Reforma javne uprave

Reforma javne uprave je visoko među prioritetima Vlade Republike Srbije, ali i jedan od preduslova pristupanja Evropskoj uniji, zajedno sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem. Razlog tome je što samo sa odgovarajućim administrativnim kapacitetima Srbija može da sprovede sve neophodne reforme predviđene procesom pristupanja Evropskoj uniji i pregovaračkim poglavljima. Samo sa odgovarajućim administrativnim kapacitetima država može pružiti efikasne usluge građanima i privredi.

 

Reforma javne uprave ima svoj strateški okvir – Strategiju reforme javne uprave i Akcioni plan. Ovim strateškim dokumentom, koji je donet 2014. godine, proširen je obuhvat, i sa ranije reforme koja se odnosila samo na državnu upravu, aktivnosti se sada odnose i na javnu upravu (izuzimajući javna preduzeća). Reformske promene se odnose na sistem koji obuhvata oko 500.000 zaposlenih.

 

Ciljevi reforme su bolja organizacija javne uprave, jačanje procesa upravljanja javnim politikama, razvoj modernog i profesionalnog službeničkog sistema, unapređenje sistema lokalne samouprave, digitalizacija i razvoj e uprave, unapređenje upravljanja javnim finansijama, jačanje interene i eksterne kontrole javne uprave, unapređenje transparentnosti i otvorenosti rada uprave u celini.

 

Kroz Strategiju i akcione planove definisano je pet posbenih ciljeva:

 • Unapređenje organizacionih i funkcionalnih podsistema javne uprave
 • Uspostavljanje usklađenog javno-službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama i unapređenje upravljanja ljudskim resursima
 • Unapređenje upravljanja javnim finansijama i javnim nabavkama
 • Unapređenje upravnih procedura i obezbeđivanje postupanja organa državne uprave i organa i organizacija javne uprave u odlučivanju o pravima, obavezama i pravnim interesima građana i drugih subjekata u skladu sa principima dobre uprave
 • Unapređenje uslova za učešće zainteresovane javnosti u radu javne uprave uz povećanje dostupnosti informacija o radu javne uprave i javnim finansijama

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje u nadležnosti ima uređenje sistema, koordinira ovom reformom, ali je nadležno i preduzma konkretne aktivnosti koje se odnose na:

 • Optimizaciju broja zaposlenih
 • Reformu radno-pravnih odnosa i sistema plata
 • Upravljanje ljudskim resursima i stručno usavršavanje
 • Reformu upravnog postupka
 • Reformu sistema inspekcijskih službi
 • Reformu sistema lokalne samouprave
 • Unapređenje transparentnosti uprave

Dobra uprava, kvalitetne javne usluge, profesionalni službenici i zadovoljni građani i privredni subjekti su samo neki od ciljeva na kojima zajednički rade Vlada Republike Srbije, zaposleni u upravi i civilno društvo koje uključuje i građane, udruženja građana, akademsku zajednicu. Ministarstvo u reformskim procesima ima stručnu i finansijsku podršku brojnih bilateranih i multilateralnih partnera, od kojih je Evropska unija najveći donator.

Strategija reforme javne uprave

Akcioni planovi

Izveštaji o sprovođenju reforme

Godišnji izveštaj o implementaciji akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za 2020. godinu

 Prilog 3: Tabelarni prikaz priloga institucija o sprovođenju Programa razvoja e-uprave u RS za period 2020-2022. godina u 2020. godini, preuzet iz JIS sistema

 Trogodišnji pregled postignutog kroz primenu akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period od 2018. do 2020. godine

 Prilog 2: Tabelarni prikaz priloga institucija o sprovođenju AP RJU 2018-2020. godina u 2020. godini preuzet iz JIS sistema

 Eksterna evaluacija Strategije reforme javne uprave u Srbiji – Finalni izveštaj 

Godišnji izveštaj za 2018. godinu o implementaciji AP RJU 2018-2020. godina 

 Prilog-tabele uz Godišnji izveštaj za 2018. godinu o implementaciji AP RJU 2018-2020. godina

 Konačan trogodišnji izveštaj o realizovanim aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017. godine

Konačan trogodišnji izveštaj o realizovanim aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017. godine – Prilozi odgovornih institucija

Dvoipogodišnji izveštaj u 2017. godini o realizovanim aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017. godine

Dvoipogodišnji izveštaj u 2017. godini o realizovanim aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017. godine – Prilozi odgovornih institucija

 Godišnji izveštaj u 2016. godini o realizovanim aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017. godine

 Godišnji izveštaj u 2016. godini o realizovanim aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017. godine – Prilozi odgovornih institucija

 Šestomesečni izveštaj u 2016. godini o realizovanim aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017. godine

 Šestomesečni izveštaj u 2015. godini o realizovanim aktivnostima koje su predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, za period 2015−2017. godine

 Godišnji izveštaj za 2015. godinu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u RS, za period 2015-2017. godine

Koordinaciona struktura - zapisnici i zaključci

Skip to content