Obaveštenja

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i...

Nacionalna akademija za javnu upravu je 27. novembra 2023. godine objavila Javni poziv za akreditaciju sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Prijave na javni poziv podnose se u elektronskom obliku putem Portala eUprave na linku: https://euprava.gov.rs/usluge/4842 Rok za podnošenje prijava je  27. decembar 2023. godine.   Preuzmite: Javni poziv...

Nacionalna akademija za javnu upravu je 27. novembar 2023. godine objavila Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku...

Projekat finansira Evropska unija u ukupnoj vrednosti projekta od 1.500.000 evra, iz IPA 2021 sredstava. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Služba za upravljanje kadrovima. Period realizacije: 2023 – 2025 Realizator: Konzorcijum koji predvodi CPM Consulting International Projekat, koji se sastoji od dve...

Upravna inspekcija u 2024. godini sprovodiće inspekcijske nadzore u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2024. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvojila ga Vlada 3. novembra 2023. godine. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS” br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i...

Na osnovu člana 16. stav 2. i člana 24. stav 3. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 99/11) i tačke 8. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 i 16/22), Ministarstvo...

Skip to content