Obaveštenja

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina ( http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Uredba-o-kriterijumima-za-raspodelu-sredstva-iz-budzeta-RS-za-finansiranje-rada-nacionalnih-saveta.pdf). Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi za raspodelu sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji su upisani u...

Pozivamo jedinice lokalne samouprave da izraze interesovanje za učešće u istraživanju zadovoljstva građana, koje sprovodi CeSID d.o.o. u okviru programa podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO, a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). Istraživanje...

Ministarstvo državne uprave i lokalne smaouprave je u cilju efikasne realizacije projekta Vlade Republike Srbije „Ažuriranje adresnog registra“ pripremilo za lokalne samouprave Smernice za izradu predloga odluke za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa na predlog odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta. Smernice sadrže celokupnu proceduru u vezi sa dobijanjem saglasnosti, kao...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog...

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave održao je danas osamnaestu sednicu u ovoj godini na kojoj su, pored ostalog, sumirani ostvareni rezultati u 2018. godini, koji se mogu oceniti značajnim za ukupno unapređenje izgradnje kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Najvažnija aktivnost odnosila se...

Republički sekretarijat za javne politike je na svom sajtu omogućio pristup Analitičkom servisu jedinica lokalne samouprave (JLS), koji je deo Informacionog sistema JLS. Analitički servis JLS treba da omogući donošenje budućih javnih politika i zakonske regulative vezane za JLS utemeljenih na objektivnim činjenicama i utvrđenom stanju, efikasnije korišćenje resursa na nivou JLS,...