SAVET ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave osnovala je Vlada Republike Srbije 23. decembra 2016. godine, u cilju obezbeđenja načela efikasnosti, pravičnosti i celovitosti sistema stručnog usavršvanja zaposlenih u organima jedinca lokalne samouprave. 

Odlukom o osnivanju Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 120/21), kao i Odlukom o izmeni Odluke o osnivanju Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 134/22 i 6/23) u Savet su imenovani:

 • Maja Mačužić Puzić, predsednik Saveta;
 • dr Jasmina Benmansur, član Saveta;
 • Aleksandar Marković, član Saveta;
 • Nikola Tarbuk, član Saveta;
 • Ivan Milivojević, član Saveta;
 • Marija Ušumović Davčik, član Saveta;
 • Mirjana Radanović, član Saveta i
 • Rastko Popović, član Saveta.
 

Poslovi Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samoprave uređeni su Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 21/16 i 113/17, 113/17 – dr. zakon, 95/18 i 114/21).

Pored ostalog, Savet:

 • prati efekte primene ovog zakona u oblasti stručnog usavršavanja i predlaže moguća unapređenja;
 • sarađuje sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu i njenim posebnim stručnim telima radi ostavrivanja cilja utvrđenog članom 117. ovog zakona;
 • sarađuje sa jedinicama lokalne samouprave i njihovim asocijacijama radi sagledavanja njihovih potreba za stručnim usavršavanjem i učestvuje u razvoju utvrđivanja potreba za stručnim usavršvanjem u jedinicama lokalne samouprave;
 • daje preporuke u pogledu sadržine i sprovođenja utvrđenih opštih programa obuke, radi njihove primene u skladu sa potrebama zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave;
 • prati specifične potrebe jedinica lokalne samouprave i daje odgovarajuće preporuke i smernice jedinicama lokalne samouprave u vezi sa posebnim programima obuke;
 • razmatra utvrđene potrebe za posebnim programima stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave i daje mišljenje o predlogu posebnih programa obuke u jedinicama lokalne samouprave;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

Način rada i odlučivanja Saveta, kao i druga pitanja od značaja za njegov rad utvrđeni su Poslovnikom o radu Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Savet ima sekretara koga je iz reda državnih službenika, na predlog ministra nadležnog za sistem lokalne samouprave, rešenjem imenovao predsednik Saveta.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za stručno usavršavanje.

 

Kontakti:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za stručno usavršavanje – savetsujls@mduls.gov.rs

Tijana Puhalović, sekretar Saveta – tijana.puhalovic@mduls.gov.rs

Preuzmite:

Poslovnik o radu Saveta za stručno usavršavanje u jedinicama lokalne samouprave

Izveštaj o radu Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS za 2018. godinu

Izveštaj o radu Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS za 2019. godinu

Izveštaj o radu Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS za 2020. godinu

Izveštaj o radu Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS za 2021. godinu

Izveštaj o radu Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS za 2022. godinu

 Skip to content