SAVET ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

U cilju obezbeđenja načela efikasnosti, pravičnosti i celovitosti sistema stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave, Vlada Srbije je 23. decembra 2016. godine, u skladu sa članom 117. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, osnovala Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

U Savet su imenovani:
dr Ivan Bošnjak, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, predsednik;
– Ivona Simić, Kabinet predsednika Vlade, član;
– dr Vesna Đukić, Beogradska otvorene škole, član;
– prof. dr Vera Milošević, Visoka poljoprivredne škole strukovnih studija Šabac, član;
– Ivan Milivojević, Stalna konferencije gradova i opština, član;
– Nikola Tarbuk, Stalna konferencije gradova i opština, član;
– Sandra Pantelić, Gradska uprava grada Beograda, član;
– Miloš Petrović, Gradska uprava grada Kraljeva, član.

Poslovi Saveta jesu:
1) da prati efekte primene ovog zakona u oblasti stručnog usavršavanja i predlaže moguća unapređenja;
2) da sarađuje sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu i njenim posebnim stručnim telima radi ostarivanja cilja utvrđenog članom 117. ovog zakona;
3) da sarađuje sa jedinicama lokalne samouprave i njihovim asocijacijama radi sagledavanja njihovih potreba za stručnim usavršavanjem i učestvuje u razvoju utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem u jedinicama lokalne samouprave;
4) da daje preporuke u pogledu sadržine i sprovođenja utvrđenih opštih programa obuke, radi njihove primene u skladu sa potrebama zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave;
5) da prati specifične potrebe jedinica lokalne samouprave i daje odgovarajuće preporuke i smernice jedinicama lokalne samouprave u vezi sa posebnim programima obuke;
6) da razmatra utvrđene potrebe za posebnim programima stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave i daje mišljenje o predlogu posebnih programa obuke u jedinicama lokalne samouprave;
7) da donose poslovnik o radu Saveta;
8) drugi poslovi u skadu sa zakonom.

Odlukom Saveta, a na predlog ministra državne uprave i lokalne samouprave, za sekretara Saveta imenovana je Tijana Puhalović, mlađi savetnik u Sektoru za stručno usavršavanje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Stručne i administrativne-tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za stručno usavršavanje.

Kontakt adresa Saveta je strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs.

Preuzmite: