Sektor za stručno usavršavanje

jasmina benmansur pomocnica

Jasmina Benmansur

pomoćnica ministra

Sektor za stručno usavršavanje obavlja poslove koji se odnose na izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i u vezi sa tim, ima aktivnu ulogu u oblikovanju politike u ovoj oblasti – pripremom i donošenjem propisa o stručnom usavršavanju, izvršavanjem donetih zakona i podzakonskih propisa, ali i usmeravanjem razvoja oblasti stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave.

Izgradnji kapaciteta u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave doprinose i nadležnosti Sektora koje se odnose na razvoj i primenu instrumenata podrške visokoškolskim ustanovama u školovanju kadrova za javnu upravu.

Poslovi nadzora nad radom Nacionalne akademije za javnu upravu, kao i stručni i administrativni poslovi za potrebe Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave obavljaju se u Sektoru za stručno usavršavanje.

Sektor za stručno usavršavanje obavlja i poslove koji se odnose na oblikovanje politike u oblasti stručnih ispita, nadzor nad radom nadležnog organa AP Vojvodina u vršenju poverenih poslova državnog stručnog ispita, a sprovodi i stručne ispite iz delokruga Ministarstva – Državni stručni ispit, Poseban stručni ispit za matičara, Ispit za inspektora i Ispit za  komunalnog milicionara.

Pored toga, nadležnosti Sektora koje se odnose na standardizaciju procesa u oblasti stručnog usavršavanja i stručnih ispita, kao i uspostavljanje i razvoj usluga elektronske uprave u oblastima iz delokruga Sektora doprinose uvođenju standarda kvaliteta u oblast stručnog usavršavanja i stručnih ispita u sistemu državne uprave.

Više o nadležnostima Sektora za stručno usavršavanje

36.983

Broj kandidata koji su položili državni stručni ispit

2.484

Broj kandidata koji su položili poseban stručni ispit za matičara

3.261

Broj kandidata koji su položili ispit za inspektora

1.353

Broj kandidata koji su položili ispit za komunalnog milicionara

150/4.989

Broj obuka / polaznika obuka iz JLS koji su pohađali programe obuka koje sprovodi Ministarstvo

3/2.090

Broj održanih virtuelnih sajmova studentske stučne prakse u javnoj upravi / broj ponuđenih mesta za stručnu praksu u javnoj upravi

1.433 /45.967

Broj članova / posetilaca Virtuelne zajednice Studentska stučna praksa u javnoj upravi

83

Broj održanih sednica Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS (2018-2023)

Počela praksa u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Petnaestoro studenata sa više fakulteta univerziteta u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, juče su započeli pohađanje stručne prakse u našem ministarstvu. Platforma Virtuelna zajednica – stručna praksa u javnoj upravi, nam je omogućila da se......

Nastavljajući dobru višegodišnju praksu, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili su danas Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u želji da se bliže upoznaju sa oblastima u nadležnostima Ministarstva koje izučavaju u okviru studijskih programa na Fakultetu. U interaktivnoj diskusiji sa predstavnicima Ministarstva, studenti......

Nastavljajući dobru praksu pružanja podrške kandidatima u pripremi za polaganje stručnih ispita, Ministarstrvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je i objavilo prvo izdanje Priručnika za polaganje ispita za inspektora. Priručnik, kroz prizmu važećih propisa, obrađuje složenu materiju ispitnih predmeta u okviru ispita za inspektora......

U skladu sa odredbama člana 77. st. 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18) i člana 32. i 41. st. 5. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, broj 30/18), Ministarstvo......

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 14. decembra 2023. godine, na predlog Nacionalne akademije za javnu upravu, zaključkom 05 broj 151-12229/2023 je usvojila Opšti program obuke državnih službenika za 2024. godinu i Program obuke rukovodilaca u državnim organima za 2024. godinu. Na istoj sednici, zaključkom......

Nacionalna akademija za javnu upravu je 27. novembar 2023. godine objavila Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom......

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/3620-144

 strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs

Skip to content