JEDAN OD PRIORITETA U 2022. GODINI – UNAPREĐENJE KAPACITETA ZAPOSLENIH U JLS KOJI OBAVLJAJU POVERENE POSLOVE IZ DELOKRUGA MDULS

U 2021. godini zabeležen je pozitivan trend uključivanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i njihovih rukovodilaca u sve procese u stručnom usavršavanju koje sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sa ciljem izgradnje kapaciteta organa koji obavljaju poverene poslove iz delokruga ovog ministarstva.

Tako je Sektorski posebni program obuke matičara za 2021. godinu, koji je obuhvatio šest oblasti stručnog usavršavanja i 16 tematskih celina, realizovan u celini. Održano je 28 obuka, sa ukupno 1.125 polaznika obuka, 156 sati efektivne obuke i 84 dana pre-work, odnosno 196 dana post-work rada polaznika u pohađanju obuka u okviru aplikativnog modula za stručno usavršavanje matičara.

U ovom programu obuke učestvovalo 28,9% polaznika više od indikovane vrednosti za 2021. godinu, a ostvarenom rezultatu doprinela je zainteresovanost matičara za pohađanje obuka, podržana od strane njihovih rukovodilaca i modernizovan način sprovođenja programa obuke, posebno primena novih metoda i tehnika rada koje su omogućile interaktivan pristup u radu sa polaznicima – akciono učenje u kome se rešavaju realni problemi, individualno i grupno rešavanje studije slučaja, postavljanje pitanja i dobijanje odgovora u realnom vremenu od strane realizatora u pre-work i post-work fazi obuke.

Istovremeno, sprovedeno je utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem matičara za 2022. godinu i donet inoviran program obuke, koji obuhvata šest oblasti stručnog usavršavanja i 23 tematske celine.

Takođe, u skladu sa novoustanovljenim standardima kvaliteta u stručnom usavršavanju u javnoj upravi, uspostavljeno je sektorsko posebno stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove jedinstvenog biračkog spiska.

Sproveden je postupak utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem ove kategorije zaposlenih u 2022. godini i donet program obuke, koji obuhvata dve oblasti i 10 tematskih celina.Skip to content