septembra 2022. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama.

 

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, Palata Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo).

 

Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – Upravnog inspektorata, 11000 Beograd, Dečanska 8, 5. sprat.

 

Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na brojeve telefona ili adrese koje su naveli u obrascima prijave.

 

Napomene:

Kao državni službenik na izvršilačko radno mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku.

Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci.

 

Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

 

Lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor – glavni upravni inspektor Upravnog inspektorata.

 

Ovaj konkurs je objavljen na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na oglasnoj tabli, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Preuzmite:

Materijali za pripremu:

 

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupakSkip to content