Obaveštenja

Konsultanti NALED-a su za potrebe Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave izradili uporedno pravnu analizu položaja inspektora  u državama u okruženju uz kratak osvrt na ovu problematiku u Velikoj Britaniji i Holandiji. Kao rezultat analize urađene su i preporuke za poboljšanje položaja (radnopravnog statusa i...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom...

JAVNI POZIV Predmet javnog poziva U skladu sa Direktivom o angažovanju lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova broj 112-01-810/2021-02 od 21. aprila 2021. godine, Upravni inspektorat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljuje javni poziv za angažovanje lica po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva predstavnike organa državne uprave, stručnu javnost, kao i sve građane  da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, kao i da daju svoje komentare. Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmeni...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, a u okviru projekta Lokalna samouprava za 21.vek (Projekat), koji finansira Vlada Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), po prvi put uspostavilo Fond za funkcionalo-organizacione modele...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

                        Na osnovu člana 16. stav 2. i člana 24. stav 3. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 99/11) i tačke 8. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21 i 90/21),...