SAVET ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave osnovala je Vlada Republike Srbije – 23. decembra 2016. godine, u cilju obezbeđenja načela efikasnosti, pravičnosti i celovitosti sistema stručnog usavršavanja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave.

Odlukom o obrazovanju Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 105/16) i Odlukom o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj17/20), u Savet su imenovani:

 • dr Ivan Bošnjak, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, predsednik Saveta;
 • Saša Mogić, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, član;
 • Vesna Đukić, Beogradska otvorena škola, član;
 • prof. dr Vera Milošević, Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija Šabac; član;
 • Nikola Tarbuk, Stalna konferencija gradova i opština, član;
 • Ivan Milivojević, Stalna konferencija gradova i opština, član;
 • Sandra Pantelić, Gradska uprava grada Beograda, član i
 • Miloš Petrović, Gradska uprava grada Kraljeva, član.

Poslovi Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave uređeni su Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama loklane samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17 – dr. zakon, 95/18 i 86/19 – dr. zakon).

Pored ostalog, Savet:

 • prati efekte primene ovog zakona u oblasti stručnog usavršavanja i predlaže moguća unapređenja;
 • sarađuje sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu i njenim posebnim stručnim telima radi ostarivanja cilja utvrđenog članom 117. ovog zakona;
 • sarađuje sa jedinicama lokalne samouprave i njihovim asocijacijama radi sagledavanja njihovih potreba za stručnim usavršavanjem i učestvuje u razvoju utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem u jedinicama lokalne samouprave;
 • daje preporuke u pogledu sadržine i sprovođenja utvrđenih opštih programa obuke, radi njihove primene u skladu sa potrebama zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave;
 • prati specifične potrebe jedinica lokalne samouprave i daje odgovarajuće preporuke i smernice jedinicama lokalne samouprave u vezi sa posebnim programima obuke;
 • razmatra utvrđene potrebe za posebnim programima stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave i daje mišljenje o predlogu posebnih programa obuke u jedinicama lokalne samouprave;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Način rada i odlučivanja Saveta, kao i druga pitanja od značaja za njegov rad utvrđeni su Poslovnikom o radu Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Savet ima sekretara koga je iz reda državnih službenika, na predlog ministra nadležnog za sistem lokalne samouprave, rešenjem imenovao predsednik Saveta.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za stručno usavršavanje.

 

Kontakti:

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

Tijana Puhalović, sekretar Saveta –  tijana.puhaloviç@mduls.gov.rs

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za stručno usavršavanjestrucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs

 

Preuzmite: