KONTROLNE LISTE – UPRAVNI INSPEKTORAT

Zakon o inspekcijskom nadzoru propisuje da je inspekcija dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Kontrolna lista je javno dostupan dokument koji složene i obimne zakonske obaveze prikazuje kroz niz razumljivih pitanja i odgovora. Za odgovore na pitanja dodeljuju se bodovi, a inspektor, na osnovu zbira bodova po kontrolnoj listi, određuje stepen rizika i usaglašenosti sa propisima.

U oblasti nadzora Upravne inspekcije, organi korišćenjem ovih lista mogu da izvrše samoproveru i samoprocenu usaglašenosti svog poslovanja sa propisima, na osnovu koje će uočiti nepravilnosti u svom radu i blagovremeno ih ispraviti.

S druge strane, inspektori na osnovu kontrolne liste dobijaju informacije značajne za procenu rizika, planiranje i vršenje inspekcijskih nadzora.

Korišćenje kontrolne liste je obavezno u redovnom inspekcijskom nadzoru, a u vanrednom je preporučljivo, a zavisno od predmeta i cilja nadzora.

Objavom i dostupnošću kontrolnih listi deluje se preventivno, edukativno i informativno, pomaže organima koje nadzire Upravna inspekcija da unapred tačno znaju koje su njihove obaveze i šta treba da urade da bi svoje poslovanje i postupanje uskladili sa propisima i sprečili štetu, i šta inspektor u nadzoru proverava.Skip to content