Obaveštenja

Ministarstvo Vam predstavlja publikaciju namenjenu zaposlenima u javnoj upravi, koja u vidu praktičnog vodiča objašnjava promene i načine za upravljanje promenama sa tehnikama rukovođenja u cilju podrške reformskim procesima. Vizija nam je da postanemo institucija koja pruža podršku drugima u procesu reorganiziacije, da uspostavimo bolju...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za angažovanje u Jedinici za podršku transformaciji javne uprave čije je uspostavljanje planirano u okviru projekta IPA 2014 ,,Restrukturiranje i optimizacija javne uprave“, koji se finansira iz IPA 2014 sredstava, a implementira...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je uputstva koja se odnose na postupak ostvarivanja prava zaposlenih na otpremnine/novčane naknade iz budžeta Republike Srbije shodno odredbama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Uputstva, podeljena na zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava građane da odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi Jedinstvenog biračkog spiska mogu potražiti u brošuri koja se može preuzeti OVDE. Dodatne informacije mogu se dobiti kod nadležnih opštinskih odnosno gradskih uprava i kod Ministarstva državne uprave i lokalne...

Svedoci smo da se komunikacija građana i privrede menja i postaje savremenija, efikasnija i transparentnija. Iz tog razloga su izrađene smernice za sve državne organe koji bi želeli da se otvore prema javnosti, a ne znaju na koji način to da...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje Analizu zakonodavstva o nacionalnim savetima nacionalnih manjina sa posebnim osvrtom na pitanje njihovog finansiranja, koja je detaljno predstavljena na 18. decembra 2015, na Okruglom stolu „Nacionalni saveti / manjinske samouprave u pravnom sistemu Republike Srbije“. Tekst analize možete preuzeti...

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 68/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 –ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 –...