Upravljanje ljudskim resursima

Reformom javne uprave započete su promene u cilju profesionalizacije rada državnih službenika i službenika u jedinicima lokalne samouprave. Do sada je postignutno mnogo na unapređenju upravljanja ljudskim resursima kroz reformu sistema planiranja, selekcije, vrednovanja i plata zaposlenih u javnom sektoru, kao i na uspostavljanju trajnog i održivog sistema stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi. Krajnji cilj je pouzdana, odgovorna, efikasna i ekonomična administracija.

  • Neizostavni deo reforme javne uprave u Srbiji je unapređenje upravljanja ljudskim resursima i stvaranje sistema za kontinurano stručno usavršavanje zaposlenih.

  • Okvir kompetencija predstavlja skup znanja, veština i ponašanja službenika koja su potrebna da bi se poslovi na nekom radnom mestu u javnoj upravi obavljali na kvalitetan i delotvora način

  • Reforma radnih odnosa i plata deo je sveobuhvatne reforme javne uprave u Republici Srbiji, koja je započeta usvajanjem Strategije reforme javne uprave 2014. godine.

  • Optimizacija i modernizacija javne uprave u cilju povećanja kvaliteta pružanja javnih usluga, deo su reformskog procesa u javnom sektoru. Javna uprava Republike Srbije se reformiše od 2004. godine, a neo

  • Reforma sistema plata uspostavlja jedinstveno praćenje radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru, poslova koji se obavljaju i visine osnovne plate zaposlenih na tim poslov

  • Profesionalni razvoj državnih službenika i službenika u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji poveren je Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Za manje od dve godine, koliko je prošlo od donošenja Zak

Skip to content