Obaveštenja

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na osnovu člana 119. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14-US i 55/14), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) člana 3. Uredbe o postupku raspodele...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta zakona o elektronskoj upravi (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare. Nacrt Zakona o elektronskoj upravi, sa obrazloženjem, sastavni...

Povodom protesne note i istupa u javnosti Vladana Stanojevića, člana Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i optužbi da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave prekršilo zakon i ugrozilo demokratska načela i prava nacionalnih manjina, Ministarstvo obaveštava javnost o razlozima za odbijanje prijave da se...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave  u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom,  poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da učestvuju u on-lajn konsultativnom procesu teksta Nacrta o izmenama i dopunama Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje...