Obaveštenja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,  u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, organizuje okrugli sto o  Nacrtu zakona o komunalnoj miliciji koji će se održati 28. februara 2019. godine, u Centru „Sava“, sa početkom u 12 časova. Ministarstvo poziva sve zainteresovane da učestvuju u...

Vlada Republike Srbije, na predlog Nacionalne akademije za javnu upravu, usvojila je programe za stručno usavršavanje za 2019. godinu. Usvojeni su: Opšti program obuke državnih službenika za 2019. godinu, koji obuhvata Uvod u program obuke i Program kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika u državnim organima Program...

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina ( http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Uredba-o-kriterijumima-za-raspodelu-sredstva-iz-budzeta-RS-za-finansiranje-rada-nacionalnih-saveta.pdf). Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi za raspodelu sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji su upisani u...

Pozivamo jedinice lokalne samouprave da izraze interesovanje za učešće u istraživanju zadovoljstva građana, koje sprovodi CeSID d.o.o. u okviru programa podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO, a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). Istraživanje...

Ministarstvo državne uprave i lokalne smaouprave je u cilju efikasne realizacije projekta Vlade Republike Srbije „Ažuriranje adresnog registra“ pripremilo za lokalne samouprave Smernice za izradu predloga odluke za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa na predlog odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta. Smernice sadrže celokupnu proceduru u vezi sa dobijanjem saglasnosti, kao...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog...

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave održao je danas osamnaestu sednicu u ovoj godini na kojoj su, pored ostalog, sumirani ostvareni rezultati u 2018. godini, koji se mogu oceniti značajnim za ukupno unapređenje izgradnje kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Najvažnija aktivnost odnosila se...